آمار کل " صادرات به" کشور (ساحل عاج) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 292,870 17,639,804,887 Rls. 543,592 $
2 11 1396 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 228,879 15,742,697,377 Rls. 426,543 $
3 5 1396 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 239,329 14,523,434,330 Rls. 443,082 $
4 7 1396 تبريز ساحل عاج 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 223,019 13,948,577,484 Rls. 412,246 $
5 6 1396 تبريز ساحل عاج 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 199,393 12,453,782,675 Rls. 375,562 $
6 12 1396 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 159,124 11,090,444,484 Rls. 298,572 $
7 1 1396 تبريز ساحل عاج 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 150,246 8,808,730,942 Rls. 271,644 $
8 4 1396 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 146,835 8,658,514,045 Rls. 266,291 $
9 6 1396 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 127,606 7,809,822,075 Rls. 235,920 $
10 8 1396 تبريز ساحل عاج 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 109,846 6,962,050,824 Rls. 199,260 $
11 9 1396 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 103,025 6,889,295,412 Rls. 195,251 $
12 5 1396 تبريز ساحل عاج 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 99,196 6,092,380,003 Rls. 185,455 $
13 10 1396 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 86,234 5,615,081,677 Rls. 155,020 $
14 4 1396 تبريز ساحل عاج 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 86,641 5,213,510,005 Rls. 160,258 $
15 1 1396 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 85,771 5,148,518,148 Rls. 158,761 $
16 2 1396 تبريز ساحل عاج 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 85,751 5,144,523,382 Rls. 158,606 $
17 11 1396 تبريز ساحل عاج 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 69,297 5,103,255,540 Rls. 138,278 $
18 9 1396 تبريز ساحل عاج 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 62,116 4,563,959,806 Rls. 129,495 $
19 8 1396 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 51,437 3,353,530,941 Rls. 95,409 $
20 3 1396 تبريز ساحل عاج 20029010 رب گوجه فرنگي 84,597 3,293,715,856 Rls. 101,513 $
21 12 1396 تبريز ساحل عاج 20029010 رب گوجه فرنگي 44,756 2,003,217,393 Rls. 53,707 $
22 7 1396 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 7,417 1,526,643,276 Rls. 44,978 $
23 2 1396 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 25,042 1,461,942,755 Rls. 45,073 $
24 3 1396 تبريز ساحل عاج 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 15,522 1,014,653,314 Rls. 31,266 $
25 7 1396 تبريز ساحل عاج 20029010 رب گوجه فرنگي 22,660 922,950,864 Rls. 27,192 $
26 7 1396 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 14,446 871,847,060 Rls. 26,002 $
27 11 1396 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,731 868,156,021 Rls. 23,438 $
28 1 1396 تبريز ساحل عاج 20029010 رب گوجه فرنگي 19,000 739,358,400 Rls. 22,800 $
29 7 1396 تبريز ساحل عاج 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 3,700 698,948,120 Rls. 20,488 $
30 12 1396 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,242 652,181,197 Rls. 17,594 $
31 5 1396 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,543 524,666,111 Rls. 16,005 $
32 2 1396 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,587 329,591,315 Rls. 10,161 $
33 10 1396 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,157 270,977,241 Rls. 7,519 $
34 1 1396 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,066 224,665,588 Rls. 6,926 $
35 7 1396 تبريز ساحل عاج 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 1,520 143,044,195 Rls. 4,193 $
36 9 1396 تبريز ساحل عاج 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 828 128,912,907 Rls. 3,657 $
37 7 1396 تبريز ساحل عاج 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 1,620 73,688,400 Rls. 2,160 $
38 11 1396 تبريز ساحل عاج 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 696 63,684,226 Rls. 1,720 $
39 4 1396 تبريز ساحل عاج 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 396 51,464,160 Rls. 1,584 $
40 3 1396 تبريز ساحل عاج 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 396 51,402,384 Rls. 1,584 $
41 9 1396 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 616 48,707,071 Rls. 1,381 $
42 9 1396 تبريز ساحل عاج 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 258 28,983,318 Rls. 822 $
43 3 1396 تبريز ساحل عاج 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 414 28,359,800 Rls. 874 $
44 3 1396 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 312 24,268,112 Rls. 748 $
45 5 1396 تبريز ساحل عاج 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 920 24,110,624 Rls. 736 $
46 10 1396 تبريز ساحل عاج 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 330 22,560,414 Rls. 626 $
47 7 1396 تبريز ساحل عاج 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 80 17,910,375 Rls. 525 $
48 6 1396 تبريز ساحل عاج 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 150 17,808,560 Rls. 539 $
49 6 1396 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 79 16,916,190 Rls. 510 $
50 4 1396 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 218 14,895,915 Rls. 457 $
51 5 1396 تبريز ساحل عاج 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 188 12,754,950 Rls. 390 $
52 4 1396 تبريز ساحل عاج 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 132 8,122,500 Rls. 250 $
53 2 1396 تبريز ساحل عاج 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 132 8,109,750 Rls. 250 $
54 8 1396 تبريز ساحل عاج 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 75 6,169,140 Rls. 180 $
55 6 1396 تبريز ساحل عاج 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 192 5,406,547 Rls. 163 $
56 12 1396 تبريز ساحل عاج 21069080 کمكمل غذايي، 56 4,163,600 Rls. 112 $
57 11 1396 تبريز ساحل عاج 21069080 کمكمل غذايي، 56 4,094,048 Rls. 112 $
58 3 1396 تبريز ساحل عاج 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 100 3,893,280 Rls. 120 $
59 6 1396 تبريز ساحل عاج 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 94 3,714,928 Rls. 112 $
60 10 1396 تبريز ساحل عاج 04015010 ک ک ک خامه شير 64 1,946,106 Rls. 54 $
مجموع کل
180,980,520,048 ريال
مجموع کل
5,327,766 دلار
[1]