آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 742,500 26,533,897,650 Rls. 818,235 $
2 7 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 405,000 18,557,788,500 Rls. 546,750 $
3 5 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39012090 ک ک ک ساير: 495,000 17,179,826,053 Rls. 526,037 $
4 10 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39012090 ک ک ک ساير: 405,000 15,457,343,130 Rls. 426,870 $
5 2 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 270,000 9,564,704,028 Rls. 294,852 $
6 9 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39012090 ک ک ک ساير: 237,500 8,980,773,396 Rls. 254,466 $
7 6 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 202,500 8,097,340,162 Rls. 246,038 $
8 6 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39012090 ک ک ک ساير: 225,000 8,052,260,624 Rls. 241,876 $
9 9 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 142,500 6,331,828,086 Rls. 179,635 $
10 8 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39012090 ک ک ک ساير: 157,500 6,002,649,560 Rls. 170,777 $
11 8 1396 تبريز فدراسيون روسيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 19,422 5,878,772,285 Rls. 170,785 $
12 3 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 135,000 4,642,736,400 Rls. 143,100 $
13 2 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 88,750 3,877,800,183 Rls. 119,547 $
14 12 1396 تبريز فدراسيون روسيه 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 21,000 3,614,289,000 Rls. 96,600 $
15 7 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39011090 ک ک ک ساير: 90,000 3,445,385,625 Rls. 101,250 $
16 4 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39011090 ک ک ک ساير: 90,000 3,186,297,225 Rls. 98,055 $
17 11 1396 تبريز فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 58,950 2,825,674,622 Rls. 76,634 $
18 6 1396 تبريز فدراسيون روسيه 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 6,631 2,816,523,380 Rls. 85,580 $
19 7 1396 تبريز فدراسيون روسيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 11,360 2,482,293,784 Rls. 72,838 $
20 6 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39011090 ک ک ک ساير: 67,500 2,441,714,080 Rls. 73,344 $
21 2 1396 تبريز فدراسيون روسيه 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 15,000 2,238,291,000 Rls. 69,000 $
22 6 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 2,022,428,250 Rls. 60,750 $
23 5 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 1,999,343,250 Rls. 60,750 $
24 9 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 40,000 1,928,223,360 Rls. 54,720 $
25 10 1396 تبريز فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 40,284 1,900,418,641 Rls. 52,369 $
26 2 1396 تبريز فدراسيون روسيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 4,350 1,685,465,964 Rls. 51,964 $
27 11 1396 تبريز فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 40,000 1,625,954,000 Rls. 44,000 $
28 7 1396 تبريز فدراسيون روسيه 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 17,486 1,206,711,502 Rls. 35,409 $
29 11 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 22,000 1,116,262,730 Rls. 30,206 $
30 7 1396 تبريز فدراسيون روسيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 17,726 1,109,447,024 Rls. 32,588 $
31 12 1396 تبريز فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 17,100 1,080,906,280 Rls. 28,944 $
32 7 1396 تبريز فدراسيون روسيه 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 4,450 1,057,599,115 Rls. 31,001 $
33 4 1396 تبريز فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 1,056,078,000 Rls. 32,400 $
34 2 1396 تبريز فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 1,051,347,600 Rls. 32,400 $
35 8 1396 تبريز فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 13,191 1,049,663,074 Rls. 29,863 $
36 1 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 1,027,635,840 Rls. 31,680 $
37 4 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 988,554,375 Rls. 30,375 $
38 10 1396 تبريز فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 13,926 896,288,640 Rls. 25,064 $
39 4 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 856,747,125 Rls. 26,325 $
40 8 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 20,000 843,565,590 Rls. 24,126 $
41 3 1396 تبريز فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,620 827,669,700 Rls. 25,506 $
42 7 1396 تبريز فدراسيون روسيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,500 815,007,350 Rls. 23,890 $
43 11 1396 تبريز فدراسيون روسيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,269 800,774,847 Rls. 21,807 $
44 7 1396 تبريز فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 11,131 790,000,050 Rls. 23,275 $
45 10 1396 تبريز فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 786,720,000 Rls. 22,000 $
46 5 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39011090 ک ک ک ساير: 22,500 780,901,184 Rls. 23,911 $
47 6 1396 تبريز فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 735,240,000 Rls. 22,000 $
48 8 1396 تبريز فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 21,000 722,862,000 Rls. 21,000 $
49 9 1396 تبريز فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 20,000 706,080,000 Rls. 20,000 $
50 3 1396 تبريز فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 7,919 667,957,072 Rls. 20,588 $
51 8 1396 تبريز فدراسيون روسيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,715 663,140,162 Rls. 18,938 $
52 8 1396 تبريز فدراسيون روسيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,626 641,350,649 Rls. 18,713 $
53 4 1396 تبريز فدراسيون روسيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,880 609,242,400 Rls. 18,720 $
54 4 1396 تبريز فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 9,001 588,160,882 Rls. 18,072 $
55 3 1396 تبريز فدراسيون روسيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 16,500 584,471,206 Rls. 18,007 $
56 7 1396 تبريز فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 20,010 536,748,240 Rls. 16,008 $
57 9 1396 تبريز فدراسيون روسيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 8,883 525,992,240 Rls. 14,926 $
58 4 1396 تبريز فدراسيون روسيه 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,406 514,178,455 Rls. 15,799 $
59 7 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39031990 سايرپلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 10,900 511,224,192 Rls. 14,985 $
60 11 1396 تبريز فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 16,810 493,824,008 Rls. 13,448 $
61 8 1396 تبريز فدراسيون روسيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 8,574 448,950,600 Rls. 12,840 $
62 2 1396 تبريز فدراسيون روسيه 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,158 397,320,813 Rls. 12,249 $
63 5 1396 تبريز فدراسيون روسيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 9,232 333,313,974 Rls. 10,155 $
64 7 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 7,500 322,697,196 Rls. 9,459 $
65 8 1396 تبريز فدراسيون روسيه 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,131 319,321,541 Rls. 9,317 $
66 2 1396 تبريز فدراسيون روسيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,446 240,942,036 Rls. 7,428 $
67 1 1396 تبريز فدراسيون روسيه 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 8,000 233,481,600 Rls. 7,200 $
68 11 1396 تبريز فدراسيون روسيه 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 4,982 91,472,011 Rls. 2,491 $
69 8 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 1,340 87,552,360 Rls. 2,504 $
70 12 1396 تبريز فدراسيون روسيه 69074090 ک ک ک سا?ر 13,810 75,394,707 Rls. 2,021 $
71 2 1396 تبريز فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,000 62,282,880 Rls. 1,920 $
72 5 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 287 47,099,570 Rls. 1,435 $
73 4 1396 تبريز فدراسيون روسيه 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 311 46,344,080 Rls. 1,424 $
74 2 1396 تبريز فدراسيون روسيه 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 980 36,201,924 Rls. 1,116 $
75 3 1396 تبريز فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,100 22,850,432 Rls. 704 $
76 2 1396 تبريز فدراسيون روسيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 356 21,862,538 Rls. 674 $
77 5 1396 تبريز فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,025 21,531,232 Rls. 656 $
78 8 1396 تبريز فدراسيون روسيه 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 126 15,922,497 Rls. 453 $
79 2 1396 تبريز فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 100 3,146,583 Rls. 97 $
80 4 1396 تبريز فدراسيون روسيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2 62,381 Rls. 2 $
مجموع کل
202,840,124,725 ريال
مجموع کل
6,002,941 دلار
[1]