آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 تبريز فرانسه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 315,000 80,114,422,500 Rls. 2,362,500 $
2 8 1396 تبريز فرانسه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 84,000 22,143,870,000 Rls. 630,000 $
3 11 1396 تبريز فرانسه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 21,000 5,819,940,000 Rls. 157,500 $
مجموع کل
108,078,232,500 ريال
مجموع کل
3,150,000 دلار
[1]