آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 تبريز قطر 39012090 ک ک ک ساير: 427,500 16,063,236,225 Rls. 462,375 $
2 12 1396 تبريز قطر 39012090 ک ک ک ساير: 360,000 14,697,342,000 Rls. 396,000 $
3 10 1396 تبريز قطر 39012090 ک ک ک ساير: 337,500 13,106,245,387 Rls. 361,238 $
4 11 1396 تبريز قطر 39012090 ک ک ک ساير: 202,500 8,130,213,000 Rls. 221,625 $
5 9 1396 تبريز قطر 39012090 ک ک ک ساير: 180,000 7,270,832,700 Rls. 204,300 $
6 3 1396 تبريز قطر 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 202,500 7,043,791,725 Rls. 217,013 $
7 4 1396 تبريز قطر 39012090 ک ک ک ساير: 202,500 7,039,770,750 Rls. 216,675 $
8 12 1396 تبريز قطر 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 135,000 6,524,212,500 Rls. 175,500 $
9 5 1396 تبريز قطر 28289010 هيپوکلريت سديم 220,000 3,982,231,000 Rls. 121,000 $
10 7 1396 تبريز قطر 39012090 ک ک ک ساير: 67,500 2,520,193,500 Rls. 74,250 $
11 9 1396 تبريز قطر 28289010 هيپوکلريت سديم 129,360 2,511,808,992 Rls. 71,148 $
12 4 1396 تبريز قطر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 33,000 2,412,495,000 Rls. 74,250 $
13 12 1396 تبريز قطر 28289010 هيپوکلريت سديم 92,330 1,890,964,870 Rls. 50,782 $
14 2 1396 تبريز قطر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 23,000 1,813,015,710 Rls. 55,890 $
15 9 1396 تبريز قطر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 30,000 1,702,688,000 Rls. 48,000 $
16 5 1396 تبريز قطر 39012090 ک ک ک ساير: 45,000 1,574,745,750 Rls. 48,150 $
17 12 1396 تبريز قطر 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 10,210 1,454,661,000 Rls. 39,000 $
18 7 1396 تبريز قطر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 23,000 1,242,257,600 Rls. 36,800 $
19 10 1396 تبريز قطر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,161,248,000 Rls. 32,000 $
20 10 1396 تبريز قطر 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 1,079,896,545 Rls. 29,542 $
21 11 1396 تبريز قطر 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 6,450 1,064,909,000 Rls. 29,000 $
22 7 1396 تبريز قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 34,200 974,717,100 Rls. 29,070 $
23 11 1396 تبريز قطر 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,085 970,654,916 Rls. 26,554 $
24 5 1396 تبريز قطر 87019490 ک ک ک سا?ر 3,870 920,527,900 Rls. 28,100 $
25 4 1396 تبريز قطر 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 917,436,375 Rls. 28,238 $
26 9 1396 تبريز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,091 855,331,974 Rls. 24,273 $
27 10 1396 تبريز قطر 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,575 843,211,204 Rls. 23,236 $
28 12 1396 تبريز قطر 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,948 717,021,060 Rls. 19,164 $
29 8 1396 تبريز قطر 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,172 609,624,256 Rls. 17,344 $
30 5 1396 تبريز قطر 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 16,416 531,716,400 Rls. 16,200 $
31 10 1396 تبريز قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 7,102 492,586,886 Rls. 13,574 $
32 12 1396 تبريز قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,063 480,221,525 Rls. 12,835 $
33 10 1396 تبريز قطر 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 3,330 473,192,070 Rls. 13,130 $
34 8 1396 تبريز قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 15,000 448,149,750 Rls. 12,750 $
35 5 1396 تبريز قطر 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,763 428,917,896 Rls. 13,068 $
36 12 1396 تبريز قطر 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 16,250 425,595,625 Rls. 11,375 $
37 11 1396 تبريز قطر 19053200 ويفل ها و ويفرها 5,227 410,647,636 Rls. 11,234 $
38 4 1396 تبريز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,570 407,274,525 Rls. 12,495 $
39 11 1396 تبريز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,622 399,010,386 Rls. 10,866 $
40 5 1396 تبريز قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,869 395,195,288 Rls. 12,008 $
41 5 1396 تبريز قطر 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,597 392,780,874 Rls. 11,967 $
42 6 1396 تبريز قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 14,520 386,708,256 Rls. 11,616 $
43 7 1396 تبريز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,828 367,338,014 Rls. 10,718 $
44 5 1396 تبريز قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 11,592 305,183,703 Rls. 9,273 $
45 7 1396 تبريز قطر 19053200 ويفل ها و ويفرها 4,542 299,374,655 Rls. 8,735 $
46 10 1396 تبريز قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 8,075 284,134,242 Rls. 7,773 $
47 8 1396 تبريز قطر 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 23,070 283,793,026 Rls. 8,074 $
48 11 1396 تبريز قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 10,304 273,643,244 Rls. 7,486 $
49 3 1396 تبريز قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,606 228,730,200 Rls. 7,050 $
50 8 1396 تبريز قطر 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 907 207,238,504 Rls. 5,896 $
51 10 1396 تبريز قطر 22029990 --- ساير 5,736 167,709,752 Rls. 4,588 $
52 10 1396 تبريز قطر 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 3,000 119,753,700 Rls. 3,300 $
53 9 1396 تبريز قطر 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 3,000 117,443,700 Rls. 3,300 $
54 7 1396 تبريز قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,844 116,665,292 Rls. 3,404 $
55 7 1396 تبريز قطر 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,426 92,845,557 Rls. 2,709 $
56 3 1396 تبريز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,276 85,457,496 Rls. 2,634 $
57 12 1396 تبريز قطر 84322100 کلوخ شکن ديسکي 1,040 58,186,440 Rls. 1,560 $
58 3 1396 تبريز قطر 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 630 47,011,356 Rls. 1,449 $
59 5 1396 تبريز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 499 32,231,204 Rls. 982 $
60 11 1396 تبريز قطر 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 288 24,198,748 Rls. 662 $
61 5 1396 تبريز قطر 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 50 820,550 Rls. 25 $
مجموع کل
119,879,040,539 ريال
مجموع کل
3,413,253 دلار
[1]