آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 تبريز هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 652,500 29,719,287,464 Rls. 840,080 $
2 11 1396 تبريز هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 202,500 9,955,938,825 Rls. 272,362 $
3 9 1396 تبريز هند 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 180,000 8,840,307,600 Rls. 248,400 $
4 12 1396 تبريز هند 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 90,000 4,710,922,650 Rls. 125,910 $
5 11 1396 تبريز هند 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 90,000 4,589,354,700 Rls. 125,550 $
6 7 1396 تبريز هند 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 90,000 4,206,379,500 Rls. 123,300 $
7 12 1396 تبريز هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 72,890 3,537,990,703 Rls. 94,757 $
8 11 1396 تبريز هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 59,909 2,871,138,253 Rls. 77,881 $
9 8 1396 تبريز هند 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 2,112,822,360 Rls. 61,380 $
10 8 1396 تبريز هند 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 117,600 1,490,819,904 Rls. 42,336 $
11 9 1396 تبريز هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 25,000 1,156,642,500 Rls. 32,500 $
12 1 1396 تبريز هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 25,695 1,083,192,484 Rls. 33,403 $
13 7 1396 تبريز هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 26,000 886,990,000 Rls. 26,000 $
14 9 1396 تبريز هند 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 67,200 852,477,696 Rls. 24,192 $
15 12 1396 تبريز هند 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 33,600 521,714,760 Rls. 13,944 $
16 11 1396 تبريز هند 08081000 سيب , تازه 20,750 214,708,550 Rls. 5,810 $
17 6 1396 تبريز هند 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 147 14,771,640 Rls. 442 $
18 7 1396 تبريز هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 250 11,087,375 Rls. 325 $
مجموع کل
76,776,546,964 ريال
مجموع کل
2,148,572 دلار
[1]