آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (تجاري مهراباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 تجاري مهراباد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,597,135 46,641,914,375 Rls. 1,437,420 $
2 3 1396 تجاري مهراباد افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 29,531 38,542,636,818 Rls. 1,187,718 $
3 2 1396 تجاري مهراباد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,149,721 33,539,582,193 Rls. 1,033,698 $
4 2 1396 تجاري مهراباد افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 55,533 25,652,062,934 Rls. 790,535 $
5 2 1396 تجاري مهراباد افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 813,200 23,743,102,320 Rls. 731,743 $
6 2 1396 تجاري مهراباد افغانستان 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 30,050 21,167,269,829 Rls. 652,324 $
7 3 1396 تجاري مهراباد افغانستان 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 355,095 4,793,792,506 Rls. 147,715 $
8 3 1396 تجاري مهراباد افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 109,900 3,209,590,440 Rls. 98,910 $
9 2 1396 تجاري مهراباد افغانستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 25,000 3,121,868,750 Rls. 96,250 $
10 2 1396 تجاري مهراباد افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 176,000 2,283,494,240 Rls. 70,378 $
11 2 1396 تجاري مهراباد افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 26,100 1,693,535,400 Rls. 52,200 $
12 3 1396 تجاري مهراباد افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 9,500 924,654,000 Rls. 28,500 $
13 2 1396 تجاري مهراباد افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 9,500 924,511,500 Rls. 28,491 $
14 2 1396 تجاري مهراباد افغانستان 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 9,500 924,454,500 Rls. 28,500 $
15 2 1396 تجاري مهراباد افغانستان 33051000 شامپوها 19,700 766,763,400 Rls. 23,630 $
16 2 1396 تجاري مهراباد افغانستان 34012010 صابون مايع 22,100 645,171,930 Rls. 19,890 $
17 3 1396 تجاري مهراباد افغانستان 34012010 صابون مايع 21,900 639,609,210 Rls. 19,710 $
18 2 1396 تجاري مهراباد افغانستان 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 45,990 626,688,304 Rls. 19,313 $
19 3 1396 تجاري مهراباد افغانستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 11,113 432,667,993 Rls. 13,336 $
20 2 1396 تجاري مهراباد افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 52,000 421,655,000 Rls. 12,994 $
21 3 1396 تجاري مهراباد افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 11,907 309,048,567 Rls. 9,525 $
22 3 1396 تجاري مهراباد افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 25,000 202,775,000 Rls. 6,250 $
23 2 1396 تجاري مهراباد افغانستان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 630 144,969,891 Rls. 4,468 $
مجموع کل
211,351,819,100 ريال
مجموع کل
6,513,498 دلار
[1]