آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 1,306,620 6,853,561,932 Rls. 209,062 $
2 6 1396 جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 924,120 4,894,877,095 Rls. 147,857 $
3 7 1396 جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 890,600 4,806,397,692 Rls. 142,495 $
4 9 1396 جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 41,225 4,381,552,080 Rls. 123,675 $
5 5 1396 جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 42,922 4,221,831,450 Rls. 128,766 $
6 2 1396 جلفا گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 250,560 3,821,266,405 Rls. 117,807 $
7 4 1396 جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 652,230 3,397,170,136 Rls. 104,356 $
8 3 1396 جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 33,999 3,309,190,668 Rls. 101,997 $
9 3 1396 جلفا گرجستان 27101950 روغن صنعتي 208,800 3,184,264,853 Rls. 98,135 $
10 1 1396 جلفا گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 167,040 2,548,972,664 Rls. 78,598 $
11 12 1396 جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 407,150 2,451,086,454 Rls. 65,146 $
12 8 1396 جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 411,990 2,283,656,400 Rls. 65,919 $
13 8 1396 جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 21,282 2,232,375,390 Rls. 63,846 $
14 6 1396 جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 21,301 2,135,638,260 Rls. 63,903 $
15 2 1396 جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 410,100 2,128,631,098 Rls. 65,616 $
16 10 1396 جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 19,623 2,121,579,891 Rls. 58,869 $
17 6 1396 جلفا گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 21,070 2,112,478,200 Rls. 63,210 $
18 9 1396 جلفا گرجستان 27101950 روغن صنعتي 125,280 2,075,143,083 Rls. 58,881 $
19 7 1396 جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 19,827 2,007,900,117 Rls. 59,481 $
20 6 1396 جلفا گرجستان 27101950 روغن صنعتي 125,280 1,962,739,254 Rls. 58,881 $
21 12 1396 جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 17,266 1,938,022,170 Rls. 51,798 $
22 4 1396 جلفا گرجستان 27101950 روغن صنعتي 125,280 1,916,184,010 Rls. 58,881 $
23 3 1396 جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 348,340 1,808,460,032 Rls. 55,733 $
24 4 1396 جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 17,033 1,660,206,510 Rls. 51,099 $
25 11 1396 جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 14,899 1,656,202,638 Rls. 44,697 $
26 12 1396 جلفا گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 84,216 1,486,502,010 Rls. 39,582 $
27 6 1396 جلفا گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 83,520 1,295,719,194 Rls. 39,255 $
28 5 1396 جلفا گرجستان 28391920 سيليکات سديم مايع 22,520 1,195,367,750 Rls. 36,550 $
29 6 1396 جلفا گرجستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 32,900 1,091,260,100 Rls. 32,900 $
30 12 1396 جلفا گرجستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 16,345 924,168,315 Rls. 24,517 $
31 10 1396 جلفا گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 116,500 864,911,328 Rls. 23,988 $
32 4 1396 جلفا گرجستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 25,720 839,989,480 Rls. 25,720 $
33 11 1396 جلفا گرجستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 20,531 827,607,225 Rls. 22,395 $
34 10 1396 جلفا گرجستان 39169010 ---انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان از ساير مواد پلاستيكي 6,500 712,803,000 Rls. 19,500 $
35 12 1396 جلفا گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 137,880 698,741,398 Rls. 18,694 $
36 8 1396 جلفا گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 41,280 678,390,930 Rls. 19,402 $
37 3 1396 جلفا گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 41,760 637,053,166 Rls. 19,627 $
38 5 1396 جلفا گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 41,280 635,611,900 Rls. 19,400 $
39 3 1396 جلفا گرجستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 20,430 599,337,519 Rls. 18,469 $
40 9 1396 جلفا گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 71,830 587,380,579 Rls. 16,601 $
41 6 1396 جلفا گرجستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 21,431 585,499,188 Rls. 17,652 $
42 9 1396 جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 97,140 547,871,042 Rls. 15,542 $
43 2 1396 جلفا گرجستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 5,000 486,525,000 Rls. 15,000 $
44 12 1396 جلفا گرجستان 09021000 چا? سبز (تخمر نشده ) عرضه شده در بسته ها? اول?ه که محتو? آن از 3 ک?لوگرم ب?شتر نباشد 6,000 402,829,200 Rls. 10,800 $
45 2 1396 جلفا گرجستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 20,880 338,642,280 Rls. 10,440 $
46 7 1396 جلفا گرجستان 27101950 روغن صنعتي 20,880 329,063,420 Rls. 9,814 $
47 11 1396 جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 49,600 293,274,880 Rls. 7,936 $
48 1 1396 جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 2,988 290,594,952 Rls. 8,964 $
49 2 1396 جلفا گرجستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 2,300 244,055,988 Rls. 7,524 $
50 1 1396 جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 46,000 238,670,080 Rls. 7,360 $
51 12 1396 جلفا گرجستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 2,035 227,384,895 Rls. 6,105 $
52 11 1396 جلفا گرجستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 5,700 208,357,800 Rls. 5,700 $
53 11 1396 جلفا گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 23,500 175,459,200 Rls. 4,800 $
54 9 1396 جلفا گرجستان 70193910 پشم شيشه 4,600 147,338,460 Rls. 4,140 $
55 8 1396 جلفا گرجستان 28011000 کلر 12,600 132,863,220 Rls. 3,780 $
56 3 1396 جلفا گرجستان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 22,000 107,088,300 Rls. 3,300 $
57 9 1396 جلفا گرجستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 3,000 106,767,000 Rls. 3,000 $
58 5 1396 جلفا گرجستان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 22,500 106,566,317 Rls. 3,263 $
59 4 1396 جلفا گرجستان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 1,450 97,785,000 Rls. 3,000 $
60 10 1396 جلفا گرجستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 920 52,454,990 Rls. 1,435 $
61 3 1396 جلفا گرجستان 70193910 پشم شيشه 1,680 49,065,912 Rls. 1,512 $
62 6 1396 جلفا گرجستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,330 41,676,848 Rls. 1,256 $
63 4 1396 جلفا گرجستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 600 32,595,000 Rls. 1,000 $
64 12 1396 جلفا گرجستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 850 31,704,150 Rls. 850 $
65 11 1396 جلفا گرجستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 244 24,131,615 Rls. 653 $
66 3 1396 جلفا گرجستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 256 12,980,400 Rls. 400 $
67 4 1396 جلفا گرجستان 53091900 پارچه تاروپودباف ا زکتان, داراي حداقل 85%وزني کتان،چاپ شده، رنگرزي شده، رنگ شده 100 6,519,000 Rls. 200 $
68 4 1396 جلفا گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 50 4,889,250 Rls. 150 $
مجموع کل
90,306,885,763 ريال
مجموع کل
2,670,884 دلار
[1]