آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,798 47,391,569,475 Rls. 1,457,333 $
2 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,689 15,733,569,598 Rls. 474,799 $
3 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,574 15,229,769,568 Rls. 404,940 $
4 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,784 7,206,829,497 Rls. 209,035 $
5 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 392 6,952,697,102 Rls. 210,002 $
6 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,292 5,500,498,401 Rls. 162,499 $
7 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 09102090 زعفران به صورت فله 62 3,685,455,150 Rls. 99,138 $
8 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,601 3,517,701,205 Rls. 95,161 $
9 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 154 3,238,575,020 Rls. 86,228 $
10 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,721 2,976,718,358 Rls. 90,739 $
11 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 2,854,288,800 Rls. 79,200 $
12 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 92 2,134,251,560 Rls. 63,652 $
13 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,189 1,965,419,474 Rls. 60,573 $
14 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 733 1,874,838,246 Rls. 53,137 $
15 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 09102090 زعفران به صورت فله 26 1,627,080,000 Rls. 45,500 $
16 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,149 1,586,835,324 Rls. 48,905 $
17 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,620 1,521,497,610 Rls. 40,860 $
18 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,310 1,360,356,704 Rls. 40,180 $
19 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,434 1,252,118,834 Rls. 38,197 $
20 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,290 1,171,393,345 Rls. 36,100 $
21 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 784 1,082,254,625 Rls. 29,925 $
22 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 44 1,074,598,980 Rls. 33,117 $
23 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,720 1,070,229,136 Rls. 32,150 $
24 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,150 1,036,781,890 Rls. 31,951 $
25 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,400 921,707,500 Rls. 24,500 $
26 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,300 847,713,070 Rls. 22,626 $
27 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 09102090 زعفران به صورت فله 13 820,570,528 Rls. 23,652 $
28 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 33 733,260,990 Rls. 22,605 $
29 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 29 724,479,808 Rls. 19,552 $
30 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,230 709,649,640 Rls. 20,296 $
31 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,740 690,464,349 Rls. 21,279 $
32 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,420 670,255,266 Rls. 18,985 $
33 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 786 650,562,500 Rls. 17,500 $
34 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 4,000 629,568,050 Rls. 18,650 $
35 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 29 609,330,930 Rls. 18,694 $
36 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,676 591,864,979 Rls. 16,413 $
37 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 16043100 خاويار 10 538,080,720 Rls. 15,047 $
38 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 09102090 زعفران به صورت فله 7 530,377,387 Rls. 16,348 $
39 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,063 510,156,643 Rls. 15,671 $
40 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 932 508,496,575 Rls. 13,569 $
41 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 09102090 زعفران به صورت فله 106 478,384,120 Rls. 14,740 $
42 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 595 470,025,719 Rls. 12,719 $
43 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 16043100 خاويار 6 461,037,500 Rls. 13,750 $
44 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 870 413,597,250 Rls. 12,750 $
45 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 2,300 404,213,500 Rls. 11,500 $
46 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,460 399,081,460 Rls. 10,780 $
47 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 09102090 زعفران به صورت فله 5 355,767,910 Rls. 10,810 $
48 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 910 346,924,410 Rls. 10,695 $
49 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 500 346,591,670 Rls. 10,666 $
50 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08109020 زرشك تازه 1,000 297,360,000 Rls. 9,000 $
51 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,100 292,960,800 Rls. 8,800 $
52 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,336 259,853,250 Rls. 6,990 $
53 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 630 235,347,288 Rls. 6,369 $
54 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08132000 آلو خشک کرده 2,300 232,923,300 Rls. 6,900 $
55 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 445 232,017,500 Rls. 7,150 $
56 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,000 205,857,180 Rls. 6,345 $
57 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 136 199,666,794 Rls. 5,865 $
58 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 312 199,014,000 Rls. 6,000 $
59 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,040 182,774,800 Rls. 5,200 $
60 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57021040 گليم دورو پشمي 114 176,747,558 Rls. 5,408 $
61 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 4,000 169,710,000 Rls. 5,000 $
62 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 9 165,363,936 Rls. 4,684 $
63 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 435 162,388,380 Rls. 4,620 $
64 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,000 155,392,675 Rls. 4,788 $
65 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,500 150,390,000 Rls. 4,500 $
66 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08109020 زرشك تازه 1,000 148,700,000 Rls. 4,000 $
67 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 180 148,099,500 Rls. 4,500 $
68 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,336 147,177,768 Rls. 4,008 $
69 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 350 144,756,821 Rls. 3,989 $
70 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 465 136,136,396 Rls. 3,674 $
71 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 100 135,313,920 Rls. 3,840 $
72 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 450 131,586,072 Rls. 3,561 $
73 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 446 129,322,730 Rls. 3,985 $
74 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 1,050 121,280,720 Rls. 3,740 $
75 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 150 120,312,000 Rls. 3,600 $
76 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 810 118,255,815 Rls. 3,645 $
77 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 69120013 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، لعابکزده صنايع دستي 180 117,572,400 Rls. 3,600 $
78 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 395 108,292,350 Rls. 3,270 $
79 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 650 106,767,000 Rls. 3,000 $
80 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,061 106,616,172 Rls. 3,252 $
81 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 1,600 103,820,800 Rls. 3,200 $
82 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08109020 زرشك تازه 400 103,801,600 Rls. 3,200 $
83 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 298 99,581,850 Rls. 3,065 $
84 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08109020 زرشك تازه 500 97,374,000 Rls. 3,000 $
85 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 120 93,333,600 Rls. 2,610 $
86 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 800 89,517,600 Rls. 2,400 $
87 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 78 88,684,800 Rls. 2,400 $
88 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 100 88,100,000 Rls. 2,500 $
89 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 300 88,100,000 Rls. 2,500 $
90 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 148 87,059,664 Rls. 2,466 $
91 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 69120011 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعابکزده صنايع دستي 500 81,127,500 Rls. 2,500 $
92 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,100 79,835,800 Rls. 2,200 $
93 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 748 73,063,525 Rls. 2,245 $
94 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 430 70,567,300 Rls. 2,150 $
95 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 226 65,976,858 Rls. 2,033 $
96 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 69091100 ا شياءسرا ميکي برا ي مصرف آزمايشگاهي از چيني. 400 65,410,000 Rls. 2,000 $
97 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 4 64,604,293 Rls. 1,963 $
98 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 180 64,368,000 Rls. 1,800 $
99 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 343 62,690,110 Rls. 1,715 $
100 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 04090000 عسل طبيعي 300 61,364,160 Rls. 1,716 $
مجموع کل
154,273,828,961 ريال
مجموع کل
4,538,064 دلار