آمار کل " صادرات به" کشور (اوكراين) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 11,360 19,358,367,513 Rls. 519,471 $
2 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,145 13,227,029,472 Rls. 407,688 $
3 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 7,730 13,052,530,878 Rls. 352,257 $
4 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,935 9,362,163,691 Rls. 285,240 $
5 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 4,680 8,959,418,759 Rls. 253,779 $
6 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,234 5,550,723,640 Rls. 169,960 $
7 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 38 803,737,990 Rls. 24,610 $
8 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,900 267,808,800 Rls. 7,600 $
9 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 400 233,419,824 Rls. 6,527 $
10 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 360 195,663,254 Rls. 5,684 $
11 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 90289010 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور گاز 105 183,694,734 Rls. 5,662 $
12 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 470 160,171,360 Rls. 4,880 $
13 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 2,300 114,433,050 Rls. 3,450 $
14 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 140 101,020,500 Rls. 2,700 $
15 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 90 95,668,728 Rls. 2,589 $
16 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 580 86,802,800 Rls. 2,320 $
17 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 300 75,345,700 Rls. 2,300 $
18 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 470 40,716,235 Rls. 1,253 $
19 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 200 26,535,200 Rls. 800 $
20 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 500 16,584,500 Rls. 500 $
21 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 750 16,224,500 Rls. 500 $
22 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 160 13,267,600 Rls. 400 $
23 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 400 9,950,700 Rls. 300 $
24 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 410 9,423,750 Rls. 250 $
25 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 65 6,417,645 Rls. 195 $
26 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 140 4,913,850 Rls. 150 $
27 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 230 3,242,800 Rls. 100 $
مجموع کل
71,975,277,473 ريال
مجموع کل
2,061,165 دلار
[1]