آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 109 9,159,031,800 Rls. 246,376 $
2 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 1,540 6,569,468,125 Rls. 194,375 $
3 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 340 5,693,350,275 Rls. 159,975 $
4 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 1,050 4,825,281,250 Rls. 131,250 $
5 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 477 3,779,459,037 Rls. 111,960 $
6 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 38 3,214,809,000 Rls. 86,993 $
7 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 470 2,194,216,250 Rls. 58,750 $
8 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 41069200 ک ک به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده) (Crust) 400 1,852,700,000 Rls. 50,000 $
9 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 600 1,815,909,800 Rls. 48,659 $
10 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 2 1,503,900,000 Rls. 45,000 $
11 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 333 1,382,636,250 Rls. 41,625 $
12 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 300 1,321,500,000 Rls. 37,500 $
13 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 140 1,186,854,624 Rls. 36,576 $
14 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 1,100 1,029,929,550 Rls. 27,870 $
15 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 250 1,013,687,500 Rls. 31,250 $
16 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 240 984,240,000 Rls. 30,000 $
17 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 3,865 981,798,895 Rls. 27,055 $
18 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 220 961,537,500 Rls. 27,500 $
19 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 740 929,744,400 Rls. 27,820 $
20 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85144000 ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك 660 919,726,920 Rls. 28,308 $
21 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 800 902,017,248 Rls. 27,816 $
22 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 220 893,562,500 Rls. 27,500 $
23 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85291020 آنتن تلسکوپي 2,000 766,560,600 Rls. 23,400 $
24 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 180 729,787,500 Rls. 22,490 $
25 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 505 696,068,400 Rls. 19,465 $
26 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 160 674,960,000 Rls. 20,800 $
27 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 55 672,400,370 Rls. 19,130 $
28 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85176920 درب باز کن تصويري ( Video door phone ) 450 636,451,402 Rls. 19,391 $
29 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85176910 پيجر 484 633,364,800 Rls. 18,400 $
30 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 135 608,158,125 Rls. 16,875 $
31 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 01061290 سايرنهنگهادولفينهاو خوکهاي دريايي;گاوا بي وگاودريايي بجزبرا ي تحقيقات پزشکي 500 583,824,000 Rls. 18,000 $
32 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85176920 درب باز کن تصويري ( Video door phone ) 381 519,200,000 Rls. 16,000 $
33 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85176920 درب باز کن تصويري ( Video door phone ) 160 512,286,180 Rls. 13,692 $
34 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 845 506,145,600 Rls. 14,400 $
35 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 400 480,902,120 Rls. 14,680 $
36 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85176910 پيجر 490 441,300,000 Rls. 12,500 $
37 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 290 423,460,000 Rls. 11,842 $
38 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 690 409,380,000 Rls. 12,000 $
39 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 570 374,170,800 Rls. 11,400 $
40 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 570 370,021,200 Rls. 11,400 $
41 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 32061910 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 1,000 357,409,300 Rls. 10,530 $
42 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 180 350,682,231 Rls. 10,459 $
43 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 48 333,757,620 Rls. 8,920 $
44 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 174 328,620,460 Rls. 8,990 $
45 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 553 317,736,000 Rls. 9,000 $
46 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 77 312,865,449 Rls. 8,444 $
47 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 150 310,709,000 Rls. 8,500 $
48 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85176910 پيجر 256 295,616,000 Rls. 8,000 $
49 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 504 291,964,293 Rls. 8,649 $
50 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 08109020 زرشك تازه 1,980 287,408,880 Rls. 7,920 $
51 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 311 287,082,960 Rls. 8,763 $
52 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 70 283,946,250 Rls. 8,750 $
53 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 710 277,347,130 Rls. 8,462 $
54 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 62105000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,زنانه يادخترا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906 ، 5903 يا 5907 400 272,167,500 Rls. 7,500 $
55 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 270 226,912,140 Rls. 6,439 $
56 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 51 210,840,500 Rls. 6,498 $
57 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 560 208,896,039 Rls. 6,154 $
58 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85176920 درب باز کن تصويري ( Video door phone ) 143 205,638,000 Rls. 6,000 $
59 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 160 198,915,000 Rls. 5,893 $
60 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 210 196,554,000 Rls. 6,000 $
61 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 89 193,366,240 Rls. 5,960 $
62 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 479 192,265,953 Rls. 5,925 $
63 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 295 187,266,142 Rls. 5,123 $
64 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 288 184,242,672 Rls. 4,986 $
65 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 100 174,825,000 Rls. 5,000 $
66 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 130 163,420,428 Rls. 5,037 $
67 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90289040 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور برق ا ز نوع ا لکترونيکي 210 162,975,000 Rls. 5,000 $
68 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 12 162,295,917 Rls. 4,893 $
69 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 06021090 سا?رقلمه ها? ر?شه نکرده و پ?وند نباتات زنده به جز لاک? بامبو 240 147,820,000 Rls. 4,000 $
70 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 06021090 سا?رقلمه ها? ر?شه نکرده و پ?وند نباتات زنده به جز لاک? بامبو 50 145,156,000 Rls. 4,000 $
71 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 360 144,849,600 Rls. 4,320 $
72 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 100 139,344,594 Rls. 4,294 $
73 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 270 138,461,400 Rls. 3,960 $
74 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 300 133,812,000 Rls. 4,050 $
75 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 09102090 زعفران به صورت فله 3 117,886,450 Rls. 3,190 $
76 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 300 112,798,560 Rls. 3,414 $
77 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 300 111,478,877 Rls. 3,403 $
78 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 240 109,090,800 Rls. 3,120 $
79 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 83 108,718,200 Rls. 3,242 $
80 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 270 108,637,200 Rls. 3,240 $
81 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 175 100,115,000 Rls. 2,996 $
82 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85291020 آنتن تلسکوپي 1,700 99,873,000 Rls. 3,000 $
83 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85291020 آنتن تلسکوپي 500 84,576,000 Rls. 2,400 $
84 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 100 81,237,500 Rls. 2,500 $
85 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 270 74,491,440 Rls. 2,110 $
86 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 450 72,999,000 Rls. 2,250 $
87 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 288 72,585,100 Rls. 1,940 $
88 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 270 70,636,440 Rls. 1,960 $
89 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 70 67,035,150 Rls. 2,067 $
90 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 230 65,822,000 Rls. 2,000 $
91 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 17 64,902,000 Rls. 2,000 $
92 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 450 62,328,105 Rls. 1,827 $
93 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 760 58,552,395 Rls. 1,805 $
94 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 95 56,270,305 Rls. 1,729 $
95 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 216 53,196,680 Rls. 1,640 $
96 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 16 52,414,597 Rls. 1,390 $
97 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 215 52,397,060 Rls. 1,615 $
98 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 140 52,381,000 Rls. 1,400 $
99 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 930 50,274,405 Rls. 1,395 $
100 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 565 48,784,450 Rls. 1,430 $
مجموع کل
72,988,453,433 ريال
مجموع کل
2,085,505 دلار