آمار کل " صادرات به" کشور (سوئيس) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,189 83,933,186,592 Rls. 2,569,928 $
2 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 3,063 72,596,696,814 Rls. 2,222,746 $
3 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 365 8,457,490,611 Rls. 225,237 $
4 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 886 6,708,205,824 Rls. 182,791 $
5 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 303 6,079,466,550 Rls. 180,852 $
6 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 244 5,573,260,589 Rls. 158,561 $
7 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,705 4,549,585,606 Rls. 138,633 $
8 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,492 3,848,218,123 Rls. 109,167 $
9 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,398 3,513,221,348 Rls. 108,248 $
10 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,123 3,331,290,109 Rls. 89,199 $
11 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 809 3,174,648,682 Rls. 93,622 $
12 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 150 3,061,923,900 Rls. 87,571 $
13 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,408 2,501,949,120 Rls. 72,604 $
14 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 109 2,428,848,405 Rls. 67,395 $
15 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,320 2,190,634,400 Rls. 62,900 $
16 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,310 2,178,692,265 Rls. 67,047 $
17 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 110 2,149,598,150 Rls. 66,247 $
18 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 107 2,100,381,933 Rls. 64,751 $
19 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,160 2,043,445,600 Rls. 55,300 $
20 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 70 1,990,818,450 Rls. 53,375 $
21 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,123 1,905,027,024 Rls. 57,344 $
22 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,672 1,831,385,775 Rls. 56,448 $
23 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 413 1,646,065,946 Rls. 47,783 $
24 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 626 1,601,706,362 Rls. 49,349 $
25 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 1,078 1,599,530,240 Rls. 49,280 $
26 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 335 1,510,166,497 Rls. 46,540 $
27 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 3,300 1,395,424,800 Rls. 39,600 $
28 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 75 1,365,924,000 Rls. 42,094 $
29 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 16043100 خاويار 15 1,358,626,740 Rls. 38,301 $
30 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 800 1,323,635,040 Rls. 37,856 $
31 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 916 1,309,525,000 Rls. 35,000 $
32 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 74 1,255,154,940 Rls. 37,557 $
33 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 1,300 1,200,940,000 Rls. 32,500 $
34 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 330 1,164,785,550 Rls. 35,790 $
35 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,000 1,130,152,175 Rls. 32,975 $
36 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 2,900 1,129,260,000 Rls. 34,800 $
37 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 85 1,120,884,978 Rls. 31,102 $
38 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 730 1,080,133,110 Rls. 33,138 $
39 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 660 1,002,028,356 Rls. 27,804 $
40 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 700 961,367,806 Rls. 29,638 $
41 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 925,120,000 Rls. 28,000 $
42 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 413 842,258,975 Rls. 24,575 $
43 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 928 800,739,420 Rls. 23,262 $
44 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 781,080,000 Rls. 24,000 $
45 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 410 714,411,376 Rls. 19,544 $
46 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 103 710,865,556 Rls. 20,036 $
47 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 4,750 645,192,000 Rls. 17,280 $
48 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,270 592,239,830 Rls. 18,255 $
49 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57021040 گليم دورو پشمي 460 573,853,942 Rls. 15,406 $
50 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 55 563,820,800 Rls. 17,240 $
51 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 751 539,467,885 Rls. 16,573 $
52 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 09102090 زعفران به صورت فله 10 505,876,800 Rls. 15,600 $
53 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 500 453,992,000 Rls. 14,000 $
54 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,079 440,824,734 Rls. 11,930 $
55 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 370 403,972,800 Rls. 10,932 $
56 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 3,252 395,007,025 Rls. 12,065 $
57 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 670 382,704,520 Rls. 11,660 $
58 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,100 325,113,000 Rls. 9,300 $
59 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 920 319,588,200 Rls. 9,810 $
60 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 09102090 زعفران به صورت فله 5 285,121,200 Rls. 7,800 $
61 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,880 261,735,015 Rls. 7,515 $
62 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,750 245,988,864 Rls. 6,978 $
63 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,270 208,419,700 Rls. 6,350 $
64 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 1,000 203,652,000 Rls. 6,000 $
65 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57021040 گليم دورو پشمي 107 200,907,237 Rls. 6,123 $
66 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,550 196,758,720 Rls. 5,580 $
67 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,737 189,319,134 Rls. 5,834 $
68 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,600 178,872,000 Rls. 4,800 $
69 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57021040 گليم دورو پشمي 130 173,416,655 Rls. 5,329 $
70 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,290 159,009,900 Rls. 4,900 $
71 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 09102090 زعفران به صورت فله 3 147,777,171 Rls. 4,197 $
72 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 800 142,634,720 Rls. 3,860 $
73 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 135 139,373,620 Rls. 4,246 $
74 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 700 137,852,400 Rls. 4,200 $
75 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 200 127,011,500 Rls. 3,500 $
76 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 8 126,403,732 Rls. 3,458 $
77 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 261 120,256,890 Rls. 3,705 $
78 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 600 116,982,000 Rls. 3,600 $
79 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 550 116,328,300 Rls. 3,300 $
80 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 09102090 زعفران به صورت فله 2 109,983,120 Rls. 3,120 $
81 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 500 103,266,000 Rls. 3,000 $
82 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 160 101,044,500 Rls. 3,100 $
83 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 900 100,372,500 Rls. 2,700 $
84 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 690 92,014,008 Rls. 2,724 $
85 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 250 91,901,600 Rls. 2,800 $
86 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 350 90,843,200 Rls. 2,800 $
87 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 41 89,449,872 Rls. 2,620 $
88 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 09102090 زعفران به صورت فله 2 89,443,002 Rls. 2,398 $
89 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,008 88,697,022 Rls. 2,378 $
90 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 122 88,507,860 Rls. 2,348 $
91 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 600 88,251,660 Rls. 2,524 $
92 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 73199010 سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 600 78,492,000 Rls. 2,400 $
93 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 750 74,830,000 Rls. 2,000 $
94 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 700 74,138,400 Rls. 2,100 $
95 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 240 70,736,086 Rls. 1,909 $
96 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 126 69,201,352 Rls. 2,134 $
97 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 750 65,646,450 Rls. 2,025 $
98 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 09102090 زعفران به صورت فله 1 65,410,000 Rls. 2,000 $
99 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 80 65,090,000 Rls. 2,000 $
100 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57021030 گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ) 23 62,887,784 Rls. 1,784 $
مجموع کل
265,457,443,447 ريال
مجموع کل
7,942,680 دلار