آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,744 17,385,159,897 Rls. 523,144 $
2 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 638 12,253,410,122 Rls. 363,811 $
3 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102090 زعفران به صورت فله 246 11,976,772,865 Rls. 320,071 $
4 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 16043100 خاويار 134 11,632,777,150 Rls. 339,415 $
5 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,230 7,777,053,129 Rls. 215,803 $
6 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102090 زعفران به صورت فله 103 5,220,922,200 Rls. 160,680 $
7 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 13019010 باريچه 7,415 5,085,842,588 Rls. 144,326 $
8 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 188 4,730,046,672 Rls. 131,248 $
9 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 186 4,552,043,863 Rls. 132,384 $
10 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 13019010 باريچه 7,000 3,991,570,000 Rls. 120,400 $
11 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 16043100 خاويار 45 3,750,772,874 Rls. 113,967 $
12 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 873 3,481,699,200 Rls. 104,760 $
13 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102090 زعفران به صورت فله 66 2,516,006,545 Rls. 69,510 $
14 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 113 2,278,645,148 Rls. 68,939 $
15 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 78 2,277,968,758 Rls. 61,477 $
16 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 338 1,917,863,260 Rls. 56,273 $
17 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102090 زعفران به صورت فله 33 1,872,139,500 Rls. 57,750 $
18 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 420 1,859,612,400 Rls. 51,600 $
19 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102090 زعفران به صورت فله 42 1,801,499,840 Rls. 53,382 $
20 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 7,713 1,500,832,320 Rls. 46,252 $
21 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 289 1,394,712,560 Rls. 37,640 $
22 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102090 زعفران به صورت فله 25 1,375,311,600 Rls. 39,000 $
23 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 610 1,339,160,886 Rls. 39,395 $
24 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 515 1,276,736,520 Rls. 34,296 $
25 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 324 1,261,422,720 Rls. 38,880 $
26 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 339 1,243,197,810 Rls. 38,310 $
27 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102090 زعفران به صورت فله 38 1,179,416,910 Rls. 33,523 $
28 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 600 1,045,269,925 Rls. 31,761 $
29 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 240 1,011,972,000 Rls. 31,187 $
30 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57021040 گليم دورو پشمي 874 971,106,894 Rls. 26,946 $
31 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 641 961,226,816 Rls. 29,093 $
32 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 16043100 خاويار 10 898,569,000 Rls. 25,500 $
33 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 210 843,789,000 Rls. 25,800 $
34 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102090 زعفران به صورت فله 18 836,639,860 Rls. 25,787 $
35 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,021 819,432,592 Rls. 23,251 $
36 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 200 814,608,000 Rls. 24,000 $
37 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,000 734,420,000 Rls. 20,000 $
38 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 33 642,272,400 Rls. 19,800 $
39 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 290 637,551,124 Rls. 17,206 $
40 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 16043100 خاويار 7 568,754,719 Rls. 17,449 $
41 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 28 567,405,735 Rls. 17,485 $
42 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 13019010 باريچه 1,000 538,686,600 Rls. 16,600 $
43 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 196 514,457,736 Rls. 13,884 $
44 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 186 486,037,827 Rls. 13,865 $
45 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 314 418,865,939 Rls. 12,737 $
46 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 3,920 414,422,400 Rls. 11,760 $
47 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 60 399,081,600 Rls. 10,800 $
48 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 900 389,404,800 Rls. 10,800 $
49 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 60 380,592,000 Rls. 10,800 $
50 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 180 379,609,200 Rls. 10,800 $
51 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 400 369,550,000 Rls. 10,000 $
52 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,900 364,983,325 Rls. 9,755 $
53 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102090 زعفران به صورت فله 8 360,414,000 Rls. 10,784 $
54 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 558 312,128,500 Rls. 8,500 $
55 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 402 304,835,997 Rls. 9,367 $
56 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 10 291,749,400 Rls. 7,848 $
57 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 838 278,978,580 Rls. 8,380 $
58 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 60 275,252,400 Rls. 7,800 $
59 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 45 263,169,000 Rls. 8,100 $
60 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 1,300 254,241,000 Rls. 7,800 $
61 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 138 249,772,600 Rls. 7,700 $
62 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 900 246,765,600 Rls. 7,200 $
63 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 450 229,719,456 Rls. 6,768 $
64 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57021050 گليم كف ابريشم 76 228,400,856 Rls. 6,164 $
65 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102090 زعفران به صورت فله 4 201,774,300 Rls. 5,460 $
66 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 98 201,161,870 Rls. 6,199 $
67 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 400 196,271,600 Rls. 5,800 $
68 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57021050 گليم كف ابريشم 88 190,105,725 Rls. 5,275 $
69 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 1,800 189,804,600 Rls. 5,400 $
70 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 89 187,499,760 Rls. 5,592 $
71 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 340 183,972,352 Rls. 4,978 $
72 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 12119020 ريشه شيرينکبيان تازه يا خشك كرده ، حتي بريده شده ، خرد شده يا پودرشده 496 181,307,840 Rls. 4,960 $
73 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57021030 گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ) 58 178,248,894 Rls. 4,946 $
74 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,400 177,384,000 Rls. 4,800 $
75 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 450 177,238,800 Rls. 5,400 $
76 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 96 165,842,402 Rls. 5,078 $
77 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57021040 گليم دورو پشمي 156 161,293,933 Rls. 4,850 $
78 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 600 155,755,200 Rls. 4,800 $
79 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 250 145,971,000 Rls. 4,500 $
80 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 250 139,860,000 Rls. 4,000 $
81 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 360 134,107,280 Rls. 3,640 $
82 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 260 126,592,179 Rls. 3,896 $
83 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 1,685 125,582,688 Rls. 3,869 $
84 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 1,873 121,560,534 Rls. 3,746 $
85 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 69149010 ساير اشياء كه درجاي ديگرذكر نشده ازسراميك صنايع دستي 250 115,641,455 Rls. 3,209 $
86 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102090 زعفران به صورت فله 2 114,467,500 Rls. 3,500 $
87 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 900 111,897,000 Rls. 3,000 $
88 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 250 110,865,000 Rls. 3,000 $
89 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 1 108,117,000 Rls. 3,000 $
90 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 192 107,292,951 Rls. 3,215 $
91 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 180 104,917,844 Rls. 3,061 $
92 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 700 103,474,000 Rls. 2,800 $
93 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 1,000 99,873,000 Rls. 3,000 $
94 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 1 97,635,000 Rls. 3,000 $
95 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57021040 گليم دورو پشمي 64 96,791,251 Rls. 2,941 $
96 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 500 88,377,456 Rls. 2,724 $
97 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,950 88,267,725 Rls. 2,632 $
98 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 250 87,361,250 Rls. 2,350 $
99 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 38 78,622,262 Rls. 2,294 $
100 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 600 78,228,000 Rls. 2,400 $
مجموع کل
141,169,897,869 ريال
مجموع کل
4,103,028 دلار