آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 565 14,470,149,394 Rls. 392,454 $
2 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 490 11,819,398,500 Rls. 315,900 $
3 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 188,160 9,352,453,310 Rls. 276,572 $
4 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 194,880 9,166,728,384 Rls. 279,034 $
5 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 366 9,069,193,318 Rls. 273,228 $
6 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 09102090 زعفران به صورت فله 122 6,757,569,432 Rls. 190,764 $
7 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 156,233 6,657,889,639 Rls. 191,133 $
8 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 100 6,090,591,000 Rls. 169,000 $
9 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 446 5,107,727,350 Rls. 157,403 $
10 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 137 4,684,111,542 Rls. 129,078 $
11 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 229 4,524,701,285 Rls. 139,243 $
12 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 295,433 4,348,561,038 Rls. 134,011 $
13 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 163 3,898,838,034 Rls. 110,643 $
14 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 60 3,563,910,000 Rls. 105,000 $
15 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 341,349 3,456,651,475 Rls. 106,516 $
16 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 957 3,157,557,888 Rls. 97,330 $
17 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 216,974 2,916,937,417 Rls. 89,881 $
18 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08091000 زردآلو ,تازه 49,435 2,615,604,983 Rls. 80,596 $
19 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 141,402 2,355,417,290 Rls. 72,471 $
20 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,282 2,178,508,754 Rls. 58,122 $
21 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 2,580 2,020,494,297 Rls. 56,773 $
22 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 59 1,652,725,620 Rls. 47,268 $
23 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 7,344 1,630,115,496 Rls. 43,704 $
24 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 75 1,550,034,252 Rls. 47,814 $
25 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 134,128 1,405,341,194 Rls. 43,303 $
26 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08140000 پوست مرکبات يا پوست خربزه , تازه , يخ زده , خشک کرده ... غيره 19,800 1,343,626,800 Rls. 41,400 $
27 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 09102090 زعفران به صورت فله 23 1,319,107,920 Rls. 35,880 $
28 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 18,900 1,226,912,400 Rls. 37,800 $
29 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 54 1,190,240,584 Rls. 36,686 $
30 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 21069085 کآدامس بدون قند 1,828 1,180,551,579 Rls. 35,731 $
31 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 1,828 1,180,551,579 Rls. 35,731 $
32 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 09102090 زعفران به صورت فله 25 1,174,454,054 Rls. 35,906 $
33 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 09102090 زعفران به صورت فله 29 1,160,365,620 Rls. 33,710 $
34 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 09102090 زعفران به صورت فله 20 1,124,959,000 Rls. 31,000 $
35 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 6,271 1,092,623,496 Rls. 30,949 $
36 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 22,176 1,088,708,398 Rls. 32,801 $
37 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 1,611 1,042,679,659 Rls. 31,829 $
38 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 146 1,042,125,420 Rls. 28,200 $
39 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 26,282 994,943,856 Rls. 30,656 $
40 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 108,796 973,637,983 Rls. 30,003 $
41 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 4,800 927,973,590 Rls. 28,590 $
42 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 17,350 844,500,050 Rls. 26,025 $
43 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 82,029 783,831,386 Rls. 22,444 $
44 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 38,700 754,434,000 Rls. 23,220 $
45 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 24 706,141,800 Rls. 21,060 $
46 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 75,920 698,465,845 Rls. 21,026 $
47 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,600 682,697,600 Rls. 20,800 $
48 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 46,500 682,328,400 Rls. 21,000 $
49 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 73,691 656,994,463 Rls. 20,186 $
50 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 16,030 655,892,145 Rls. 20,208 $
51 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 52 620,979,450 Rls. 19,110 $
52 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 22 614,092,500 Rls. 18,375 $
53 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 09102090 زعفران به صورت فله 10 583,674,000 Rls. 15,600 $
54 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 43,961 549,030,224 Rls. 16,778 $
55 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 2,830 522,870,800 Rls. 14,150 $
56 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 63,200 519,077,430 Rls. 15,975 $
57 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08091000 زردآلو ,تازه 25,355 517,509,275 Rls. 15,920 $
58 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 4,080 483,006,310 Rls. 13,742 $
59 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 854 470,436,120 Rls. 13,860 $
60 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 1,584 468,255,744 Rls. 12,672 $
61 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 16043100 خاويار 5 450,126,000 Rls. 12,750 $
62 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 42,655 442,541,145 Rls. 13,610 $
63 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08071900 خربزه وهمانند 38,895 441,763,209 Rls. 13,614 $
64 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 7,580 441,204,800 Rls. 12,520 $
65 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 13,400 434,764,000 Rls. 13,400 $
66 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,500 432,468,000 Rls. 12,000 $
67 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 51,620 426,235,835 Rls. 12,561 $
68 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 12,768 422,880,000 Rls. 12,000 $
69 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 700 422,478,000 Rls. 12,600 $
70 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 38,600 398,684,614 Rls. 11,306 $
71 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08081000 سيب , تازه 20,300 391,983,000 Rls. 12,050 $
72 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 2,150 391,822,528 Rls. 11,383 $
73 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 29,881 391,359,870 Rls. 12,059 $
74 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 2,070 381,704,944 Rls. 11,246 $
75 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 2,995 380,811,134 Rls. 11,617 $
76 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 600 371,173,440 Rls. 10,560 $
77 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,300 370,048,000 Rls. 11,200 $
78 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08109020 زرشك تازه 1,250 367,413,750 Rls. 11,250 $
79 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 194 361,075,993 Rls. 10,243 $
80 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 16,375 345,185,390 Rls. 10,622 $
81 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 09102090 زعفران به صورت فله 9 343,616,000 Rls. 10,400 $
82 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 2,300 337,383,480 Rls. 9,940 $
83 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07142000 قلقاس هندي شيرين (سيب زميني شيرين ) ,تازه يا خشک کرده سردکرده يا يخ زده حتي بريده شده به قطعات نازك فشرده 19,138 310,896,810 Rls. 9,569 $
84 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 76 309,230,460 Rls. 8,844 $
85 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 30,350 306,569,396 Rls. 9,348 $
86 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 700 286,987,800 Rls. 8,850 $
87 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08094000 آلو و گوجه , تازه 16,245 283,975,050 Rls. 8,735 $
88 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 8,700 282,266,300 Rls. 8,700 $
89 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 6,112 280,947,824 Rls. 8,548 $
90 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 26,703 279,844,896 Rls. 8,007 $
91 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 22,289 269,893,217 Rls. 8,317 $
92 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 2,440 262,310,235 Rls. 7,689 $
93 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 24,918 254,039,468 Rls. 7,504 $
94 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 652 231,326,770 Rls. 6,972 $
95 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 230,474,364 Rls. 6,476 $
96 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 108 228,332,348 Rls. 6,764 $
97 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 3,000 226,170,000 Rls. 6,000 $
98 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 700 222,861,380 Rls. 6,790 $
99 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 09102090 زعفران به صورت فله 4 202,494,240 Rls. 6,240 $
100 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 11,400 199,583,100 Rls. 6,150 $
مجموع کل
167,743,817,162 ريال
مجموع کل
4,894,698 دلار