آمار کل " صادرات به" کشور (كانادا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,292 25,873,341,255 Rls. 691,645 $
2 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,829 16,543,081,858 Rls. 490,207 $
3 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,908 15,984,811,308 Rls. 481,181 $
4 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,005 15,340,944,133 Rls. 425,460 $
5 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,250 11,757,112,239 Rls. 362,348 $
6 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,307 10,268,988,783 Rls. 293,848 $
7 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,945 8,503,685,480 Rls. 262,245 $
8 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,060 8,432,675,360 Rls. 238,446 $
9 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,522 7,923,694,612 Rls. 244,220 $
10 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 169 4,287,085,530 Rls. 114,582 $
11 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,746 3,077,482,176 Rls. 83,415 $
12 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 82 2,796,044,200 Rls. 86,180 $
13 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,313 2,669,982,037 Rls. 81,446 $
14 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 23,495 2,622,357,963 Rls. 70,542 $
15 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 14,432 2,166,732,937 Rls. 58,183 $
16 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 96 1,897,846,974 Rls. 58,543 $
17 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90153000 ترا زها 910 1,879,308,725 Rls. 50,155 $
18 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 943 1,822,235,448 Rls. 55,960 $
19 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,500 1,616,676,250 Rls. 43,750 $
20 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90153000 ترا زها 1,150 1,595,174,700 Rls. 43,050 $
21 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90283029 ساير کنتورهاي برق چند فازبجز نوع ا لکترومکانيکي 458 1,486,724,288 Rls. 40,672 $
22 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90153000 ترا زها 1,000 1,312,473,050 Rls. 40,390 $
23 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 856 1,280,624,400 Rls. 34,232 $
24 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 10,748 1,218,178,206 Rls. 34,463 $
25 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90153000 ترا زها 400 1,167,319,200 Rls. 32,800 $
26 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,153,845,000 Rls. 33,000 $
27 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 18 1,025,690,377 Rls. 31,609 $
28 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 46 965,504,683 Rls. 28,171 $
29 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,490 941,860,675 Rls. 26,075 $
30 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 6,850 913,379,040 Rls. 26,100 $
31 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 44181090 پنجره ،آغشته (frenchwindow) وچهارچوب ودوره آنها، ازچوب به جز صنايع دستي غير مذكور 2,941 751,532,709 Rls. 23,159 $
32 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,821 722,684,292 Rls. 20,463 $
33 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,250 693,862,500 Rls. 18,750 $
34 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 53 682,926,800 Rls. 20,638 $
35 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 5,800 629,731,860 Rls. 18,480 $
36 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 10 615,096,400 Rls. 16,600 $
37 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 26 604,134,141 Rls. 17,069 $
38 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 3,480 595,442,140 Rls. 18,184 $
39 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 29 594,765,666 Rls. 17,523 $
40 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 3,571 563,961,880 Rls. 15,220 $
41 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 3,925 554,959,300 Rls. 15,340 $
42 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 5,000 554,280,000 Rls. 15,000 $
43 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 09102090 زعفران به صورت فله 10 548,151,500 Rls. 16,893 $
44 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 16043100 خاويار 6 544,511,700 Rls. 15,300 $
45 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 109 523,678,400 Rls. 13,893 $
46 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,741 495,804,384 Rls. 15,276 $
47 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90153000 ترا زها 190 483,635,670 Rls. 14,904 $
48 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 19 480,580,065 Rls. 13,335 $
49 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08109020 زرشك تازه 2,070 469,838,975 Rls. 14,480 $
50 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 1,063 441,111,706 Rls. 13,594 $
51 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08109020 زرشك تازه 1,474 401,315,280 Rls. 11,792 $
52 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 700 398,700,600 Rls. 11,930 $
53 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 85340000 مدا رهاي چاپي 350 398,002,500 Rls. 12,250 $
54 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,700 395,564,925 Rls. 12,075 $
55 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 953 392,810,766 Rls. 11,573 $
56 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,968 391,048,944 Rls. 11,934 $
57 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08109020 زرشك تازه 1,320 382,051,840 Rls. 10,560 $
58 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 16 376,130,134 Rls. 9,978 $
59 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 19 370,372,886 Rls. 11,414 $
60 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 09102090 زعفران به صورت فله 3 357,617,430 Rls. 11,007 $
61 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90153000 ترا زها 160 356,546,610 Rls. 10,710 $
62 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90011019 ک ک ک بدون اتصالات 1,662 350,910,000 Rls. 10,500 $
63 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,400 339,935,850 Rls. 10,200 $
64 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 150 337,324,000 Rls. 10,396 $
65 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,253 316,523,664 Rls. 9,756 $
66 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 6,080 315,615,750 Rls. 8,490 $
67 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08109020 زرشك تازه 1,076 303,152,696 Rls. 8,104 $
68 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,980 297,973,860 Rls. 8,670 $
69 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,225 294,672,196 Rls. 8,919 $
70 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 900 293,361,928 Rls. 7,939 $
71 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 400 287,486,560 Rls. 7,780 $
72 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,675 274,685,980 Rls. 8,467 $
73 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,210 273,630,080 Rls. 7,385 $
74 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 09102090 زعفران به صورت فله 5 266,097,000 Rls. 7,800 $
75 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 62052000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زپنبه. 165 262,731,600 Rls. 8,100 $
76 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 09102090 زعفران به صورت فله 5 259,669,800 Rls. 7,800 $
77 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 253,124,950 Rls. 6,850 $
78 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,090 241,625,340 Rls. 7,380 $
79 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,440 240,052,600 Rls. 7,398 $
80 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08109020 زرشك تازه 900 238,816,800 Rls. 7,200 $
81 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 09102090 زعفران به صورت فله 6 233,726,576 Rls. 7,204 $
82 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 730 230,377,000 Rls. 7,000 $
83 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 126 223,479,795 Rls. 5,973 $
84 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 10 216,529,170 Rls. 6,630 $
85 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 1,111 211,298,065 Rls. 6,483 $
86 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 16043100 خاويار 4 205,647,800 Rls. 6,200 $
87 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,000 205,069,200 Rls. 6,000 $
88 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 204,269,052 Rls. 5,668 $
89 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08109020 زرشك تازه 742 196,269,472 Rls. 6,048 $
90 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 440 194,970,000 Rls. 6,000 $
91 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 1,250 186,495,000 Rls. 5,000 $
92 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 498 185,749,020 Rls. 4,980 $
93 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 250 180,628,910 Rls. 5,126 $
94 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,600 179,592,000 Rls. 4,800 $
95 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 1,200 177,859,200 Rls. 4,800 $
96 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 09102090 زعفران به صورت فله 3 171,301,755 Rls. 5,205 $
97 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,900 169,623,900 Rls. 5,220 $
98 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,348 169,605,422 Rls. 4,577 $
99 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 565 169,518,000 Rls. 4,560 $
100 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 237 169,165,752 Rls. 5,214 $
مجموع کل
183,624,278,633 ريال
مجموع کل
5,294,064 دلار