آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 66,790 17,110,327,800 Rls. 526,360 $
2 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 01063920 پرندگان ز?نت? شامل قنار? ، مرغ عشق وفنچ 659 9,572,224,000 Rls. 278,000 $
3 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 03063590 --- سا?ر 24,172 5,733,373,000 Rls. 176,280 $
4 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 21,650 5,620,653,360 Rls. 173,200 $
5 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 01063920 پرندگان ز?نت? شامل قنار? ، مرغ عشق وفنچ 81 4,770,891,000 Rls. 135,000 $
6 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 5,170 4,386,664,080 Rls. 129,240 $
7 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 13,280 3,446,534,080 Rls. 106,214 $
8 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 01063920 پرندگان ز?نت? شامل قنار? ، مرغ عشق وفنچ 57 3,441,840,000 Rls. 96,000 $
9 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 01063990 سايرحيوانات زنده از نوع پرندگان بجز براي تحقيقات غيراز رديفهاي 010631لغايت 01063390 150 3,054,780,000 Rls. 90,000 $
10 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 15,600 2,926,859,520 Rls. 90,240 $
11 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 01063990 سايرحيوانات زنده از نوع پرندگان بجز براي تحقيقات غيراز رديفهاي 010631لغايت 01063390 150 1,965,540,000 Rls. 60,000 $
12 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 8,000 1,904,122,200 Rls. 58,200 $
13 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 80 1,486,800,000 Rls. 45,000 $
14 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 20 1,108,650,000 Rls. 30,000 $
15 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 01063920 پرندگان ز?نت? شامل قنار? ، مرغ عشق وفنچ 35 1,108,650,000 Rls. 30,000 $
16 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,155 972,419,325 Rls. 26,075 $
17 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 01063920 پرندگان ز?نت? شامل قنار? ، مرغ عشق وفنچ 90 955,220,000 Rls. 28,000 $
18 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 16,000 898,850,100 Rls. 24,000 $
19 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 15,700 848,645,550 Rls. 23,550 $
20 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 17,150 802,232,525 Rls. 24,725 $
21 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 13,800 774,354,900 Rls. 21,000 $
22 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 14,350 624,649,450 Rls. 18,850 $
23 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 03061600 انواع م?گو? آب سرد (Crangon crangon Pandalus spp.,) ?خ زده 2,320 602,284,960 Rls. 18,560 $
24 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 296 581,170,330 Rls. 17,910 $
25 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 03063590 --- سا?ر 4,250 556,330,600 Rls. 17,000 $
26 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 10,300 545,894,550 Rls. 15,450 $
27 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 805 535,471,432 Rls. 14,491 $
28 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 18,500 530,698,020 Rls. 16,180 $
29 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 2,000 521,520,000 Rls. 16,000 $
30 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 9,100 491,512,300 Rls. 14,150 $
31 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 520 480,815,050 Rls. 13,000 $
32 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 9,200 478,068,375 Rls. 14,700 $
33 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 9,700 472,183,350 Rls. 14,550 $
34 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 6,165 464,779,350 Rls. 12,330 $
35 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 6,700 454,107,200 Rls. 13,400 $
36 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 170 448,293,600 Rls. 12,098 $
37 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 03063590 --- سا?ر 2,860 429,438,800 Rls. 11,440 $
38 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 290 420,095,620 Rls. 11,228 $
39 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 605 418,561,200 Rls. 12,900 $
40 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 85176920 درب باز کن تصويري ( Video door phone ) 1,000 410,995,443 Rls. 12,522 $
41 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 4,680 405,598,006 Rls. 11,506 $
42 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 2,754 388,147,460 Rls. 11,970 $
43 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 03063590 --- سا?ر 2,500 361,890,000 Rls. 10,000 $
44 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 1,332 345,872,448 Rls. 10,656 $
45 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 6,900 340,614,900 Rls. 10,498 $
46 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 6,900 335,673,300 Rls. 10,350 $
47 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 364 330,233,775 Rls. 9,100 $
48 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 1,200 317,184,000 Rls. 9,600 $
49 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 5,950 300,770,475 Rls. 8,925 $
50 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 8,300 298,489,000 Rls. 9,200 $
51 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 500 296,471,175 Rls. 7,865 $
52 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,090 295,781,011 Rls. 9,029 $
53 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 6,300 272,650,900 Rls. 8,200 $
54 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 180 237,272,014 Rls. 6,491 $
55 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 300 221,924,355 Rls. 6,819 $
56 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 03063590 --- سا?ر 1,500 219,324,000 Rls. 6,000 $
57 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 4,650 212,870,000 Rls. 6,500 $
58 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 98 210,005,091 Rls. 6,381 $
59 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 68 199,331,510 Rls. 6,145 $
60 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 35 179,973,246 Rls. 5,546 $
61 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 187 166,378,575 Rls. 4,675 $
62 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 900 162,175,500 Rls. 4,500 $
63 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 4,800 156,361,000 Rls. 4,800 $
64 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 82 148,008,000 Rls. 4,200 $
65 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 360 140,594,400 Rls. 4,320 $
66 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 08091000 زردآلو ,تازه 3,045 139,751,062 Rls. 4,288 $
67 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 03031200 ماهيکهاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 1,560 137,524,400 Rls. 4,238 $
68 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 4,900 123,222,750 Rls. 3,675 $
69 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 800 103,792,000 Rls. 3,199 $
70 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 120 97,284,000 Rls. 3,000 $
71 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 250 93,537,500 Rls. 2,500 $
72 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 16043100 خاويار 1 90,289,710 Rls. 2,779 $
73 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,425 79,593,350 Rls. 2,425 $
74 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 1,150 75,249,960 Rls. 2,320 $
75 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 3,600 71,845,200 Rls. 2,160 $
76 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 270 65,822,000 Rls. 2,000 $
77 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر ,يخ زده palinurusگونه ،panulirusگونه ،گونه gasusگونه) 300 64,989,000 Rls. 1,791 $
78 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 538 62,837,539 Rls. 1,937 $
79 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 08091000 زردآلو ,تازه 1,740 62,700,726 Rls. 1,914 $
80 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 2,000 54,831,000 Rls. 1,500 $
81 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 03025900 -- ساير 200 52,328,000 Rls. 1,600 $
82 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 2,500 51,409,500 Rls. 1,500 $
83 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 280 42,218,400 Rls. 1,120 $
84 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 340 39,700,440 Rls. 1,223 $
85 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 130 37,178,898 Rls. 1,130 $
86 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 1,750 34,224,750 Rls. 1,050 $
87 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 260 33,735,520 Rls. 1,040 $
88 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 236 26,474,760 Rls. 780 $
89 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 530 25,956,400 Rls. 800 $
90 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 01063190 ساير پرندگان شکاري بجز برا ي تحقيقات (پزشکي آزمايشگاهي و سرم سازي ) 100 23,880,500 Rls. 700 $
91 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 57021040 گليم دورو پشمي 8 14,853,755 Rls. 397 $
92 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 190 13,164,400 Rls. 400 $
93 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7 12,447,540 Rls. 356 $
94 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 670 8,722,060 Rls. 268 $
95 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 57021030 گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ) 8 7,832,818 Rls. 238 $
96 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 200 4,873,500 Rls. 150 $
97 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 08081000 سيب , تازه 64 4,172,160 Rls. 128 $
98 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 250 4,054,750 Rls. 125 $
99 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 57021040 گليم دورو پشمي 8 2,863,257 Rls. 87 $
مجموع کل
90,663,456,816 ريال
مجموع کل
2,693,937 دلار
[1]