آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 13,691 63,349,231,559 Rls. 1,869,609 $
2 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,290 55,240,493,024 Rls. 1,654,714 $
3 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,061 33,081,469,698 Rls. 899,178 $
4 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,969 26,485,244,447 Rls. 757,070 $
5 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,358 26,296,885,206 Rls. 745,618 $
6 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,001 18,765,749,375 Rls. 503,837 $
7 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,773 15,012,324,308 Rls. 415,732 $
8 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,574 11,337,815,254 Rls. 346,538 $
9 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,728 10,643,748,732 Rls. 328,189 $
10 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,786 6,351,539,270 Rls. 195,486 $
11 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 14,000 5,861,412,000 Rls. 168,000 $
12 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,035 5,059,029,886 Rls. 155,909 $
13 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,850 4,076,243,750 Rls. 109,450 $
14 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,002 3,291,208,686 Rls. 101,428 $
15 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,014 2,731,002,792 Rls. 84,168 $
16 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 2,875 2,589,468,250 Rls. 69,275 $
17 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,195 2,537,359,380 Rls. 74,340 $
18 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 98 2,280,888,038 Rls. 61,724 $
19 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, که درجاي ديگرذکرنشده. 3,279 2,199,190,305 Rls. 67,774 $
20 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 86 2,156,061,856 Rls. 66,482 $
21 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,000 2,091,223,110 Rls. 63,942 $
22 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 87 2,044,736,655 Rls. 58,851 $
23 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 88 1,625,702,130 Rls. 50,037 $
24 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,000 1,621,900,000 Rls. 50,000 $
25 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 68 1,558,902,533 Rls. 47,587 $
26 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 1,450 1,397,638,750 Rls. 37,250 $
27 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 110 925,120,000 Rls. 28,000 $
28 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,600 921,940,000 Rls. 24,800 $
29 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 877,296,000 Rls. 24,000 $
30 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 60 838,250,000 Rls. 25,000 $
31 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 919 826,863,025 Rls. 22,975 $
32 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 62139000 دستمال ودستمال تزئيني از ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 1,500 757,058,976 Rls. 21,444 $
33 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 791 730,091,225 Rls. 19,775 $
34 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 790 640,898,500 Rls. 19,750 $
35 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 113 619,460,345 Rls. 19,090 $
36 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 510 555,154,600 Rls. 17,108 $
37 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 78 442,652,445 Rls. 13,642 $
38 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,760 405,529,000 Rls. 12,498 $
39 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 64 382,193,108 Rls. 11,786 $
40 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 196 349,080,243 Rls. 10,469 $
41 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 2,500 345,897,057 Rls. 10,663 $
42 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 800 335,664,000 Rls. 9,600 $
43 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 900 329,130,750 Rls. 9,750 $
44 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 85176920 درب باز کن تصويري ( Video door phone ) 330 325,916,272 Rls. 10,044 $
45 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 2,400 277,777,620 Rls. 8,560 $
46 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 1,253 261,094,376 Rls. 7,653 $
47 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 62144000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت از الياف مصنوعي 500 243,277,500 Rls. 7,497 $
48 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 03031200 ماهيکهاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 1,600 241,248,000 Rls. 6,400 $
49 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 1,600 233,843,750 Rls. 6,250 $
50 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 2,000 226,182,450 Rls. 6,630 $
51 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 1,800 216,908,240 Rls. 5,870 $
52 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 1,316 214,089,974 Rls. 6,455 $
53 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,413 205,396,926 Rls. 5,619 $
54 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 310 199,211,425 Rls. 5,425 $
55 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 38 189,289,779 Rls. 5,523 $
56 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 62129000 بندشلوا ر,بندجورا ب وا شياءهمانند حتي كشباف وقلاب باف 500 185,791,500 Rls. 5,700 $
57 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 10 184,221,726 Rls. 5,226 $
58 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 166 181,314,704 Rls. 5,571 $
59 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 10 162,400,238 Rls. 5,005 $
60 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,475 160,017,940 Rls. 4,930 $
61 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 400 146,884,000 Rls. 4,000 $
62 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 17 141,708,385 Rls. 4,325 $
63 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10 140,887,915 Rls. 4,007 $
64 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,950 140,866,215 Rls. 3,737 $
65 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 788 140,540,950 Rls. 4,331 $
66 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 68 138,113,418 Rls. 3,918 $
67 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,990 136,999,560 Rls. 3,980 $
68 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57021040 گليم دورو پشمي 130 133,536,618 Rls. 3,788 $
69 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 26 131,544,300 Rls. 4,045 $
70 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,130 127,919,280 Rls. 3,630 $
71 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57021040 گليم دورو پشمي 112 118,792,435 Rls. 3,235 $
72 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 14 118,578,330 Rls. 3,565 $
73 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 150 117,932,400 Rls. 3,600 $
74 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 600 117,738,000 Rls. 3,600 $
75 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 103 111,842,776 Rls. 3,447 $
76 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 538 109,564,776 Rls. 3,228 $
77 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 500 102,345,000 Rls. 3,000 $
78 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 42050010 ک ک ک تفيلين (مهره مخصوص عبادت هموطنان كليمي) و مزوزا 2,000 101,453,280 Rls. 2,720 $
79 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 120 97,314,000 Rls. 3,000 $
80 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 850 96,734,700 Rls. 2,850 $
81 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 11 96,544,095 Rls. 2,730 $
82 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10 96,521,765 Rls. 2,675 $
83 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 2,110 93,040,728 Rls. 2,532 $
84 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 400 89,196,250 Rls. 2,749 $
85 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 19 88,066,455 Rls. 2,714 $
86 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 12 82,410,500 Rls. 2,440 $
87 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 915 79,432,741 Rls. 2,136 $
88 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 600 77,025,794 Rls. 2,137 $
89 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,000 73,904,000 Rls. 2,000 $
90 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 5 73,734,687 Rls. 2,223 $
91 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 600 73,636,530 Rls. 2,270 $
92 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 2,160 70,094,160 Rls. 2,160 $
93 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 700 68,583,900 Rls. 2,100 $
94 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 447 67,769,916 Rls. 2,086 $
95 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 40 65,090,000 Rls. 2,000 $
96 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 1,375 62,599,743 Rls. 1,737 $
97 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 800 58,463,424 Rls. 1,656 $
98 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 138 53,963,250 Rls. 1,650 $
99 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 44 53,070,400 Rls. 1,600 $
100 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 463 50,773,506 Rls. 1,389 $
مجموع کل
327,621,948,870 ريال
مجموع کل
9,505,886 دلار