آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,800 78,787,788,750 Rls. 2,427,975 $
2 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09102090 زعفران به صورت فله 350 8,242,554,000 Rls. 254,000 $
3 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09102090 زعفران به صورت فله 355 7,827,961,488 Rls. 213,129 $
4 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09102090 زعفران به صورت فله 350 7,683,594,000 Rls. 206,000 $
5 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09102090 زعفران به صورت فله 553 6,392,971,086 Rls. 197,070 $
6 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09102090 زعفران به صورت فله 200 6,213,504,000 Rls. 176,000 $
7 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09102090 زعفران به صورت فله 303 6,065,790,400 Rls. 180,800 $
8 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09102090 زعفران به صورت فله 300 5,747,984,000 Rls. 176,000 $
9 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09102090 زعفران به صورت فله 102 5,609,596,000 Rls. 160,400 $
10 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 407 5,577,875,175 Rls. 171,670 $
11 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 282 5,115,033,217 Rls. 157,633 $
12 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 492 4,235,799,210 Rls. 123,055 $
13 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 3,720 3,076,798,750 Rls. 93,000 $
14 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 500 3,052,201,845 Rls. 80,971 $
15 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,915 2,637,185,146 Rls. 72,816 $
16 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,400 2,588,441,386 Rls. 78,863 $
17 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 158 1,929,383,904 Rls. 53,536 $
18 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 1,980 1,744,856,250 Rls. 49,500 $
19 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,210 1,556,911,983 Rls. 43,747 $
20 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 750 1,442,622,460 Rls. 44,465 $
21 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 620 553,245,000 Rls. 16,500 $
22 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 150 476,832,000 Rls. 14,376 $
23 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 405 354,641,625 Rls. 10,125 $
24 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 3,000 331,534,920 Rls. 9,195 $
25 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 1,100 313,411,644 Rls. 8,377 $
26 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 42022100 کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 700 283,657,500 Rls. 8,750 $
27 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,480 277,949,210 Rls. 7,502 $
28 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 1,380 275,423,328 Rls. 8,496 $
29 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 1,500 255,862,500 Rls. 7,500 $
30 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 09102090 زعفران به صورت فله 4 240,233,180 Rls. 6,620 $
31 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 465 235,694,508 Rls. 7,266 $
32 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 800 184,055,760 Rls. 5,264 $
33 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 252 149,869,440 Rls. 4,536 $
34 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 850 131,288,000 Rls. 4,000 $
35 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 16043100 خاويار 1 90,025,200 Rls. 2,550 $
36 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 400 87,612,300 Rls. 2,700 $
37 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,430 87,456,490 Rls. 2,410 $
38 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 900 59,923,800 Rls. 1,800 $
39 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 630 51,506,566 Rls. 1,580 $
40 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 400 45,234,000 Rls. 1,200 $
41 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 120 44,695,490 Rls. 1,333 $
42 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 202 44,415,710 Rls. 1,292 $
43 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 200 40,730,400 Rls. 1,200 $
44 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 500 35,820,750 Rls. 1,050 $
45 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 285 35,531,655 Rls. 1,095 $
46 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 800 32,822,000 Rls. 1,000 $
47 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 44111391 پروفيل روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 260 32,595,000 Rls. 1,000 $
48 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 44140010 صنا?ع دست? شامل خراط?، معرق،مشبک، منبت نازک کار? ، نقاش? رو? چوب ، خاتم 136 32,449,000 Rls. 1,000 $
49 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 69120011 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعابکزده صنايع دستي 140 31,845,100 Rls. 980 $
50 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 120 31,790,220 Rls. 980 $
51 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 140 31,042,200 Rls. 840 $
52 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 630 29,249,819 Rls. 899 $
53 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 200 28,018,310 Rls. 830 $
54 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 48 27,382,906 Rls. 739 $
55 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 180 26,201,280 Rls. 784 $
56 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90289010 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور گاز 100 22,047,130 Rls. 595 $
57 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 170 18,897,540 Rls. 510 $
58 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 295 16,247,184 Rls. 472 $
59 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 150 13,128,800 Rls. 400 $
60 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 69074090 ک ک ک سا?ر 850 10,807,645 Rls. 296 $
61 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 485 10,806,726 Rls. 290 $
62 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 42022210 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي از جاجيم 65 10,539,100 Rls. 325 $
63 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57021040 گليم دورو پشمي 18 8,541,360 Rls. 240 $
64 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 90 7,298,775 Rls. 225 $
65 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 100 7,029,800 Rls. 200 $
66 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 190 6,582,200 Rls. 200 $
67 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57021040 گليم دورو پشمي 50 5,580,368 Rls. 172 $
68 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57021040 گليم دورو پشمي 3 4,191,210 Rls. 129 $
69 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9 3,675,978 Rls. 102 $
70 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 180 3,291,100 Rls. 100 $
71 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 180 3,291,100 Rls. 100 $
72 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57021040 گليم دورو پشمي 8 1,622,450 Rls. 50 $
73 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 57021040 گليم دورو پشمي 9 864,936 Rls. 24 $
مجموع کل
170,673,343,263 ريال
مجموع کل
5,110,829 دلار
[1]