آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 1,800 26,860,100,600 Rls. 768,431 $
2 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 1,200 17,798,750,000 Rls. 474,227 $
3 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات وا ملاح ا ين محصولا ت غيرمذکور درجاي ديگر 1,018 17,018,265,345 Rls. 482,911 $
4 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 1,400 16,763,538,000 Rls. 516,642 $
5 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 1,000 14,553,117,000 Rls. 393,825 $
6 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 900 12,827,894,000 Rls. 394,159 $
7 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 500 10,221,435,000 Rls. 315,000 $
8 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 24,644 8,677,301,220 Rls. 257,301 $
9 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 900 7,740,607,500 Rls. 217,500 $
10 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 400 7,381,290,000 Rls. 210,000 $
11 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29397900 ک ک ساير 400 6,152,776,000 Rls. 170,725 $
12 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 15,456 5,921,162,228 Rls. 178,388 $
13 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 400 5,752,842,800 Rls. 174,800 $
14 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 400 5,480,880,000 Rls. 164,000 $
15 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 1,700 4,731,546,726 Rls. 127,693 $
16 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 360 4,215,811,772 Rls. 112,944 $
17 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 1,090 3,171,191,639 Rls. 84,757 $
18 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 260 2,948,275,342 Rls. 80,163 $
19 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 257 2,859,970,560 Rls. 88,131 $
20 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات وا ملاح ا ين محصولا ت غيرمذکور درجاي ديگر 115 2,661,303,540 Rls. 72,397 $
21 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 565 2,605,458,339 Rls. 80,289 $
22 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 1,050 2,568,229,146 Rls. 74,934 $
23 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 184 2,402,494,136 Rls. 73,379 $
24 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 161 2,378,372,981 Rls. 65,931 $
25 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 790 1,994,814,000 Rls. 61,200 $
26 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 1,000 1,985,144,400 Rls. 61,177 $
27 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 130 1,862,889,615 Rls. 57,240 $
28 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 112 1,807,542,832 Rls. 51,146 $
29 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 137 1,804,729,000 Rls. 55,626 $
30 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات وا ملاح ا ين محصولا ت غيرمذکور درجاي ديگر 20 1,747,225,000 Rls. 47,000 $
31 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات وا ملاح ا ين محصولا ت غيرمذکور درجاي ديگر 500 1,651,860,000 Rls. 45,520 $
32 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات وا ملاح ا ين محصولا ت غيرمذکور درجاي ديگر 500 1,447,800,000 Rls. 44,268 $
33 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات وا ملاح ا ين محصولا ت غيرمذکور درجاي ديگر 20 1,404,337,000 Rls. 43,000 $
34 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 110 1,169,352,000 Rls. 32,700 $
35 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 103 1,041,565,813 Rls. 32,123 $
36 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90153000 ترا زها 440 992,874,450 Rls. 27,550 $
37 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 2,400 823,984,320 Rls. 24,360 $
38 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,000 804,720,000 Rls. 24,000 $
39 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 1,008 761,007,091 Rls. 21,556 $
40 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90153000 ترا زها 475 676,679,850 Rls. 20,853 $
41 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 44 653,695,548 Rls. 18,756 $
42 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,220 643,538,000 Rls. 17,200 $
43 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 13,710 641,967,840 Rls. 19,702 $
44 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,240 619,870,800 Rls. 17,200 $
45 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,380 547,142,400 Rls. 16,560 $
46 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 76 473,076,643 Rls. 12,883 $
47 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 38 472,659,722 Rls. 14,230 $
48 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 44 468,009,360 Rls. 14,310 $
49 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 1,020 453,550,854 Rls. 12,200 $
50 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 09102090 زعفران به صورت فله 8 447,272,280 Rls. 12,792 $
51 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 32 436,768,850 Rls. 12,908 $
52 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 400 403,168,293 Rls. 11,187 $
53 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 550 395,258,402 Rls. 10,813 $
54 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,220 352,380,000 Rls. 10,000 $
55 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 50 336,735,000 Rls. 9,000 $
56 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 530 311,596,800 Rls. 9,600 $
57 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 09102090 زعفران به صورت فله 5 295,640,000 Rls. 8,000 $
58 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,200 276,922,800 Rls. 7,920 $
59 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 380 210,782,000 Rls. 6,500 $
60 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,870 200,699,100 Rls. 5,740 $
61 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,265 193,334,079 Rls. 5,785 $
62 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 140 186,495,000 Rls. 5,000 $
63 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 140 170,575,000 Rls. 5,000 $
64 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 100 166,315,800 Rls. 4,900 $
65 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 504 166,285,188 Rls. 4,582 $
66 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 140 163,295,000 Rls. 5,000 $
67 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 87141090 ک ک ک ساير 290 140,952,000 Rls. 4,000 $
68 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 62034900 شلوار،شلوار سرهم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه مردا نه ياپسرا نه ازسايرمواد نسجي، غيرمذکور 190 124,104,200 Rls. 3,800 $
69 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 55102000 ساير نخها از الياف غيريکسره مصنوعي,مخلوطباپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, غير خرده فروشي غير از نخ دوخت 400 118,479,600 Rls. 3,600 $
70 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 130 111,387,250 Rls. 3,250 $
71 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 108,981,936 Rls. 3,024 $
72 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 09102090 زعفران به صورت فله 2 105,728,000 Rls. 3,200 $
73 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 55102000 ساير نخها از الياف غيريکسره مصنوعي,مخلوطباپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, غير خرده فروشي غير از نخ دوخت 290 86,889,510 Rls. 2,610 $
74 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 600 86,493,600 Rls. 2,400 $
75 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 230 77,048,580 Rls. 2,044 $
76 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 58062000 پارچه هاي تاروپودباف, کم عرض, با5درصديابيشترنخ کشش پذير,يانخ کائوچوئي. 200 71,973,300 Rls. 2,100 $
77 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,000 71,178,000 Rls. 2,000 $
78 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 617 66,708,189 Rls. 1,851 $
79 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 190 66,103,508 Rls. 2,014 $
80 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 700 65,190,000 Rls. 2,000 $
81 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 570 57,939,270 Rls. 1,710 $
82 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 210 47,994,650 Rls. 1,442 $
83 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 950 46,604,625 Rls. 1,425 $
84 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 180 45,234,000 Rls. 1,200 $
85 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 352 44,420,992 Rls. 1,232 $
86 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 330 44,376,556 Rls. 1,214 $
87 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 1,300 42,784,300 Rls. 1,300 $
88 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 180 40,937,400 Rls. 1,260 $
89 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 322 37,788,310 Rls. 1,127 $
90 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 300 36,039,000 Rls. 1,000 $
91 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 150 35,149,000 Rls. 1,000 $
92 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 175 33,673,500 Rls. 900 $
93 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 332 32,779,356 Rls. 996 $
94 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,000 32,450,000 Rls. 1,000 $
95 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 270 32,171,265 Rls. 987 $
96 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 265 31,788,208 Rls. 928 $
97 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 180 31,582,656 Rls. 864 $
98 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 200 29,932,000 Rls. 800 $
99 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 271 29,299,707 Rls. 813 $
100 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 150 27,537,600 Rls. 800 $
مجموع کل
227,417,874,072 ريال
مجموع کل
6,565,505 دلار