آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ كنگ) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 500 9,461,472,000 Rls. 268,000 $
2 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 500 9,370,620,000 Rls. 268,000 $
3 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 500 9,042,165,000 Rls. 275,000 $
4 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 09102090 زعفران به صورت فله 94 5,527,594,800 Rls. 146,640 $
5 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 09102090 زعفران به صورت فله 65 3,326,450,660 Rls. 101,660 $
6 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 09102090 زعفران به صورت فله 55 3,203,838,000 Rls. 90,750 $
7 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 210 2,640,482,640 Rls. 73,839 $
8 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,250 2,141,549,000 Rls. 66,000 $
9 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,999 2,096,238,900 Rls. 56,850 $
10 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 2,085,676,000 Rls. 60,000 $
11 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,900 2,028,564,900 Rls. 57,500 $
12 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,050 1,870,953,000 Rls. 57,400 $
13 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,940 1,593,643,560 Rls. 47,180 $
14 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,000 1,413,395,200 Rls. 39,200 $
15 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 2,400 1,402,185,600 Rls. 43,200 $
16 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 1,450 1,306,413,750 Rls. 36,250 $
17 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,250 1,230,215,000 Rls. 35,000 $
18 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,350 1,219,655,700 Rls. 34,300 $
19 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,050 1,086,388,800 Rls. 29,400 $
20 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29391110 كدئين فسفات 42 971,982,900 Rls. 29,820 $
21 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,400 942,858,000 Rls. 25,200 $
22 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,000 908,572,000 Rls. 28,000 $
23 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,200 804,852,000 Rls. 21,600 $
24 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 10,500 795,148,200 Rls. 23,100 $
25 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 31 693,127,875 Rls. 18,645 $
26 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 16043100 خاويار 8 682,579,859 Rls. 21,043 $
27 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 16043100 خاويار 8 629,847,490 Rls. 19,405 $
28 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 500 459,508,000 Rls. 14,000 $
29 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 16043100 خاويار 5 449,284,500 Rls. 12,750 $
30 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29391110 كدئين فسفات 22 393,056,862 Rls. 10,538 $
31 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 16043100 خاويار 7 374,975,545 Rls. 11,305 $
32 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 04090000 عسل طبيعي 400 371,990,335 Rls. 11,215 $
33 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 500 356,939,000 Rls. 11,000 $
34 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 09102090 زعفران به صورت فله 6 340,535,976 Rls. 9,384 $
35 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 500 291,852,000 Rls. 9,000 $
36 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 70 290,228,750 Rls. 8,750 $
37 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90289010 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور گاز 735 223,302,555 Rls. 6,615 $
38 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 210 186,842,250 Rls. 5,250 $
39 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,300 176,412,600 Rls. 4,680 $
40 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 450 146,026,522 Rls. 4,402 $
41 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 463 118,471,514 Rls. 3,241 $
42 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 120 116,573,920 Rls. 3,308 $
43 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 86 109,418,028 Rls. 3,372 $
44 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 598 107,756,610 Rls. 2,990 $
45 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29391190 ساير تغليظ شده هاي کاه کوکنار(خشخاش )... واملاح آنهاغيرمذکور در جاي ديگر 3 99,364,536 Rls. 2,664 $
46 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29391190 ساير تغليظ شده هاي کاه کوکنار(خشخاش )... واملاح آنهاغيرمذکور در جاي ديگر 3 98,842,590 Rls. 2,805 $
47 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 16043100 خاويار 1 94,487,700 Rls. 2,550 $
48 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 03048900 فيله منجمد ساير ماهي ها غير مذکور 350 91,901,600 Rls. 2,800 $
49 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 24 76,763,400 Rls. 2,100 $
50 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 60 65,646,450 Rls. 2,025 $
51 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,150 56,558,760 Rls. 1,712 $
52 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 09102090 زعفران به صورت فله 1 50,634,480 Rls. 1,560 $
53 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 350 44,842,140 Rls. 1,260 $
54 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 350 37,368,450 Rls. 1,050 $
55 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 300 37,014,840 Rls. 1,080 $
56 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 2,500 35,149,000 Rls. 1,000 $
57 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 08094000 آلو و گوجه , تازه 350 23,471,000 Rls. 700 $
58 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 198 11,698,200 Rls. 360 $
59 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 80 5,265,760 Rls. 160 $
مجموع کل
73,818,654,707 ريال
مجموع کل
2,128,608 دلار
[1]