آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,021 16,834,462,509 Rls. 448,137 $
2 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,312 14,901,327,145 Rls. 422,451 $
3 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 56031400 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 4,195 10,554,600,000 Rls. 280,000 $
4 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,208 10,217,650,742 Rls. 305,880 $
5 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,117 9,380,062,084 Rls. 289,081 $
6 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 500 8,919,625,000 Rls. 274,881 $
7 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 09102090 زعفران به صورت فله 118 6,524,547,120 Rls. 184,080 $
8 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 269 6,259,114,199 Rls. 167,609 $
9 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 5,835 5,273,075,875 Rls. 145,875 $
10 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,401 4,451,481,595 Rls. 136,995 $
11 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 4,383 3,867,480,550 Rls. 109,575 $
12 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 10,040 3,665,929,248 Rls. 102,515 $
13 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 5,000 3,329,935,000 Rls. 89,000 $
14 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,500 3,280,980,000 Rls. 91,750 $
15 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 196 3,244,791,540 Rls. 92,068 $
16 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 09102090 زعفران به صورت فله 58 3,149,996,850 Rls. 90,090 $
17 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,504 2,471,819,640 Rls. 76,072 $
18 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 802 2,457,780,758 Rls. 75,750 $
19 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 107 2,223,131,820 Rls. 66,521 $
20 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 2,230 2,134,948,500 Rls. 58,250 $
21 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 116 2,048,564,877 Rls. 56,843 $
22 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,740 1,656,643,159 Rls. 44,661 $
23 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 44140010 صنا?ع دست? شامل خراط?، معرق،مشبک، منبت نازک کار? ، نقاش? رو? چوب ، خاتم 934 1,614,940,195 Rls. 49,379 $
24 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 76 1,479,076,599 Rls. 41,041 $
25 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 40 1,434,983,220 Rls. 44,220 $
26 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات وا ملاح ا ين محصولا ت غيرمذکور درجاي ديگر 93 1,374,084,608 Rls. 42,346 $
27 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90153000 ترا زها 700 1,292,743,375 Rls. 39,839 $
28 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,204 1,289,141,640 Rls. 39,672 $
29 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 59 1,267,532,370 Rls. 39,013 $
30 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90153000 ترا زها 690 1,252,384,700 Rls. 37,100 $
31 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,400 1,251,967,360 Rls. 38,528 $
32 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90153000 ترا زها 700 1,239,170,400 Rls. 35,100 $
33 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,089 1,156,768,404 Rls. 34,808 $
34 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 45 1,143,551,369 Rls. 35,264 $
35 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90153000 ترا زها 670 1,140,825,000 Rls. 35,000 $
36 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 960 1,097,554,147 Rls. 33,824 $
37 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 400 1,076,334,050 Rls. 32,450 $
38 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 400 1,072,960,000 Rls. 32,000 $
39 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,930 1,009,021,438 Rls. 30,866 $
40 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 80 952,253,040 Rls. 25,770 $
41 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 699 915,521,525 Rls. 27,981 $
42 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 359 889,569,950 Rls. 26,249 $
43 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 565 839,188,840 Rls. 25,028 $
44 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 635 813,387,150 Rls. 25,035 $
45 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,094 747,121,261 Rls. 21,174 $
46 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 980 728,177,094 Rls. 20,977 $
47 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,180 700,180,800 Rls. 19,580 $
48 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 800 690,277,082 Rls. 18,568 $
49 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 550 665,650,224 Rls. 20,527 $
50 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 10,710 662,721,066 Rls. 18,807 $
51 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,000 657,745,600 Rls. 17,800 $
52 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,927 614,070,540 Rls. 16,420 $
53 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 44140010 صنا?ع دست? شامل خراط?، معرق،مشبک، منبت نازک کار? ، نقاش? رو? چوب ، خاتم 1,500 597,533,000 Rls. 17,000 $
54 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,100 580,220,569 Rls. 17,881 $
55 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,100 569,789,550 Rls. 17,559 $
56 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,301 523,389,888 Rls. 15,610 $
57 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 760 515,943,540 Rls. 14,756 $
58 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 657 512,936,550 Rls. 14,670 $
59 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 09102090 زعفران به صورت فله 110 511,040,400 Rls. 15,600 $
60 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,159 508,480,762 Rls. 13,910 $
61 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 940 480,925,788 Rls. 14,826 $
62 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 500 453,992,000 Rls. 14,000 $
63 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57021040 گليم دورو پشمي 345 451,008,600 Rls. 12,775 $
64 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 455 400,855,000 Rls. 11,375 $
65 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 2,450 398,251,250 Rls. 12,250 $
66 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,926 383,507,064 Rls. 10,776 $
67 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57021040 گليم دورو پشمي 338 379,377,722 Rls. 10,221 $
68 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات وا ملاح ا ين محصولا ت غيرمذکور درجاي ديگر 83 369,978,675 Rls. 10,526 $
69 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90129000 ا جرا ءوقطعات ومتفرعات ميکروسکوپهاوديفرا کتوگرا فهاي مشمول 9012 34 344,394,000 Rls. 10,600 $
70 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85144000 ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك 50 339,520,500 Rls. 10,450 $
71 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 255 337,673,845 Rls. 9,196 $
72 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,795 333,486,000 Rls. 9,000 $
73 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,701 304,138,800 Rls. 8,505 $
74 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 98 281,561,840 Rls. 8,680 $
75 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 550 277,452,630 Rls. 7,434 $
76 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,700 276,207,500 Rls. 8,500 $
77 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 1,229 268,582,800 Rls. 8,240 $
78 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 1,100 258,139,000 Rls. 7,945 $
79 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 13 253,524,037 Rls. 7,813 $
80 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 900 239,683,120 Rls. 7,376 $
81 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 850 228,906,300 Rls. 6,650 $
82 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 804 211,111,104 Rls. 6,432 $
83 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 129 201,864,644 Rls. 6,221 $
84 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 440 197,007,175 Rls. 5,429 $
85 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 200 183,450,400 Rls. 5,600 $
86 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 170 181,714,400 Rls. 5,600 $
87 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 200 181,647,200 Rls. 5,600 $
88 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57021040 گليم دورو پشمي 292 179,415,320 Rls. 5,530 $
89 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 09102090 زعفران به صورت فله 3 171,854,280 Rls. 4,680 $
90 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57021040 گليم دورو پشمي 146 160,890,480 Rls. 4,952 $
91 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 6,000 160,073,592 Rls. 4,278 $
92 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 250 156,450,000 Rls. 4,375 $
93 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 602 156,206,960 Rls. 4,814 $
94 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 160 155,688,000 Rls. 4,798 $
95 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 58 148,079,470 Rls. 4,565 $
96 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 193 146,713,800 Rls. 4,390 $
97 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 95049090 ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) بازيهاي روميزي ياساكني ،غيرمذکوردرجاي ديگر 76 143,824,080 Rls. 4,080 $
98 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 58062000 پارچه هاي تاروپودباف, کم عرض, با5درصديابيشترنخ کشش پذير,يانخ کائوچوئي. 380 141,265,000 Rls. 3,800 $
99 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 200 130,921,000 Rls. 4,017 $
100 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 650 123,564,000 Rls. 3,500 $
مجموع کل
172,429,092,893 ريال
مجموع کل
4,959,235 دلار