آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (خرم آباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 خرم آباد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,110,980 90,587,531,566 Rls. 2,510,099 $
2 12 1396 خرم آباد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,658,300 38,325,630,687 Rls. 1,028,576 $
3 11 1396 خرم آباد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,570,860 23,354,790,717 Rls. 631,760 $
4 5 1396 خرم آباد افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 752,340 10,568,270,376 Rls. 323,507 $
5 8 1396 خرم آباد افغانستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 11,071 9,065,377,920 Rls. 263,360 $
6 10 1396 خرم آباد افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 691,440 6,746,360,714 Rls. 186,688 $
7 9 1396 خرم آباد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 480,920 6,493,262,651 Rls. 183,091 $
8 11 1396 خرم آباد افغانستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 5,653 5,849,994,600 Rls. 159,900 $
9 1 1396 خرم آباد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 497,800 5,803,866,156 Rls. 178,977 $
10 5 1396 خرم آباد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 439,650 5,170,260,179 Rls. 158,274 $
11 9 1396 خرم آباد افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 540,500 5,146,933,828 Rls. 145,935 $
12 4 1396 خرم آباد افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 347,120 4,853,434,037 Rls. 149,262 $
13 8 1396 خرم آباد افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 480,690 4,546,996,924 Rls. 129,786 $
14 5 1396 خرم آباد افغانستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 10,669 4,051,416,392 Rls. 123,436 $
15 4 1396 خرم آباد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 246,760 3,453,245,806 Rls. 106,107 $
16 7 1396 خرم آباد افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 233,320 3,422,676,074 Rls. 100,328 $
17 7 1396 خرم آباد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 247,562 3,361,099,762 Rls. 99,025 $
18 7 1396 خرم آباد افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 225,200 3,243,375,405 Rls. 96,835 $
19 4 1396 خرم آباد افغانستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 3,919 3,070,449,000 Rls. 94,200 $
20 2 1396 خرم آباد افغانستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 2,782 2,396,431,125 Rls. 73,875 $
21 10 1396 خرم آباد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 38,960 2,270,370,624 Rls. 62,336 $
22 6 1396 خرم آباد افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 147,060 2,101,072,364 Rls. 63,235 $
23 5 1396 خرم آباد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 38,750 2,033,008,480 Rls. 62,000 $
24 3 1396 خرم آباد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 38,800 2,014,123,520 Rls. 62,074 $
25 12 1396 خرم آباد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 19,200 1,142,016,000 Rls. 30,720 $
26 7 1396 خرم آباد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 19,158 1,040,424,126 Rls. 30,653 $
27 2 1396 خرم آباد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 18,792 975,349,901 Rls. 30,067 $
28 1 1396 خرم آباد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 18,792 974,718,490 Rls. 30,067 $
29 3 1396 خرم آباد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 50,640 706,779,441 Rls. 21,775 $
30 8 1396 خرم آباد افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 24,100 221,986,305 Rls. 6,507 $
31 10 1396 خرم آباد افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 74,950 9,798,030 Rls. 270 $
مجموع کل
253,001,051,200 ريال
مجموع کل
7,142,725 دلار
[1]