آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (خرم آباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 خرم آباد ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 1,200,000 46,128,896,880 Rls. 1,281,960 $
2 9 1396 خرم آباد ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 744,000 27,137,898,720 Rls. 770,040 $
3 7 1396 خرم آباد ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 480,000 17,645,273,040 Rls. 519,600 $
4 8 1396 خرم آباد ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 480,000 17,280,045,360 Rls. 490,800 $
5 5 1396 خرم آباد ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 192,000 6,929,541,600 Rls. 212,160 $
6 4 1396 خرم آباد ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 168,000 5,703,944,400 Rls. 175,560 $
7 6 1396 خرم آباد ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 120,550 1,903,442,239 Rls. 57,311 $
8 2 1396 خرم آباد ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 48,000 1,669,008,000 Rls. 51,457 $
9 7 1396 خرم آباد ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 113,410 1,595,738,017 Rls. 47,051 $
10 2 1396 خرم آباد ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 21,500 1,488,858,300 Rls. 45,903 $
11 3 1396 خرم آباد ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 23,750 1,241,250,750 Rls. 38,250 $
12 12 1396 خرم آباد ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 48,771 1,012,228,245 Rls. 27,171 $
13 10 1396 خرم آباد ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 71,479 958,010,400 Rls. 26,790 $
14 3 1396 خرم آباد ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 45,861 526,858,116 Rls. 16,239 $
15 9 1396 خرم آباد ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,939 372,986,760 Rls. 10,565 $
16 11 1396 خرم آباد ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 18,236 328,986,000 Rls. 9,000 $
17 5 1396 خرم آباد ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,669 287,619,186 Rls. 8,763 $
18 2 1396 خرم آباد ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,338 285,899,718 Rls. 8,815 $
مجموع کل
132,496,485,731 ريال
مجموع کل
3,797,435 دلار
[1]