آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (خرم آباد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 خرم آباد عراق 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 38,997 9,613,202,932 Rls. 292,477 $
2 5 1396 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 211,310 6,576,652,297 Rls. 200,745 $
3 3 1396 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 204,630 6,307,907,622 Rls. 194,394 $
4 2 1396 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 201,990 6,225,196,204 Rls. 191,896 $
5 6 1396 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 186,670 5,894,888,899 Rls. 177,337 $
6 4 1396 خرم آباد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 57,510 5,618,783,700 Rls. 172,530 $
7 12 1396 خرم آباد عراق 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 8,577 5,464,725,000 Rls. 147,000 $
8 1 1396 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 160,950 4,958,172,574 Rls. 152,904 $
9 12 1396 خرم آباد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 39,420 4,424,697,900 Rls. 118,260 $
10 7 1396 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 135,250 4,349,006,852 Rls. 128,487 $
11 11 1396 خرم آباد عراق 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 10,440 3,858,102,000 Rls. 104,400 $
12 6 1396 خرم آباد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 36,720 3,660,616,800 Rls. 110,160 $
13 2 1396 خرم آباد عراق 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 14,950 3,637,222,875 Rls. 112,125 $
14 4 1396 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 112,240 3,499,755,435 Rls. 107,577 $
15 8 1396 خرم آباد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 29,160 3,079,846,800 Rls. 87,480 $
16 9 1396 خرم آباد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 28,620 3,048,553,260 Rls. 85,860 $
17 12 1396 خرم آباد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 100,400 2,981,999,985 Rls. 80,046 $
18 11 1396 خرم آباد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 24,300 2,701,236,600 Rls. 72,900 $
19 1 1396 خرم آباد عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 27,000 2,626,441,200 Rls. 81,000 $
20 11 1396 خرم آباد عراق 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 2,688 2,589,521,914 Rls. 70,841 $
21 7 1396 خرم آباد عراق 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 2,565 2,365,927,110 Rls. 69,705 $
22 10 1396 خرم آباد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 21,600 2,317,248,000 Rls. 64,800 $
23 1 1396 خرم آباد عراق 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 2,340 2,266,053,804 Rls. 69,858 $
24 11 1396 خرم آباد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 75,000 2,258,249,779 Rls. 61,324 $
25 7 1396 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 1,210,241 2,053,421,376 Rls. 60,506 $
26 4 1396 خرم آباد عراق 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 5,452 2,008,026,500 Rls. 61,700 $
27 3 1396 خرم آباد عراق 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 5,452 2,001,794,800 Rls. 61,700 $
28 10 1396 خرم آباد عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 18,360 1,998,798,120 Rls. 55,080 $
29 9 1396 خرم آباد عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 172,245 1,990,398,323 Rls. 56,453 $
30 5 1396 خرم آباد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 66,240 1,979,009,754 Rls. 60,454 $
31 10 1396 خرم آباد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 61,170 1,883,617,915 Rls. 52,190 $
32 7 1396 خرم آباد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 63,180 1,874,950,934 Rls. 55,388 $
33 10 1396 خرم آباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 31,740 1,830,204,576 Rls. 50,784 $
34 9 1396 خرم آباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 31,600 1,781,974,400 Rls. 50,560 $
35 5 1396 خرم آباد عراق 39012090 ک ک ک ساير: 48,000 1,674,511,680 Rls. 50,880 $
36 8 1396 خرم آباد عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 56,160 1,642,468,776 Rls. 47,730 $
37 10 1396 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 46,785 1,603,836,736 Rls. 44,446 $
38 8 1396 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 47,714 1,582,766,622 Rls. 45,328 $
39 6 1396 خرم آباد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 49,680 1,500,244,059 Rls. 44,948 $
40 8 1396 خرم آباد عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 127,470 1,485,590,479 Rls. 42,156 $
41 8 1396 خرم آباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 23,520 1,310,769,680 Rls. 37,632 $
42 5 1396 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 742,877 1,216,126,256 Rls. 37,140 $
43 1 1396 خرم آباد عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 150,300 1,215,750,000 Rls. 37,500 $
44 12 1396 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 34,300 1,214,884,890 Rls. 32,585 $
45 3 1396 خرم آباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 68,240 1,107,077,900 Rls. 34,120 $
46 9 1396 خرم آباد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 36,550 1,096,084,434 Rls. 31,076 $
47 6 1396 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 660,513 1,094,458,084 Rls. 33,021 $
48 6 1396 خرم آباد عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 36,720 1,035,206,568 Rls. 31,212 $
49 2 1396 خرم آباد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 33,120 989,975,154 Rls. 30,511 $
50 3 1396 خرم آباد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 33,120 989,898,884 Rls. 30,508 $
51 2 1396 خرم آباد عراق 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 32,760 981,022,709 Rls. 30,244 $
52 12 1396 خرم آباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 16,030 959,619,920 Rls. 25,648 $
53 6 1396 خرم آباد عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 14,950 831,861,570 Rls. 25,230 $
54 1 1396 خرم آباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 16,000 830,156,800 Rls. 25,600 $
55 2 1396 خرم آباد عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 27,000 744,484,230 Rls. 22,951 $
56 9 1396 خرم آباد عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 22,140 668,621,628 Rls. 18,819 $
57 2 1396 خرم آباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 41,130 667,197,905 Rls. 20,565 $
58 3 1396 خرم آباد عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 6,480 630,824,760 Rls. 19,440 $
59 12 1396 خرم آباد عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 8,505 571,010,391 Rls. 15,309 $
60 9 1396 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 219,343 564,004,182 Rls. 15,982 $
61 10 1396 خرم آباد عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 18,360 558,070,560 Rls. 15,606 $
62 12 1396 خرم آباد عراق 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 96,593 540,329,720 Rls. 14,488 $
63 5 1396 خرم آباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 32,500 532,335,375 Rls. 16,250 $
64 5 1396 خرم آباد عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 5,360 508,799,896 Rls. 15,544 $
65 3 1396 خرم آباد عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 5,400 508,131,504 Rls. 15,659 $
66 8 1396 خرم آباد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 16,560 495,016,280 Rls. 14,047 $
67 4 1396 خرم آباد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 16,560 494,985,150 Rls. 15,235 $
68 1 1396 خرم آباد عراق 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 16,200 485,986,116 Rls. 14,982 $
69 9 1396 خرم آباد عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 7,655 485,544,402 Rls. 13,779 $
70 10 1396 خرم آباد عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 42,950 476,895,360 Rls. 13,336 $
71 9 1396 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 14,140 473,526,683 Rls. 13,433 $
72 11 1396 خرم آباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,050 472,966,480 Rls. 12,880 $
73 7 1396 خرم آباد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 4,590 463,179,060 Rls. 13,770 $
74 8 1396 خرم آباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 26,000 452,023,000 Rls. 13,000 $
75 11 1396 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 12,890 451,100,840 Rls. 12,246 $
76 1 1396 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 173,174 449,696,842 Rls. 13,864 $
77 6 1396 خرم آباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 26,000 431,769,000 Rls. 13,000 $
78 6 1396 خرم آباد عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 4,320 417,877,704 Rls. 12,528 $
79 10 1396 خرم آباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 22,750 409,498,375 Rls. 11,375 $
80 2 1396 خرم آباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 7,870 408,471,888 Rls. 12,592 $
81 2 1396 خرم آباد عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 6,820 398,221,164 Rls. 12,276 $
82 3 1396 خرم آباد عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,354 391,696,412 Rls. 12,073 $
83 7 1396 خرم آباد عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 13,500 389,484,450 Rls. 11,475 $
84 1 1396 خرم آباد عراق 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 238,069 385,909,306 Rls. 11,902 $
85 7 1396 خرم آباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 22,750 384,518,875 Rls. 11,375 $
86 8 1396 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 209,249 360,654,153 Rls. 10,461 $
87 2 1396 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 208,805 338,677,299 Rls. 10,441 $
88 1 1396 خرم آباد عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 3,600 338,506,560 Rls. 10,440 $
89 3 1396 خرم آباد عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 15,960 320,222,280 Rls. 9,870 $
90 12 1396 خرم آباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 16,250 302,253,250 Rls. 8,125 $
91 11 1396 خرم آباد عراق 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 161,990 298,134,177 Rls. 8,099 $
92 11 1396 خرم آباد عراق 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 49,266 271,590,830 Rls. 7,389 $
93 5 1396 خرم آباد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 2,700 265,470,210 Rls. 8,100 $
94 1 1396 خرم آباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 16,250 263,467,750 Rls. 8,125 $
95 6 1396 خرم آباد عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,358 248,816,934 Rls. 7,474 $
96 3 1396 خرم آباد عراق 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 144,890 235,024,336 Rls. 7,244 $
97 1 1396 خرم آباد عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 8,370 230,727,520 Rls. 7,115 $
98 9 1396 خرم آباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 13,000 229,285,875 Rls. 6,500 $
99 5 1396 خرم آباد عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 8,100 226,592,235 Rls. 6,885 $
100 7 1396 خرم آباد عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,160 213,696,360 Rls. 6,264 $
مجموع کل
163,543,814,748 ريال
مجموع کل
4,808,749 دلار