آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (خوي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,167,410 59,251,686,603 Rls. 1,705,209 $
2 9 1396 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 749,390 39,625,648,080 Rls. 1,124,085 $
3 5 1396 خوي ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 155,820 30,580,966,080 Rls. 934,920 $
4 7 1396 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 578,520 29,521,836,705 Rls. 867,780 $
5 5 1396 خوي ترکيه 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 111,385 21,918,434,700 Rls. 668,310 $
6 4 1396 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 314,391 18,595,441,530 Rls. 571,757 $
7 6 1396 خوي ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 86,300 17,304,876,000 Rls. 517,800 $
8 10 1396 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 297,103 16,165,548,935 Rls. 445,655 $
9 11 1396 خوي ترکيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 277,990 15,409,485,465 Rls. 416,985 $
10 11 1396 خوي ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 198,240 14,651,405,040 Rls. 396,480 $
11 11 1396 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 241,152 13,367,069,586 Rls. 361,728 $
12 6 1396 خوي ترکيه 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 63,850 12,753,782,100 Rls. 383,100 $
13 3 1396 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 132,530 6,451,500,195 Rls. 198,795 $
14 2 1396 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 111,838 5,442,723,429 Rls. 167,757 $
15 12 1396 خوي ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 68,420 5,087,027,000 Rls. 136,840 $
16 12 1396 خوي ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 112,520 4,616,571,828 Rls. 123,772 $
17 12 1396 خوي ترکيه 08105000 کيوي، تازه 274,720 4,416,915,580 Rls. 118,052 $
18 7 1396 خوي ترکيه 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 21,820 4,389,747,600 Rls. 130,920 $
19 9 1396 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 3,000,000 4,248,428,000 Rls. 120,000 $
20 3 1396 خوي ترکيه 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 21,470 4,181,239,560 Rls. 128,820 $
21 4 1396 خوي ترکيه 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 21,270 4,159,773,900 Rls. 127,620 $
22 1 1396 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 42,400 2,063,056,800 Rls. 63,600 $
23 10 1396 خوي ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 22,100 1,603,973,800 Rls. 44,200 $
24 12 1396 خوي ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 236,590 1,254,442,698 Rls. 33,513 $
25 6 1396 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 21,930 1,099,350,900 Rls. 32,895 $
26 8 1396 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 750,000 1,053,900,000 Rls. 30,000 $
27 4 1396 خوي ترکيه 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 101,515 824,531,220 Rls. 25,378 $
28 9 1396 خوي ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 23,020 649,593,600 Rls. 18,400 $
29 10 1396 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 400,000 572,160,000 Rls. 16,000 $
30 1 1396 خوي ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 94,025 457,314,146 Rls. 14,105 $
31 1 1396 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 350,000 454,112,000 Rls. 14,000 $
32 10 1396 خوي ترکيه 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 5,000 444,540,250 Rls. 12,250 $
33 11 1396 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 300,000 440,652,000 Rls. 12,000 $
34 8 1396 خوي ترکيه 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 47,650 416,538,045 Rls. 11,913 $
35 12 1396 خوي ترکيه 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 37,310 348,483,612 Rls. 9,328 $
36 11 1396 خوي ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 61,029 334,651,870 Rls. 9,155 $
37 4 1396 خوي ترکيه 25151120 ک کک ک تراورتن 45,020 176,091,228 Rls. 5,402 $
38 5 1396 خوي ترکيه 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 19,400 158,396,150 Rls. 4,850 $
39 6 1396 خوي ترکيه 25151120 ک کک ک تراورتن 23,755 93,816,097 Rls. 2,851 $
40 3 1396 خوي ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 20,000 71,407,600 Rls. 2,200 $
41 7 1396 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 50,000 67,884,000 Rls. 2,000 $
مجموع کل
344,725,003,932 ريال
مجموع کل
10,010,425 دلار
[1]