آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (خوي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 خوي هلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 120,840 23,797,262,880 Rls. 725,040 $
2 7 1396 خوي هلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 161,120 8,244,913,200 Rls. 241,680 $
3 4 1396 خوي هلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 40,280 7,893,027,120 Rls. 241,680 $
4 4 1396 خوي هلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 40,280 7,877,559,600 Rls. 241,680 $
5 8 1396 خوي هلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 118,794 6,235,714,149 Rls. 178,191 $
6 3 1396 خوي هلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 127,200 6,190,315,200 Rls. 190,800 $
7 10 1396 خوي هلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 60,420 3,288,872,070 Rls. 90,630 $
8 2 1396 خوي هلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 63,600 3,095,634,600 Rls. 95,400 $
9 9 1396 خوي هلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 39,750 2,103,007,140 Rls. 59,625 $
10 12 1396 خوي هلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 19,610 1,100,562,225 Rls. 29,415 $
11 11 1396 خوي هلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 19,610 1,075,235,910 Rls. 29,415 $
12 4 1396 خوي هلند 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 43,472 155,630,190 Rls. 4,782 $
مجموع کل
71,057,734,284 ريال
مجموع کل
2,128,338 دلار
[1]