آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 زنجان امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 533,720 48,519,941,327 Rls. 1,485,653 $
2 12 1396 زنجان امارات متحده عربي 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 2,346,556 40,193,012,197 Rls. 1,079,416 $
3 7 1396 زنجان امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 277,630 31,301,708,523 Rls. 920,058 $
4 5 1396 زنجان امارات متحده عربي 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 1,341,742 20,184,450,859 Rls. 617,230 $
5 7 1396 زنجان امارات متحده عربي 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 1,192,372 18,546,098,925 Rls. 548,491 $
6 8 1396 زنجان امارات متحده عربي 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 1,113,064 17,894,433,920 Rls. 512,014 $
7 12 1396 زنجان امارات متحده عربي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 740,727 15,209,098,878 Rls. 407,400 $
8 4 1396 زنجان امارات متحده عربي 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 829,146 12,412,896,022 Rls. 381,407 $
9 11 1396 زنجان امارات متحده عربي 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 719,946 12,260,860,775 Rls. 331,175 $
10 5 1396 زنجان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 149,775 11,417,237,497 Rls. 348,711 $
11 12 1396 زنجان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 93,370 8,503,310,474 Rls. 225,582 $
12 6 1396 زنجان امارات متحده عربي 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 551,138 8,428,768,195 Rls. 253,523 $
13 1 1396 زنجان امارات متحده عربي 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 548,964 8,191,341,074 Rls. 252,523 $
14 2 1396 زنجان امارات متحده عربي 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 499,542 7,454,378,157 Rls. 229,790 $
15 8 1396 زنجان امارات متحده عربي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 356,269 6,754,990,430 Rls. 195,947 $
16 10 1396 زنجان امارات متحده عربي 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 295,279 4,857,221,438 Rls. 135,829 $
17 9 1396 زنجان امارات متحده عربي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 222,598 4,314,176,033 Rls. 122,430 $
18 4 1396 زنجان امارات متحده عربي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 210,626 3,767,214,016 Rls. 115,844 $
19 6 1396 زنجان امارات متحده عربي 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 173,398 3,721,611,184 Rls. 112,708 $
20 7 1396 زنجان امارات متحده عربي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 167,979 3,140,492,470 Rls. 92,389 $
21 2 1396 زنجان امارات متحده عربي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 136,022 2,426,958,248 Rls. 74,812 $
22 8 1396 زنجان امارات متحده عربي 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 63,124 1,445,918,344 Rls. 41,031 $
23 6 1396 زنجان امارات متحده عربي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 74,484 1,358,807,888 Rls. 40,966 $
24 3 1396 زنجان امارات متحده عربي 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 73,822 1,101,733,352 Rls. 33,958 $
25 5 1396 زنجان امارات متحده عربي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 52,280 944,959,468 Rls. 28,891 $
26 3 1396 زنجان امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 52,280 594,703,516 Rls. 18,326 $
27 12 1396 زنجان امارات متحده عربي 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 16,544 402,345,944 Rls. 10,754 $
28 1 1396 زنجان امارات متحده عربي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 8,094 144,413,976 Rls. 4,452 $
29 1 1396 زنجان امارات متحده عربي 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 4,621 97,443,752 Rls. 3,004 $
30 7 1396 زنجان امارات متحده عربي 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 2,278 49,647,871 Rls. 1,481 $
31 7 1396 زنجان امارات متحده عربي 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 2,182 33,654,732 Rls. 1,004 $
32 1 1396 زنجان امارات متحده عربي 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 2,150 32,081,182 Rls. 989 $
مجموع کل
295,705,910,667 ريال
مجموع کل
8,627,788 دلار
[1]