آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 زنجان اندونزي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 391,660 42,893,210,588 Rls. 1,248,797 $
2 6 1396 زنجان اندونزي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 343,430 35,873,277,614 Rls. 1,082,789 $
3 7 1396 زنجان اندونزي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 249,100 28,279,454,445 Rls. 835,900 $
4 9 1396 زنجان اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 142,688 12,298,306,372 Rls. 348,805 $
5 1 1396 زنجان اندونزي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 146,750 12,286,249,318 Rls. 378,761 $
6 5 1396 زنجان اندونزي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 97,140 8,903,830,682 Rls. 271,798 $
7 2 1396 زنجان اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 116,928 8,298,382,785 Rls. 255,815 $
8 2 1396 زنجان اندونزي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 97,260 8,106,490,284 Rls. 249,861 $
9 4 1396 زنجان اندونزي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 73,950 6,616,848,420 Rls. 203,658 $
10 3 1396 زنجان اندونزي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 73,810 5,978,447,730 Rls. 184,230 $
11 3 1396 زنجان اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 48,780 3,304,518,732 Rls. 101,853 $
مجموع کل
172,839,016,970 ريال
مجموع کل
5,162,267 دلار
[1]