آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 زنجان ايتاليا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 295,970 22,987,971,479 Rls. 698,489 $
2 12 1396 زنجان ايتاليا 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 965,012 19,866,317,635 Rls. 530,756 $
3 9 1396 زنجان ايتاليا 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 1,150,169 18,829,347,689 Rls. 529,078 $
4 12 1396 زنجان ايتاليا 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 563,697 9,710,438,950 Rls. 259,301 $
5 11 1396 زنجان ايتاليا 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 542,786 9,234,873,449 Rls. 249,683 $
6 11 1396 زنجان ايتاليا 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 541,686 9,200,646,758 Rls. 249,176 $
7 12 1396 زنجان ايتاليا 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 482,651 8,303,544,054 Rls. 222,020 $
8 9 1396 زنجان ايتاليا 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 248,436 4,047,626,316 Rls. 114,281 $
9 10 1396 زنجان ايتاليا 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 147,498 2,900,990,664 Rls. 81,124 $
10 10 1396 زنجان ايتاليا 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 173,038 2,846,405,885 Rls. 79,598 $
11 7 1396 زنجان ايتاليا 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 100,044 1,569,980,488 Rls. 46,020 $
12 7 1396 زنجان ايتاليا 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 50,370 945,104,902 Rls. 27,704 $
13 9 1396 زنجان ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 49,130 648,645,978 Rls. 18,404 $
14 6 1396 زنجان ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 155,895 623,918,093 Rls. 18,707 $
15 8 1396 زنجان ايتاليا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 114,815 479,931,943 Rls. 13,778 $
16 12 1396 زنجان ايتاليا 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميک ، بدون قطعات فلزي ،بجز موا رد مذکور 9,916 448,593,124 Rls. 12,027 $
17 4 1396 زنجان ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 74,205 289,943,517 Rls. 8,904 $
18 10 1396 زنجان ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,420 280,299,344 Rls. 7,774 $
19 7 1396 زنجان ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمر?ت 43,430 174,744,948 Rls. 5,212 $
20 7 1396 زنجان ايتاليا 25151110 ک کک ک مرمر 41,960 170,904,758 Rls. 5,035 $
21 5 1396 زنجان ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 27,580 108,419,186 Rls. 3,310 $
22 5 1396 زنجان ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 18,800 75,345,700 Rls. 2,300 $
23 7 1396 زنجان ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 5,025 63,064,236 Rls. 1,858 $
24 6 1396 زنجان ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3,500 43,135,149 Rls. 1,296 $
مجموع کل
113,850,194,245 ريال
مجموع کل
3,185,835 دلار
[1]