آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 زنجان تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 195,050 25,076,901,589 Rls. 673,487 $
2 2 1396 زنجان تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 244,520 20,486,708,599 Rls. 631,351 $
3 3 1396 زنجان تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 243,170 20,267,896,576 Rls. 624,704 $
4 9 1396 زنجان تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 194,893 16,774,597,903 Rls. 475,571 $
5 1 1396 زنجان تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 93,858 6,868,519,434 Rls. 211,743 $
6 2 1396 زنجان تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 51,399 3,540,300,825 Rls. 109,125 $
7 12 1396 زنجان تايوان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 43,067 886,243,493 Rls. 23,687 $
مجموع کل
93,901,168,419 ريال
مجموع کل
2,749,668 دلار
[1]