آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 زنجان تركمنستان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 352,635 8,301,456,135 Rls. 229,213 $
2 8 1396 زنجان تركمنستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 54,700 4,179,123,471 Rls. 120,390 $
3 7 1396 زنجان تركمنستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 47,750 3,543,597,422 Rls. 104,586 $
4 3 1396 زنجان تركمنستان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 167,716 3,537,674,790 Rls. 109,016 $
5 9 1396 زنجان تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 79,450 3,384,536,750 Rls. 95,339 $
6 12 1396 زنجان تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 74,198 3,326,236,653 Rls. 89,038 $
7 10 1396 زنجان تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 76,074 3,264,466,032 Rls. 91,288 $
8 8 1396 زنجان تركمنستان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 134,883 3,084,142,534 Rls. 87,674 $
9 9 1396 زنجان تركمنستان 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 36,508 2,816,570,608 Rls. 79,490 $
10 12 1396 زنجان تركمنستان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 54,568 2,434,256,175 Rls. 65,481 $
11 8 1396 زنجان تركمنستان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 142,333 2,307,274,863 Rls. 65,473 $
12 11 1396 زنجان تركمنستان 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 27,580 2,223,439,530 Rls. 60,290 $
13 7 1396 زنجان تركمنستان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 101,418 2,210,347,895 Rls. 65,922 $
14 12 1396 زنجان تركمنستان 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 27,286 2,172,541,532 Rls. 58,116 $
15 9 1396 زنجان تركمنستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 26,968 2,058,040,469 Rls. 58,397 $
16 2 1396 زنجان تركمنستان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 93,980 1,981,801,039 Rls. 61,086 $
17 1 1396 زنجان تركمنستان 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميک ، بدون قطعات فلزي ،بجز موا رد مذکور 46,368 1,684,332,240 Rls. 51,930 $
18 7 1396 زنجان تركمنستان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 40,465 1,643,642,321 Rls. 48,558 $
19 5 1396 زنجان تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 39,994 1,573,360,534 Rls. 47,993 $
20 3 1396 زنجان تركمنستان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 37,501 1,460,124,716 Rls. 45,001 $
21 8 1396 زنجان تركمنستان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 70,268 1,443,872,200 Rls. 41,239 $
22 10 1396 زنجان تركمنستان 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 18,086 1,427,277,035 Rls. 39,611 $
23 6 1396 زنجان تركمنستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 17,502 1,276,755,468 Rls. 38,502 $
24 2 1396 زنجان تركمنستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 18,553 1,203,649,095 Rls. 37,105 $
25 5 1396 زنجان تركمنستان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 73,142 1,102,187,038 Rls. 33,645 $
26 3 1396 زنجان تركمنستان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 72,980 1,089,641,026 Rls. 33,571 $
27 2 1396 زنجان تركمنستان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 71,198 1,062,628,354 Rls. 32,751 $
28 5 1396 زنجان تركمنستان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 48,746 1,037,965,639 Rls. 31,685 $
29 5 1396 زنجان تركمنستان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 46,454 989,161,281 Rls. 30,195 $
30 7 1396 زنجان تركمنستان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 62,622 965,869,204 Rls. 28,806 $
31 8 1396 زنجان تركمنستان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 31,843 616,003,850 Rls. 17,514 $
32 11 1396 زنجان تركمنستان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 24,762 594,753,526 Rls. 16,095 $
33 3 1396 زنجان تركمنستان 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميک ، بدون قطعات فلزي ،بجز موا رد مذکور 16,125 586,047,000 Rls. 18,060 $
34 1 1396 زنجان تركمنستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 8,270 542,470,177 Rls. 16,728 $
35 2 1396 زنجان تركمنستان 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميک ، بدون قطعات فلزي ،بجز موا رد مذکور 14,800 537,675,712 Rls. 16,576 $
36 1 1396 زنجان تركمنستان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 22,984 342,861,244 Rls. 10,573 $
37 10 1396 زنجان تركمنستان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 14,532 241,024,264 Rls. 6,685 $
38 7 1396 زنجان تركمنستان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 3,454 53,273,805 Rls. 1,589 $
39 1 1396 زنجان تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 240 13,233,344 Rls. 408 $
40 3 1396 زنجان تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 80 4,413,200 Rls. 136 $
41 2 1396 زنجان تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 75 4,119,499 Rls. 127 $
مجموع کل
72,321,847,670 ريال
مجموع کل
2,085,882 دلار
[1]