آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 زنجان قطر 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 294,700 38,031,703,656 Rls. 1,030,085 $
2 12 1396 زنجان قطر 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 293,870 37,885,321,992 Rls. 1,016,888 $
3 8 1396 زنجان قطر 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 196,340 22,262,483,999 Rls. 632,562 $
4 10 1396 زنجان قطر 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 146,720 18,209,166,998 Rls. 501,782 $
5 7 1396 زنجان قطر 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 76,920 8,457,171,207 Rls. 246,759 $
6 9 1396 زنجان قطر 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 73,640 8,219,230,152 Rls. 232,813 $
7 12 1396 زنجان قطر 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 24,840 2,185,933,960 Rls. 58,424 $
8 5 1396 زنجان قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 44,550 531,694,950 Rls. 16,230 $
مجموع کل
135,782,706,914 ريال
مجموع کل
3,735,543 دلار
[1]