آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 زنجان پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 195,680 25,704,808,560 Rls. 694,635 $
2 12 1396 زنجان پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 167,410 15,246,216,199 Rls. 404,463 $
3 2 1396 زنجان پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 178,220 15,062,474,757 Rls. 464,357 $
4 1 1396 زنجان پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 156,360 13,944,272,116 Rls. 430,070 $
5 8 1396 زنجان پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 124,089 13,876,506,438 Rls. 403,129 $
6 9 1396 زنجان پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 121,750 13,720,784,536 Rls. 389,215 $
7 5 1396 زنجان پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 170,416 12,368,673,307 Rls. 378,721 $
8 6 1396 زنجان پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 152,100 11,504,410,819 Rls. 345,571 $
9 4 1396 زنجان پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 123,860 9,206,355,862 Rls. 282,624 $
10 12 1396 زنجان پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 74,870 9,070,593,280 Rls. 242,432 $
11 10 1396 زنجان پاكستان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 572,790 6,811,301,545 Rls. 189,020 $
12 2 1396 زنجان پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 99,150 6,762,793,437 Rls. 208,413 $
13 7 1396 زنجان پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 49,910 5,654,595,365 Rls. 165,751 $
14 9 1396 زنجان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 68,400 4,853,162,400 Rls. 136,800 $
15 3 1396 زنجان پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 52,350 4,135,625,296 Rls. 127,446 $
16 10 1396 زنجان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,800 1,654,778,400 Rls. 45,600 $
17 8 1396 زنجان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,800 1,562,848,800 Rls. 45,600 $
18 9 1396 زنجان پاكستان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 133,770 1,561,756,977 Rls. 44,144 $
19 11 1396 زنجان پاكستان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 125,870 1,524,084,982 Rls. 41,538 $
20 12 1396 زنجان پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 23,917 1,511,469,328 Rls. 40,658 $
21 8 1396 زنجان پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 24,689 1,467,514,616 Rls. 41,971 $
22 7 1396 زنجان پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 24,635 1,428,724,942 Rls. 41,880 $
23 6 1396 زنجان پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 25,075 1,402,919,247 Rls. 42,628 $
24 2 1396 زنجان پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 24,713 1,362,718,916 Rls. 42,011 $
25 3 1396 زنجان پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 24,448 1,348,654,450 Rls. 41,561 $
26 12 1396 زنجان پاكستان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 85,100 1,043,985,525 Rls. 28,083 $
27 4 1396 زنجان پاكستان 25081000 بنتونيت 24,690 37,752,200 Rls. 1,160 $
مجموع کل
183,829,782,300 ريال
مجموع کل
5,319,481 دلار
[1]