آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ساري)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 ساري افغانستان 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 547,280 18,062,722,356 Rls. 484,034 $
2 2 1396 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 557,790 15,853,376,672 Rls. 488,677 $
3 10 1396 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 254,250 14,523,293,937 Rls. 403,048 $
4 11 1396 ساري افغانستان 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 284,582 9,975,462,769 Rls. 269,907 $
5 9 1396 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 358,086 8,857,137,028 Rls. 250,660 $
6 12 1396 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 251,520 8,196,081,880 Rls. 219,723 $
7 8 1396 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 291,060 8,170,789,848 Rls. 233,279 $
8 5 1396 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 274,350 7,609,667,114 Rls. 232,652 $
9 7 1396 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 240,200 7,168,838,607 Rls. 210,994 $
10 3 1396 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 245,030 6,878,508,378 Rls. 211,981 $
11 8 1396 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 276,946 6,728,639,816 Rls. 193,862 $
12 11 1396 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 204,660 6,615,291,690 Rls. 179,592 $
13 10 1396 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 243,000 6,116,681,800 Rls. 169,900 $
14 6 1396 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 169,270 4,919,010,082 Rls. 148,183 $
15 7 1396 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 203,318 4,822,258,970 Rls. 142,321 $
16 9 1396 ساري افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 67,356 4,747,667,760 Rls. 134,712 $
17 12 1396 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 162,360 4,225,142,124 Rls. 113,652 $
18 10 1396 ساري افغانستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 61,080 4,157,525,736 Rls. 116,052 $
19 11 1396 ساري افغانستان 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروکمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 250,800 3,938,824,536 Rls. 106,593 $
20 1 1396 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 128,600 3,624,240,648 Rls. 111,776 $
21 9 1396 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 100,320 3,502,445,744 Rls. 99,134 $
22 11 1396 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 135,000 3,464,743,800 Rls. 94,200 $
23 2 1396 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 151,200 3,433,414,320 Rls. 105,840 $
24 12 1396 ساري افغانستان 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 100,800 3,369,240,294 Rls. 89,709 $
25 4 1396 ساري افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 110,630 3,148,755,745 Rls. 96,769 $
26 12 1396 ساري افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 26,560 2,981,227,200 Rls. 79,680 $
27 10 1396 ساري افغانستان 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 90,310 2,909,136,517 Rls. 80,397 $
28 5 1396 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 125,520 2,907,318,456 Rls. 88,747 $
29 9 1396 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 264,158 2,668,734,446 Rls. 75,685 $
30 7 1396 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 262,810 2,581,817,635 Rls. 75,683 $
31 3 1396 ساري افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 24,840 2,417,726,880 Rls. 74,520 $
32 6 1396 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 100,320 2,335,839,576 Rls. 70,224 $
33 3 1396 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 158,550 2,154,037,509 Rls. 66,384 $
34 7 1396 ساري افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 69,070 2,120,690,745 Rls. 62,163 $
35 6 1396 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 212,310 2,008,946,823 Rls. 60,567 $
36 5 1396 ساري افغانستان 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 69,160 1,937,694,850 Rls. 59,150 $
37 10 1396 ساري افغانستان 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 129,030 1,905,856,431 Rls. 52,544 $
38 9 1396 ساري افغانستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 25,610 1,859,347,305 Rls. 52,245 $
39 6 1396 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 130,940 1,827,783,459 Rls. 54,854 $
40 4 1396 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 75,600 1,721,223,000 Rls. 52,920 $
41 11 1396 ساري افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 23,500 1,718,038,000 Rls. 47,000 $
42 2 1396 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 125,940 1,708,964,419 Rls. 52,685 $
43 5 1396 ساري افغانستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 25,430 1,699,438,643 Rls. 51,877 $
44 11 1396 ساري افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 50,040 1,664,305,380 Rls. 45,036 $
45 5 1396 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 120,850 1,662,369,025 Rls. 50,577 $
46 5 1396 ساري افغانستان 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 20,007 1,641,657,974 Rls. 50,017 $
47 11 1396 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 152,660 1,636,973,600 Rls. 44,300 $
48 9 1396 ساري افغانستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 50,650 1,586,647,510 Rls. 45,010 $
49 6 1396 ساري افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 50,690 1,513,202,949 Rls. 45,621 $
50 7 1396 ساري افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 22,092 1,507,337,160 Rls. 44,184 $
51 10 1396 ساري افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 44,000 1,416,096,000 Rls. 39,600 $
52 2 1396 ساري افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 46,700 1,363,498,084 Rls. 42,031 $
53 7 1396 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 89,320 1,214,947,220 Rls. 35,989 $
54 5 1396 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 130,510 1,176,822,724 Rls. 35,968 $
55 9 1396 ساري افغانستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 17,110 1,156,962,801 Rls. 32,509 $
56 3 1396 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 50,400 1,145,118,240 Rls. 35,280 $
57 1 1396 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 50,160 1,138,611,936 Rls. 35,112 $
58 2 1396 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 130,510 1,133,492,660 Rls. 34,940 $
59 8 1396 ساري افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 16,875 1,100,866,680 Rls. 31,320 $
60 1 1396 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 75,480 1,025,207,952 Rls. 31,611 $
61 8 1396 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 105,990 996,412,164 Rls. 28,776 $
62 12 1396 ساري افغانستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 26,400 987,756,000 Rls. 26,400 $
63 4 1396 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 118,690 930,526,640 Rls. 28,592 $
64 12 1396 ساري افغانستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 11,650 889,204,890 Rls. 23,766 $
65 2 1396 ساري افغانستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 26,100 846,834,900 Rls. 26,100 $
66 6 1396 ساري افغانستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 25,350 843,967,350 Rls. 25,350 $
67 9 1396 ساري افغانستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 22,900 812,594,100 Rls. 22,900 $
68 8 1396 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 50,340 725,592,449 Rls. 20,943 $
69 10 1396 ساري افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 54,940 702,896,866 Rls. 19,229 $
70 11 1396 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 45,440 698,847,812 Rls. 18,965 $
71 11 1396 ساري افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 51,685 668,461,680 Rls. 18,090 $
72 1 1396 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 78,230 662,976,292 Rls. 20,449 $
73 10 1396 ساري افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 49,140 628,692,246 Rls. 17,199 $
74 11 1396 ساري افغانستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 16,400 606,062,000 Rls. 16,400 $
75 3 1396 ساري افغانستان 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 21,090 563,098,064 Rls. 17,356 $
76 10 1396 ساري افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 7,900 485,784,792 Rls. 13,430 $
77 12 1396 ساري افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,697 464,133,075 Rls. 12,405 $
78 4 1396 ساري افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,901 434,280,480 Rls. 13,344 $
79 3 1396 ساري افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,862 427,184,964 Rls. 13,164 $
80 8 1396 ساري افغانستان 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 32,170 420,926,294 Rls. 11,944 $
81 10 1396 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 25,080 379,742,943 Rls. 10,537 $
82 11 1396 ساري افغانستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 8,450 312,269,750 Rls. 8,450 $
83 9 1396 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 20,080 307,061,892 Rls. 8,628 $
84 11 1396 ساري افغانستان 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 23,130 295,941,184 Rls. 8,096 $
85 8 1396 ساري افغانستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 8,400 293,706,000 Rls. 8,400 $
86 3 1396 ساري افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,930 288,091,100 Rls. 8,878 $
87 7 1396 ساري افغانستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 8,400 285,112,800 Rls. 8,400 $
88 3 1396 ساري افغانستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 8,400 272,647,200 Rls. 8,400 $
89 1 1396 ساري افغانستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 8,400 272,311,200 Rls. 8,400 $
90 10 1396 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 26,300 261,063,066 Rls. 7,194 $
91 12 1396 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 24,810 258,370,173 Rls. 6,927 $
92 12 1396 ساري افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 3,980 251,945,542 Rls. 6,766 $
93 1 1396 ساري افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,470 246,420,372 Rls. 7,599 $
94 11 1396 ساري افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 3,920 244,169,334 Rls. 6,664 $
95 11 1396 ساري افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,377 234,053,968 Rls. 6,334 $
96 12 1396 ساري افغانستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,350 231,626,790 Rls. 6,210 $
97 9 1396 ساري افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,416 229,625,014 Rls. 6,514 $
98 3 1396 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 24,980 224,788,077 Rls. 6,927 $
99 12 1396 ساري افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,260 216,857,340 Rls. 5,796 $
100 3 1396 ساري افغانستان 69051000 سفال پوشش بام ا زسرا ميک. 63,565 193,888,750 Rls. 5,975 $
مجموع کل
253,753,626,996 ريال
مجموع کل
7,289,577 دلار