آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (ساري)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 ساري ترکيه 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 1,829,210 24,275,352,506 Rls. 702,419 $
2 7 1396 ساري ترکيه 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 1,300,000 16,940,603,686 Rls. 499,205 $
3 9 1396 ساري ترکيه 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 1,075,930 14,614,972,304 Rls. 413,160 $
4 9 1396 ساري ترکيه 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 1,009,310 13,670,627,620 Rls. 387,575 $
5 10 1396 ساري ترکيه 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 625,560 8,653,958,040 Rls. 240,219 $
6 11 1396 ساري ترکيه 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 578,700 8,205,660,227 Rls. 222,223 $
7 5 1396 ساري ترکيه 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 392,790 4,948,840,816 Rls. 150,833 $
8 6 1396 ساري ترکيه 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 194,740 2,489,567,562 Rls. 74,782 $
9 3 1396 ساري ترکيه 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 197,230 2,457,708,936 Rls. 75,736 $
10 6 1396 ساري ترکيه 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 148,370 1,889,688,264 Rls. 56,976 $
11 10 1396 ساري ترکيه 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 123,590 1,722,239,651 Rls. 47,459 $
12 4 1396 ساري ترکيه 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 97,300 1,213,923,870 Rls. 37,363 $
13 12 1396 ساري ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 22,500 1,171,012,500 Rls. 31,500 $
14 10 1396 ساري ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 22,500 1,143,103,500 Rls. 31,500 $
15 9 1396 ساري ترکيه 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 22,500 1,112,076,000 Rls. 31,500 $
16 5 1396 ساري ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 22,500 1,031,908,500 Rls. 31,500 $
17 8 1396 ساري ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 120,000 945,688,920 Rls. 27,000 $
18 11 1396 ساري ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 72,000 660,701,760 Rls. 17,880 $
19 12 1396 ساري ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 96,000 647,948,160 Rls. 17,280 $
20 9 1396 ساري ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 72,000 630,172,440 Rls. 17,880 $
21 6 1396 ساري ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 48,000 601,560,000 Rls. 18,000 $
22 10 1396 ساري ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 72,000 333,547,320 Rls. 9,255 $
23 7 1396 ساري ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 48,000 307,863,840 Rls. 9,120 $
24 5 1396 ساري ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 48,000 305,688,240 Rls. 9,360 $
25 6 1396 ساري ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 1,500 81,047,120 Rls. 2,453 $
26 2 1396 ساري ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 24,000 77,853,600 Rls. 2,400 $
27 1 1396 ساري ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 24,000 77,827,200 Rls. 2,400 $
مجموع کل
110,211,142,582 ريال
مجموع کل
3,166,978 دلار
[1]