آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 ساوه ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 661,659 5,993,318,292 Rls. 160,540 $
2 8 1396 ساوه ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 82,516 3,218,205,863 Rls. 92,587 $
3 4 1396 ساوه ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 413,295 3,197,804,980 Rls. 98,380 $
4 5 1396 ساوه ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 412,828 3,105,373,004 Rls. 94,840 $
5 12 1396 ساوه ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 67,624 3,013,539,229 Rls. 80,655 $
6 1 1396 ساوه ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 86,077 3,011,855,264 Rls. 92,883 $
7 10 1396 ساوه ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 302,692 2,581,495,128 Rls. 71,768 $
8 7 1396 ساوه ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 67,776 2,569,657,923 Rls. 75,914 $
9 8 1396 ساوه ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 298,454 2,567,993,020 Rls. 73,264 $
10 2 1396 ساوه ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 72,246 2,515,626,094 Rls. 77,546 $
11 3 1396 ساوه ارمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 333,360 2,163,487,714 Rls. 66,672 $
12 5 1396 ساوه ارمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 304,540 1,994,333,932 Rls. 60,908 $
13 5 1396 ساوه ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 52,479 1,939,065,703 Rls. 59,117 $
14 12 1396 ساوه ارمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 42,709 1,908,441,766 Rls. 51,250 $
15 6 1396 ساوه ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 50,477 1,880,826,800 Rls. 56,713 $
16 3 1396 ساوه ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 50,971 1,712,423,268 Rls. 52,770 $
17 4 1396 ساوه ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 39,125 1,525,534,170 Rls. 46,950 $
18 9 1396 ساوه ارمنستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 63,000 1,465,736,580 Rls. 41,580 $
19 7 1396 ساوه ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 170,121 1,435,202,336 Rls. 42,768 $
20 11 1396 ساوه ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 150,467 1,309,524,668 Rls. 35,700 $
21 2 1396 ساوه ارمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 197,280 1,280,254,324 Rls. 39,456 $
22 4 1396 ساوه ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 30,872 1,142,589,190 Rls. 35,162 $
23 4 1396 ساوه ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 162,000 1,053,957,922 Rls. 32,400 $
24 8 1396 ساوه ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 20,772 858,002,772 Rls. 24,926 $
25 6 1396 ساوه ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 108,592 847,444,388 Rls. 25,592 $
26 11 1396 ساوه ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 52,377 845,962,682 Rls. 22,900 $
27 6 1396 ساوه ارمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 121,650 807,302,190 Rls. 24,330 $
28 2 1396 ساوه ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,770 769,535,388 Rls. 23,724 $
29 9 1396 ساوه ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 18,747 759,976,309 Rls. 21,559 $
30 12 1396 ساوه ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 20,150 705,488,562 Rls. 18,978 $
31 12 1396 ساوه ارمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 30,275 681,001,335 Rls. 18,165 $
32 6 1396 ساوه ارمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 19,726 674,415,600 Rls. 20,180 $
33 4 1396 ساوه ارمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 20,080 670,881,178 Rls. 20,542 $
34 2 1396 ساوه ارمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 20,145 668,708,992 Rls. 20,608 $
35 3 1396 ساوه ارمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 19,760 655,944,300 Rls. 20,214 $
36 8 1396 ساوه ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 19,613 645,633,802 Rls. 18,321 $
37 10 1396 ساوه ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 15,429 639,439,977 Rls. 17,743 $
38 9 1396 ساوه ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 18,196 627,294,561 Rls. 17,626 $
39 11 1396 ساوه ارمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 21,060 619,969,008 Rls. 16,848 $
40 7 1396 ساوه ارمنستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 21,700 545,700,750 Rls. 16,275 $
41 3 1396 ساوه ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 66,647 527,992,944 Rls. 16,272 $
42 1 1396 ساوه ارمنستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 21,700 527,765,700 Rls. 16,275 $
43 2 1396 ساوه ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 65,718 520,018,876 Rls. 16,028 $
44 8 1396 ساوه ارمنستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 21,500 498,764,310 Rls. 14,190 $
45 4 1396 ساوه ارمنستان 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 12,635 492,613,380 Rls. 15,162 $
46 12 1396 ساوه ارمنستان 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 44,520 483,208,545 Rls. 12,955 $
47 4 1396 ساوه ارمنستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 21,750 453,722,400 Rls. 13,920 $
48 12 1396 ساوه ارمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 14,240 422,119,168 Rls. 11,392 $
49 9 1396 ساوه ارمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 13,590 383,248,872 Rls. 10,872 $
50 11 1396 ساوه ارمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 17,106 375,226,810 Rls. 10,265 $
51 9 1396 ساوه ارمنستان 69074090 ک ک ک سا?ر 43,279 371,968,552 Rls. 10,552 $
52 9 1396 ساوه ارمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 16,640 351,816,192 Rls. 9,984 $
53 1 1396 ساوه ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 44,127 349,833,264 Rls. 10,788 $
54 1 1396 ساوه ارمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 13,450 348,817,680 Rls. 10,760 $
55 5 1396 ساوه ارمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 14,319 287,673,180 Rls. 8,796 $
56 7 1396 ساوه ارمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 32,900 273,723,160 Rls. 8,080 $
57 6 1396 ساوه ارمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 40,720 269,069,504 Rls. 8,144 $
58 4 1396 ساوه ارمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 40,500 263,279,700 Rls. 8,100 $
59 2 1396 ساوه ارمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 10,000 259,512,000 Rls. 8,000 $
60 1 1396 ساوه ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 105,112 238,636,804 Rls. 7,358 $
61 12 1396 ساوه ارمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 29,080 216,930,984 Rls. 5,816 $
62 5 1396 ساوه ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 25,400 197,335,007 Rls. 6,017 $
63 2 1396 ساوه ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 30,230 196,115,598 Rls. 6,046 $
64 10 1396 ساوه ارمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 26,500 192,331,700 Rls. 5,300 $
65 8 1396 ساوه ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 27,030 185,682,138 Rls. 5,406 $
66 9 1396 ساوه ارمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 26,210 185,629,198 Rls. 5,242 $
67 7 1396 ساوه ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 27,130 183,939,880 Rls. 5,426 $
68 7 1396 ساوه ارمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 27,000 183,753,900 Rls. 5,400 $
69 5 1396 ساوه ارمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 27,000 177,238,800 Rls. 5,400 $
70 1 1396 ساوه ارمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 27,110 175,825,036 Rls. 5,422 $
71 2 1396 ساوه ارمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 8,410 163,677,102 Rls. 5,046 $
72 3 1396 ساوه ارمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 7,767 152,644,800 Rls. 4,704 $
73 4 1396 ساوه ارمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 20,200 131,331,100 Rls. 4,040 $
74 3 1396 ساوه ارمنستان 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 17,500 113,558,920 Rls. 3,500 $
75 11 1396 ساوه ارمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 13,540 100,074,140 Rls. 2,708 $
76 12 1396 ساوه ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 13,500 100,045,800 Rls. 2,700 $
77 9 1396 ساوه ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 13,500 95,142,600 Rls. 2,700 $
78 6 1396 ساوه ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 13,500 89,556,300 Rls. 2,700 $
79 3 1396 ساوه ارمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 13,500 87,598,800 Rls. 2,700 $
80 2 1396 ساوه ارمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 10,720 69,557,656 Rls. 2,144 $
81 3 1396 ساوه ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 9,000 58,399,200 Rls. 1,800 $
82 11 1396 ساوه ارمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 7,000 51,732,800 Rls. 1,400 $
83 7 1396 ساوه ارمنستان 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 7,500 51,172,500 Rls. 1,500 $
84 3 1396 ساوه ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 20,286 46,070,480 Rls. 1,420 $
85 4 1396 ساوه ارمنستان 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 7,000 45,563,000 Rls. 1,400 $
86 2 1396 ساوه ارمنستان 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 7,000 45,414,600 Rls. 1,400 $
87 5 1396 ساوه ارمنستان 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 6,500 42,456,700 Rls. 1,300 $
88 8 1396 ساوه ارمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 55 1,265,364 Rls. 36 $
مجموع کل
75,648,004,108 ريال
مجموع کل
2,214,920 دلار
[1]