آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 ساوه بلغارستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 1,048,846 7,606,974,674 Rls. 219,979 $
2 8 1396 ساوه بلغارستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 173,120 4,757,164,200 Rls. 138,496 $
3 11 1396 ساوه بلغارستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 550,300 4,083,432,111 Rls. 110,951 $
4 5 1396 ساوه بلغارستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 556,118 3,729,309,261 Rls. 113,781 $
5 3 1396 ساوه بلغارستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 509,260 3,315,253,504 Rls. 102,166 $
6 7 1396 ساوه بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 211,820 3,216,956,595 Rls. 95,318 $
7 8 1396 ساوه بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 202,020 3,184,194,510 Rls. 90,909 $
8 10 1396 ساوه بلغارستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 437,506 3,159,894,753 Rls. 87,498 $
9 10 1396 ساوه بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 222,370 3,016,248,066 Rls. 83,694 $
10 12 1396 ساوه بلغارستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 394,457 2,948,547,463 Rls. 78,890 $
11 8 1396 ساوه بلغارستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 361,470 2,780,781,627 Rls. 79,523 $
12 9 1396 ساوه بلغارستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 393,530 2,774,010,180 Rls. 78,706 $
13 6 1396 ساوه بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 178,620 2,669,693,301 Rls. 80,379 $
14 11 1396 ساوه بلغارستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 57,919 2,570,595,472 Rls. 69,502 $
15 9 1396 ساوه بلغارستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 58,876 2,490,483,150 Rls. 70,650 $
16 6 1396 ساوه بلغارستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 342,090 2,268,636,998 Rls. 68,418 $
17 2 1396 ساوه بلغارستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 320,530 2,190,055,309 Rls. 67,515 $
18 5 1396 ساوه بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 133,721 1,973,397,924 Rls. 60,174 $
19 7 1396 ساوه بلغارستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 253,830 1,811,556,640 Rls. 53,721 $
20 7 1396 ساوه بلغارستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 256,610 1,741,819,174 Rls. 51,322 $
21 10 1396 ساوه بلغارستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 212,000 1,680,858,960 Rls. 46,640 $
22 9 1396 ساوه بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 89,960 1,426,565,358 Rls. 40,482 $
23 9 1396 ساوه بلغارستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 169,730 1,317,346,544 Rls. 37,340 $
24 4 1396 ساوه بلغارستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 197,190 1,296,689,905 Rls. 39,871 $
25 1 1396 ساوه بلغارستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 191,890 1,244,607,384 Rls. 38,378 $
26 7 1396 ساوه بلغارستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 42,220 1,140,176,432 Rls. 33,776 $
27 2 1396 ساوه بلغارستان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 167,490 1,125,236,080 Rls. 34,686 $
28 1 1396 ساوه بلغارستان 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 143,040 1,020,160,140 Rls. 31,467 $
29 4 1396 ساوه بلغارستان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 149,180 1,009,640,362 Rls. 31,089 $
30 12 1396 ساوه بلغارستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 19,678 880,741,287 Rls. 23,613 $
31 8 1396 ساوه بلغارستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,778 836,350,920 Rls. 23,733 $
32 4 1396 ساوه بلغارستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,100 822,646,800 Rls. 25,320 $
33 7 1396 ساوه بلغارستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,820 807,276,528 Rls. 23,784 $
34 4 1396 ساوه بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 65,720 784,028,560 Rls. 24,124 $
35 3 1396 ساوه بلغارستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 20,100 782,549,280 Rls. 24,120 $
36 5 1396 ساوه بلغارستان 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 105,620 760,694,058 Rls. 23,232 $
37 1 1396 ساوه بلغارستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,470 757,647,792 Rls. 23,364 $
38 10 1396 ساوه بلغارستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 16,511 708,512,880 Rls. 19,813 $
39 5 1396 ساوه بلغارستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 17,210 679,677,972 Rls. 20,652 $
40 10 1396 ساوه بلغارستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 22,700 654,776,960 Rls. 18,160 $
41 8 1396 ساوه بلغارستان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 87,140 650,345,592 Rls. 18,725 $
42 1 1396 ساوه بلغارستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 19,900 516,126,400 Rls. 15,920 $
43 7 1396 ساوه بلغارستان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 64,450 482,836,019 Rls. 14,178 $
44 2 1396 ساوه بلغارستان 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 64,550 458,814,099 Rls. 14,141 $
45 9 1396 ساوه بلغارستان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 43,420 321,241,632 Rls. 9,106 $
46 6 1396 ساوه بلغارستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 43,440 288,172,272 Rls. 8,688 $
47 3 1396 ساوه بلغارستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 6,700 173,937,360 Rls. 5,360 $
مجموع کل
84,916,662,488 ريال
مجموع کل
2,471,354 دلار
[1]