آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 ساوه قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 10,480,000 21,491,113,520 Rls. 610,240 $
2 12 1396 ساوه قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 297,746 12,987,705,021 Rls. 347,647 $
3 7 1396 ساوه قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 336,342 10,900,745,169 Rls. 322,712 $
4 7 1396 ساوه قطر 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,045,980 7,008,347,100 Rls. 209,196 $
5 6 1396 ساوه قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 79,758 2,853,712,941 Rls. 86,436 $
6 12 1396 ساوه قطر 69074090 ک ک ک سا?ر 342,720 2,761,825,640 Rls. 73,816 $
7 6 1396 ساوه قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,205,500 2,523,308,304 Rls. 75,946 $
8 3 1396 ساوه قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,080,000 2,208,230,640 Rls. 68,040 $
9 12 1396 ساوه قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 786,000 1,843,612,722 Rls. 49,518 $
10 10 1396 ساوه قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 788,000 1,785,431,088 Rls. 49,644 $
11 10 1396 ساوه قطر 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 8,395 1,671,395,733 Rls. 45,767 $
12 11 1396 ساوه قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 646,000 1,502,104,212 Rls. 40,698 $
13 9 1396 ساوه قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 39,833 1,355,147,766 Rls. 38,457 $
14 5 1396 ساوه قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 360,000 740,775,672 Rls. 22,680 $
15 1 1396 ساوه قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 360,000 735,467,040 Rls. 22,680 $
16 9 1396 ساوه قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,917 624,916,104 Rls. 17,701 $
17 12 1396 ساوه قطر 22029990 --- ساير 13,960 620,728,608 Rls. 16,752 $
18 7 1396 ساوه قطر 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 22,860 611,184,960 Rls. 18,288 $
19 5 1396 ساوه قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 18,343 583,228,265 Rls. 17,833 $
20 8 1396 ساوه قطر 22029990 --- ساير 20,767 582,761,655 Rls. 16,667 $
21 11 1396 ساوه قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,234 557,119,514 Rls. 15,241 $
22 11 1396 ساوه قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 18,788 556,357,525 Rls. 15,055 $
23 7 1396 ساوه قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 240,000 513,203,040 Rls. 15,120 $
24 9 1396 ساوه قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 216,000 484,137,234 Rls. 13,734 $
25 4 1396 ساوه قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 200,000 408,970,800 Rls. 12,600 $
26 10 1396 ساوه قطر 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,553 391,968,542 Rls. 10,723 $
27 10 1396 ساوه قطر 25202000 ک گچ 199,800 252,020,727 Rls. 6,993 $
28 11 1396 ساوه قطر 25202000 ک گچ 198,720 218,930,602 Rls. 5,962 $
29 5 1396 ساوه قطر 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 730 157,832,862 Rls. 4,818 $
30 8 1396 ساوه قطر 25202000 ک گچ 73,650 88,355,794 Rls. 2,578 $
31 8 1396 ساوه قطر 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 19,200 78,964,992 Rls. 2,304 $
32 5 1396 ساوه قطر 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 414 61,030,017 Rls. 1,863 $
33 5 1396 ساوه قطر 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 402 55,297,192 Rls. 1,688 $
34 7 1396 ساوه قطر 25202000 ک گچ 22,500 27,007,124 Rls. 788 $
35 7 1396 ساوه قطر 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 450 18,106,200 Rls. 540 $
36 11 1396 ساوه قطر 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 2,650 1,946,213 Rls. 53 $
مجموع کل
79,262,990,538 ريال
مجموع کل
2,260,778 دلار
[1]