آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 ساوه گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 200,528 8,975,360,512 Rls. 240,632 $
2 3 1396 ساوه گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 220,826 8,598,836,138 Rls. 264,991 $
3 11 1396 ساوه گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 122,009 5,389,448,004 Rls. 146,408 $
4 10 1396 ساوه گرجستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 28,807 4,651,210,433 Rls. 129,632 $
5 10 1396 ساوه گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 104,973 4,540,252,453 Rls. 125,966 $
6 4 1396 ساوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 620,830 4,283,652,705 Rls. 131,737 $
7 7 1396 ساوه گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 105,539 4,283,504,326 Rls. 126,644 $
8 8 1396 ساوه گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 101,174 4,205,183,385 Rls. 121,408 $
9 2 1396 ساوه گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 104,441 4,065,246,913 Rls. 125,329 $
10 9 1396 ساوه گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 83,040 3,513,125,484 Rls. 99,647 $
11 6 1396 ساوه گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 73,757 2,940,014,250 Rls. 88,507 $
12 9 1396 ساوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 357,520 2,606,777,028 Rls. 73,669 $
13 7 1396 ساوه گرجستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 16,590 2,503,176,156 Rls. 74,655 $
14 5 1396 ساوه گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 63,196 2,485,523,195 Rls. 75,835 $
15 4 1396 ساوه گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 63,524 2,476,873,050 Rls. 76,231 $
16 12 1396 ساوه گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 100,000 2,469,005,800 Rls. 66,200 $
17 1 1396 ساوه گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 62,145 2,418,540,432 Rls. 74,574 $
18 3 1396 ساوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 366,900 2,381,562,030 Rls. 73,382 $
19 12 1396 ساوه گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 262,182 2,315,684,020 Rls. 62,060 $
20 5 1396 ساوه گرجستان 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 6,900 2,038,043,032 Rls. 62,094 $
21 4 1396 ساوه گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 288,084 2,005,975,220 Rls. 61,668 $
22 6 1396 ساوه گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 271,448 1,992,434,560 Rls. 59,948 $
23 10 1396 ساوه گرجستان 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 4,459 1,959,638,913 Rls. 54,350 $
24 12 1396 ساوه گرجستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 11,604 1,953,724,668 Rls. 52,218 $
25 9 1396 ساوه گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 43,022 1,822,569,000 Rls. 51,625 $
26 5 1396 ساوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 259,070 1,769,011,936 Rls. 54,056 $
27 5 1396 ساوه گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 243,903 1,766,300,768 Rls. 53,840 $
28 2 1396 ساوه گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 61,200 1,588,325,152 Rls. 48,960 $
29 10 1396 ساوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 205,900 1,506,572,733 Rls. 42,055 $
30 3 1396 ساوه گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 202,168 1,480,200,104 Rls. 45,608 $
31 12 1396 ساوه گرجستان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 4,317 1,437,550,044 Rls. 38,422 $
32 2 1396 ساوه گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 180,619 1,381,179,548 Rls. 42,572 $
33 9 1396 ساوه گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 159,924 1,346,069,064 Rls. 38,048 $
34 11 1396 ساوه گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 161,934 1,341,578,800 Rls. 36,504 $
35 5 1396 ساوه گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 60,000 1,298,550,000 Rls. 39,600 $
36 1 1396 ساوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 199,110 1,291,161,400 Rls. 39,822 $
37 8 1396 ساوه گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 158,717 1,205,314,108 Rls. 34,508 $
38 5 1396 ساوه گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 45,080 1,182,358,560 Rls. 36,064 $
39 9 1396 ساوه گرجستان 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 2,905 1,134,476,247 Rls. 31,877 $
40 7 1396 ساوه گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 149,586 1,111,057,916 Rls. 32,708 $
41 3 1396 ساوه گرجستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 2,753 1,092,925,776 Rls. 33,672 $
42 2 1396 ساوه گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 151,400 1,010,951,312 Rls. 31,164 $
43 6 1396 ساوه گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 139,390 936,598,946 Rls. 28,328 $
44 9 1396 ساوه گرجستان 70193910 پشم شيشه 21,900 930,310,950 Rls. 26,310 $
45 2 1396 ساوه گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 40,000 914,785,800 Rls. 28,200 $
46 1 1396 ساوه گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 40,000 914,619,600 Rls. 28,200 $
47 5 1396 ساوه گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,010 887,178,660 Rls. 27,030 $
48 8 1396 ساوه گرجستان 70193910 پشم شيشه 24,735 850,600,080 Rls. 24,280 $
49 10 1396 ساوه گرجستان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 2,542 815,347,072 Rls. 22,624 $
50 3 1396 ساوه گرجستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 118,840 786,005,180 Rls. 24,225 $
51 5 1396 ساوه گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 106,110 752,076,345 Rls. 22,997 $
52 10 1396 ساوه گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 92,240 698,103,076 Rls. 19,366 $
53 9 1396 ساوه گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 91,090 675,099,376 Rls. 19,111 $
54 6 1396 ساوه گرجستان 40151920 دستكش معاينه 6,263 653,036,256 Rls. 19,616 $
55 11 1396 ساوه گرجستان 70193910 پشم شيشه 14,820 652,588,200 Rls. 17,784 $
56 1 1396 ساوه گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 100,530 651,849,048 Rls. 20,106 $
57 11 1396 ساوه گرجستان 27101950 روغن صنعتي 43,854 648,227,655 Rls. 17,541 $
58 2 1396 ساوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 94,330 632,226,457 Rls. 19,491 $
59 5 1396 ساوه گرجستان 27101910 روغن موتور 8,600 629,669,365 Rls. 19,253 $
60 1 1396 ساوه گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 22,620 586,817,088 Rls. 18,096 $
61 7 1396 ساوه گرجستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 26,513 539,216,820 Rls. 15,960 $
62 12 1396 ساوه گرجستان 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 11,740 531,047,160 Rls. 14,088 $
63 5 1396 ساوه گرجستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 78,840 530,738,741 Rls. 16,189 $
64 6 1396 ساوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 69,340 492,852,820 Rls. 14,799 $
65 7 1396 ساوه گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 69,350 485,098,382 Rls. 14,318 $
66 10 1396 ساوه گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 20,000 483,150,400 Rls. 13,400 $
67 11 1396 ساوه گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 20,000 482,512,800 Rls. 13,200 $
68 9 1396 ساوه گرجستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 64,100 481,404,522 Rls. 13,652 $
69 9 1396 ساوه گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 20,000 469,774,800 Rls. 13,200 $
70 8 1396 ساوه گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 20,000 468,531,000 Rls. 13,400 $
71 4 1396 ساوه گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 69,630 467,525,610 Rls. 14,382 $
72 7 1396 ساوه گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 20,000 448,034,400 Rls. 13,200 $
73 10 1396 ساوه گرجستان 27101950 روغن صنعتي 22,313 443,189,817 Rls. 12,453 $
74 6 1396 ساوه گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 20,000 442,736,000 Rls. 13,400 $
75 8 1396 ساوه گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 59,060 439,407,715 Rls. 12,527 $
76 4 1396 ساوه گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 20,000 429,594,000 Rls. 13,200 $
77 4 1396 ساوه گرجستان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 23,100 427,934,205 Rls. 13,149 $
78 6 1396 ساوه گرجستان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 1,662 421,635,176 Rls. 12,665 $
79 3 1396 ساوه گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 15,450 401,094,640 Rls. 12,360 $
80 7 1396 ساوه گرجستان 70193910 پشم شيشه 10,250 398,051,220 Rls. 11,680 $
81 9 1396 ساوه گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 13,590 383,825,088 Rls. 10,872 $
82 5 1396 ساوه گرجستان 70193910 پشم شيشه 10,280 364,833,696 Rls. 11,136 $
83 10 1396 ساوه گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 12,200 351,740,640 Rls. 9,760 $
84 3 1396 ساوه گرجستان 70193910 پشم شيشه 9,160 348,938,016 Rls. 10,752 $
85 8 1396 ساوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 44,820 326,858,150 Rls. 9,398 $
86 12 1396 ساوه گرجستان 70193910 پشم شيشه 7,140 320,571,720 Rls. 8,568 $
87 3 1396 ساوه گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 46,940 319,612,062 Rls. 9,849 $
88 2 1396 ساوه گرجستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 43,520 295,750,020 Rls. 9,115 $
89 3 1396 ساوه گرجستان 30061010 نخکهاي جراحي بدون سوزن به سايز نخ صفر تا 0/5 از انواع كاتکگوت پلين، كاتکگوت كروميك، نايلون، سيلك، پليکپروپيلن. (P.V.D.F) MONOFILAMENT Teflon (P.G.A) Polyglycolic Acid 2,457 275,193,848 Rls. 8,481 $
90 12 1396 ساوه گرجستان 27132000 قيرنفت 22,880 256,020,336 Rls. 6,864 $
91 5 1396 ساوه گرجستان 27101920 گريس 19,835 246,904,583 Rls. 7,537 $
92 6 1396 ساوه گرجستان 70193910 پشم شيشه 6,200 245,817,600 Rls. 7,440 $
93 11 1396 ساوه گرجستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 11,068 244,534,351 Rls. 6,641 $
94 4 1396 ساوه گرجستان 70193910 پشم شيشه 6,000 234,684,000 Rls. 7,200 $
95 3 1396 ساوه گرجستان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 2,317 227,377,150 Rls. 7,007 $
96 5 1396 ساوه گرجستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 6,866 224,552,530 Rls. 6,866 $
97 9 1396 ساوه گرجستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 7,070 189,582,480 Rls. 5,370 $
98 12 1396 ساوه گرجستان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 24,020 187,510,700 Rls. 5,044 $
99 4 1396 ساوه گرجستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 8,518 168,990,360 Rls. 5,196 $
100 9 1396 ساوه گرجستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 8,062 165,646,368 Rls. 4,692 $
مجموع کل
138,096,558,255 ريال
مجموع کل
4,030,458 دلار