آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 سرخس تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 37,168 20,511,971,073 Rls. 584,853 $
2 3 1396 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 15,843,000 15,421,843,710 Rls. 475,289 $
3 1 1396 سرخس تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 14,095,030 13,711,194,316 Rls. 422,851 $
4 5 1396 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 13,725,000 13,483,592,404 Rls. 411,755 $
5 1 1396 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 13,498,500 13,130,566,020 Rls. 404,955 $
6 7 1396 سرخس تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 30,612 12,929,921,527 Rls. 383,732 $
7 2 1396 سرخس تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 42,484 11,749,819,737 Rls. 362,206 $
8 9 1396 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,560,000 11,191,009,500 Rls. 316,800 $
9 2 1396 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,339,000 9,088,937,190 Rls. 280,170 $
10 4 1396 سرخس تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 24,652 8,471,638,057 Rls. 260,665 $
11 10 1396 سرخس تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 26,883 7,345,409,796 Rls. 203,180 $
12 9 1396 سرخس تركمنستان 20029010 رب گوجه فرنگي 136,320 7,239,617,280 Rls. 204,480 $
13 3 1396 سرخس تركمنستان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 577,484 6,417,215,723 Rls. 197,764 $
14 6 1396 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,574,000 5,528,833,560 Rls. 167,220 $
15 8 1396 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,214,000 5,429,759,940 Rls. 156,420 $
16 5 1396 سرخس تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 5,486,280 5,389,537,200 Rls. 164,591 $
17 11 1396 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,619,450 5,095,719,505 Rls. 138,583 $
18 4 1396 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,163,000 5,038,163,370 Rls. 154,890 $
19 9 1396 سرخس تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 7,497 4,340,352,555 Rls. 123,172 $
20 9 1396 سرخس تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 4,004,430 4,248,328,225 Rls. 120,135 $
21 1 1396 سرخس تركمنستان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 407,055 4,219,437,818 Rls. 130,108 $
22 7 1396 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,092,000 4,152,351,060 Rls. 122,760 $
23 6 1396 سرخس تركمنستان 20029010 رب گوجه فرنگي 93,550 4,080,394,110 Rls. 122,786 $
24 6 1396 سرخس تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 3,817,280 3,793,808,664 Rls. 114,519 $
25 10 1396 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,366,000 3,635,325,540 Rls. 100,980 $
26 8 1396 سرخس تركمنستان 20029010 رب گوجه فرنگي 67,392 3,584,511,360 Rls. 103,680 $
27 10 1396 سرخس تركمنستان 27101910 روغن موتور 163,798 3,525,222,813 Rls. 98,372 $
28 11 1396 سرخس تركمنستان 27101910 روغن موتور 136,719 3,054,101,596 Rls. 82,906 $
29 8 1396 سرخس تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 2,284,060 2,385,752,200 Rls. 68,524 $
30 12 1396 سرخس تركمنستان 27101910 روغن موتور 100,860 2,364,276,143 Rls. 63,433 $
31 10 1396 سرخس تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 2,479,980 2,100,620,298 Rls. 58,554 $
32 7 1396 سرخس تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,957,760 1,977,417,156 Rls. 58,734 $
33 3 1396 سرخس تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 2,021,230 1,967,681,253 Rls. 60,635 $
34 2 1396 سرخس تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 2,014,840 1,960,680,413 Rls. 60,446 $
35 8 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 22,074 1,944,719,400 Rls. 55,185 $
36 12 1396 سرخس تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 286,093 1,923,000,393 Rls. 51,674 $
37 1 1396 سرخس تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 32,030 1,869,603,912 Rls. 57,654 $
38 2 1396 سرخس تركمنستان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 158,280 1,801,988,296 Rls. 55,544 $
39 10 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 19,782 1,768,510,800 Rls. 49,455 $
40 7 1396 سرخس تركمنستان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 12,784 1,735,658,112 Rls. 51,136 $
41 5 1396 سرخس تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 6,880 1,668,555,603 Rls. 50,836 $
42 4 1396 سرخس تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 35,470 1,644,991,252 Rls. 50,614 $
43 10 1396 سرخس تركمنستان 20029010 رب گوجه فرنگي 28,800 1,544,832,000 Rls. 43,200 $
44 11 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 24,403 1,537,185,190 Rls. 41,485 $
45 7 1396 سرخس تركمنستان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 8,458 1,403,047,605 Rls. 41,127 $
46 4 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 16,762 1,363,798,225 Rls. 41,905 $
47 12 1396 سرخس تركمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 78,350 1,323,656,075 Rls. 35,329 $
48 1 1396 سرخس تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 223,373 1,303,758,008 Rls. 40,206 $
49 9 1396 سرخس تركمنستان 27101910 روغن موتور 62,851 1,302,745,627 Rls. 36,960 $
50 9 1396 سرخس تركمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 14,740 1,246,579,488 Rls. 35,376 $
51 8 1396 سرخس تركمنستان 27101910 روغن موتور 59,200 1,239,455,946 Rls. 35,499 $
52 7 1396 سرخس تركمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 11,482 1,194,025,000 Rls. 35,000 $
53 5 1396 سرخس تركمنستان 27101910 روغن موتور 58,793 1,129,101,186 Rls. 34,557 $
54 4 1396 سرخس تركمنستان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 97,205 1,115,610,155 Rls. 34,309 $
55 6 1396 سرخس تركمنستان 27101910 روغن موتور 52,943 1,035,164,548 Rls. 31,180 $
56 3 1396 سرخس تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,202 1,013,113,338 Rls. 31,221 $
57 12 1396 سرخس تركمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 17,960 1,001,494,500 Rls. 26,940 $
58 7 1396 سرخس تركمنستان 27101910 روغن موتور 41,424 813,806,630 Rls. 24,272 $
59 11 1396 سرخس تركمنستان 27101950 روغن صنعتي 45,606 792,066,120 Rls. 21,435 $
60 10 1396 سرخس تركمنستان 08081000 سيب , تازه 60,537 765,588,324 Rls. 25,424 $
61 5 1396 سرخس تركمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 51,956 763,359,483 Rls. 23,265 $
62 11 1396 سرخس تركمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 46,930 754,840,100 Rls. 20,650 $
63 4 1396 سرخس تركمنستان 27101910 روغن موتور 38,380 739,817,165 Rls. 22,743 $
64 12 1396 سرخس تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 660,000 738,520,200 Rls. 19,800 $
65 3 1396 سرخس تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 124,200 725,318,064 Rls. 22,356 $
66 10 1396 سرخس تركمنستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 6,000 710,248,308 Rls. 19,572 $
67 2 1396 سرخس تركمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 3,257 697,556,153 Rls. 21,497 $
68 3 1396 سرخس تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 11,750 686,486,700 Rls. 21,150 $
69 5 1396 سرخس تركمنستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 4,271 640,691,198 Rls. 19,618 $
70 3 1396 سرخس تركمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 2,852 610,693,412 Rls. 18,823 $
71 9 1396 سرخس تركمنستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 9,508 591,258,402 Rls. 16,779 $
72 4 1396 سرخس تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 587,120 572,246,370 Rls. 17,613 $
73 2 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 25202000 ک گچ 775,000 553,169,650 Rls. 17,050 $
74 10 1396 سرخس تركمنستان 08109010 انار تازه 21,231 524,219,808 Rls. 17,409 $
75 10 1396 سرخس تركمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 23,340 517,482,960 Rls. 14,471 $
76 10 1396 سرخس تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 39,104 494,553,904 Rls. 16,423 $
77 3 1396 سرخس تركمنستان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 49,100 479,069,550 Rls. 14,766 $
78 2 1396 سرخس تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 49,535 477,118,850 Rls. 14,710 $
79 4 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 7,992 455,174,370 Rls. 13,986 $
80 10 1396 سرخس تركمنستان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 6,798 448,532,040 Rls. 12,360 $
81 4 1396 سرخس تركمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 22,785 433,042,965 Rls. 13,328 $
82 3 1396 سرخس تركمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 22,809 432,884,070 Rls. 13,343 $
83 3 1396 سرخس تركمنستان 27101910 روغن موتور 22,075 428,469,800 Rls. 13,204 $
84 5 1396 سرخس تركمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 21,036 402,467,730 Rls. 12,306 $
85 7 1396 سرخس تركمنستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 23,902 400,717,030 Rls. 11,951 $
86 2 1396 سرخس تركمنستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 22,989 378,150,546 Rls. 11,658 $
87 1 1396 سرخس تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,460 377,026,272 Rls. 11,629 $
88 1 1396 سرخس تركمنستان 27101910 روغن موتور 19,125 367,506,524 Rls. 11,333 $
89 9 1396 سرخس تركمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 23,275 359,076,984 Rls. 10,171 $
90 10 1396 سرخس تركمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 21,945 348,156,736 Rls. 9,656 $
91 10 1396 سرخس تركمنستان 25202000 ک گچ 395,700 325,304,832 Rls. 10,554 $
92 9 1396 سرخس تركمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 22,887 322,622,200 Rls. 9,155 $
93 12 1396 سرخس تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,860 321,020,700 Rls. 8,580 $
94 4 1396 سرخس تركمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 326,440 318,207,060 Rls. 9,794 $
95 7 1396 سرخس تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 24,532 305,465,710 Rls. 8,954 $
96 10 1396 سرخس تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 23,425 293,160,480 Rls. 8,198 $
97 2 1396 سرخس تركمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 22,490 291,812,248 Rls. 8,996 $
98 10 1396 سرخس تركمنستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 4,829 286,437,600 Rls. 8,010 $
99 8 1396 سرخس تركمنستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 2,240 257,498,680 Rls. 7,307 $
100 10 1396 سرخس تركمنستان 27101950 روغن صنعتي 14,892 253,288,080 Rls. 7,083 $
مجموع کل
283,129,739,779 ريال
مجموع کل
8,387,922 دلار