آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 سمنان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 968,365 61,219,540,569 Rls. 1,839,894 $
2 12 1396 سمنان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 587,700 41,522,205,750 Rls. 1,116,630 $
3 9 1396 سمنان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 492,825 33,075,441,658 Rls. 936,359 $
4 10 1396 سمنان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 390,230 26,821,923,914 Rls. 741,437 $
5 4 1396 سمنان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 247,850 15,349,474,425 Rls. 470,915 $
6 2 1396 سمنان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 246,620 14,801,616,098 Rls. 456,246 $
7 3 1396 سمنان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 198,370 12,069,231,408 Rls. 371,921 $
8 7 1396 سمنان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 171,910 11,055,974,809 Rls. 326,629 $
9 8 1396 سمنان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 100,010 6,512,521,187 Rls. 190,019 $
10 5 1396 سمنان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 99,240 6,171,835,512 Rls. 188,556 $
11 12 1396 سمنان امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 47,240 4,058,744,680 Rls. 108,652 $
12 7 1396 سمنان امارات متحده عربي 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 22,760 4,037,578,480 Rls. 118,352 $
13 12 1396 سمنان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 47,500 3,837,278,897 Rls. 102,779 $
14 7 1396 سمنان امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 48,000 3,728,331,625 Rls. 110,400 $
15 3 1396 سمنان امارات متحده عربي 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 36,962 3,597,796,770 Rls. 110,886 $
16 12 1396 سمنان امارات متحده عربي 32050000 لاكکهاي رنگکكننده؛ فرآوردهکهاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاكکهاي رنگکكننده ميکباشند. 23,450 3,236,247,735 Rls. 86,765 $
17 12 1396 سمنان امارات متحده عربي 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 16,410 3,182,798,268 Rls. 85,332 $
18 8 1396 سمنان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 30,200 2,766,988,875 Rls. 80,175 $
19 10 1396 سمنان امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 33,250 2,750,915,000 Rls. 76,475 $
20 3 1396 سمنان امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 36,270 2,707,678,818 Rls. 83,421 $
21 6 1396 سمنان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 26,100 2,610,361,800 Rls. 78,300 $
22 8 1396 سمنان امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 30,400 2,436,888,640 Rls. 69,920 $
23 9 1396 سمنان امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 23,750 1,944,049,125 Rls. 54,625 $
24 4 1396 سمنان امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 25,500 1,909,856,750 Rls. 58,650 $
25 6 1396 سمنان امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 23,750 1,818,520,875 Rls. 54,625 $
26 5 1396 سمنان امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 24,100 1,812,838,150 Rls. 55,430 $
27 3 1396 سمنان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 17,800 1,732,509,600 Rls. 53,400 $
28 4 1396 سمنان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 17,700 1,730,794,500 Rls. 53,100 $
29 10 1396 سمنان امارات متحده عربي 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 9,040 1,681,006,080 Rls. 47,008 $
30 9 1396 سمنان امارات متحده عربي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 15,601 1,665,671,967 Rls. 46,803 $
31 2 1396 سمنان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 17,000 1,654,644,000 Rls. 51,000 $
32 12 1396 سمنان امارات متحده عربي 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 42,860 1,604,424,020 Rls. 42,860 $
33 4 1396 سمنان امارات متحده عربي 32073090 سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم 10,700 1,534,572,600 Rls. 47,080 $
34 11 1396 سمنان امارات متحده عربي 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 16,000 1,468,840,000 Rls. 40,000 $
35 5 1396 سمنان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 14,500 1,431,628,500 Rls. 43,500 $
36 9 1396 سمنان امارات متحده عربي 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 16,000 1,423,560,000 Rls. 40,000 $
37 5 1396 سمنان امارات متحده عربي 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 16,000 1,312,880,000 Rls. 40,000 $
38 10 1396 سمنان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 16,150 1,200,250,590 Rls. 32,835 $
39 6 1396 سمنان امارات متحده عربي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 10,679 1,070,676,540 Rls. 32,037 $
40 11 1396 سمنان امارات متحده عربي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 9,685 1,066,928,655 Rls. 29,055 $
41 4 1396 سمنان امارات متحده عربي 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 5,950 1,008,489,300 Rls. 30,940 $
42 3 1396 سمنان امارات متحده عربي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 9,840 957,746,880 Rls. 29,520 $
43 7 1396 سمنان امارات متحده عربي 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 5,780 867,612,680 Rls. 25,432 $
44 11 1396 سمنان امارات متحده عربي 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 18,300 676,221,600 Rls. 18,300 $
45 12 1396 سمنان امارات متحده عربي 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 3,570 585,892,692 Rls. 15,708 $
46 12 1396 سمنان امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 37,360 557,651,360 Rls. 14,944 $
47 10 1396 سمنان امارات متحده عربي 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,210 347,730,240 Rls. 9,724 $
48 9 1396 سمنان امارات متحده عربي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 25,000 329,198,250 Rls. 9,250 $
49 3 1396 سمنان امارات متحده عربي 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 4,000 324,580,000 Rls. 10,000 $
50 8 1396 سمنان امارات متحده عربي 29049900 ک کک سا?ر 1,000 74,007,300 Rls. 2,150 $
مجموع کل
301,344,157,172 ريال
مجموع کل
8,738,039 دلار
[1]