آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 سمنان ايتاليا 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 18,605 40,467,018,450 Rls. 1,241,510 $
2 12 1396 سمنان ايتاليا 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 10,296 25,537,606,094 Rls. 682,682 $
3 2 1396 سمنان ايتاليا 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 2,717 5,947,404,034 Rls. 183,326 $
4 8 1396 سمنان ايتاليا 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 1,551 3,607,377,840 Rls. 102,366 $
5 4 1396 سمنان ايتاليا 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 4,607 310,467,375 Rls. 9,525 $
6 4 1396 سمنان ايتاليا 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 20,000 26,076,000 Rls. 800 $
مجموع کل
75,895,949,793 ريال
مجموع کل
2,220,209 دلار
[1]