آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,177,430 73,308,055,566 Rls. 2,237,117 $
2 6 1396 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 749,700 47,275,062,192 Rls. 1,424,430 $
3 10 1396 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 545,660 37,295,777,597 Rls. 1,036,754 $
4 9 1396 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 532,065 35,640,492,983 Rls. 1,010,924 $
5 2 1396 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 584,840 35,095,123,907 Rls. 1,081,953 $
6 7 1396 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 413,110 26,574,620,863 Rls. 784,908 $
7 3 1396 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 346,190 21,262,760,862 Rls. 655,284 $
8 4 1396 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 302,870 18,749,528,795 Rls. 575,453 $
9 11 1396 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 237,470 16,537,017,422 Rls. 451,193 $
10 8 1396 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 115,360 7,600,173,394 Rls. 219,184 $
مجموع کل
319,338,613,581 ريال
مجموع کل
9,477,200 دلار
[1]