آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 سمنان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 831,330 55,824,414,995 Rls. 1,579,527 $
2 12 1396 سمنان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 635,735 45,051,036,479 Rls. 1,207,897 $
3 2 1396 سمنان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 493,640 29,627,025,145 Rls. 913,233 $
4 7 1396 سمنان هند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 2,200,000 27,730,935,750 Rls. 814,000 $
5 3 1396 سمنان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 395,330 24,211,724,652 Rls. 746,193 $
6 11 1396 سمنان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 338,610 23,731,649,895 Rls. 643,359 $
7 2 1396 سمنان هند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 1,700,000 21,235,791,500 Rls. 654,500 $
8 8 1396 سمنان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 219,845 14,536,676,721 Rls. 417,706 $
9 7 1396 سمنان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 222,890 14,445,634,327 Rls. 423,490 $
10 3 1396 سمنان هند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 800,000 9,992,752,000 Rls. 308,000 $
11 10 1396 سمنان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 100,905 6,934,897,568 Rls. 191,720 $
12 10 1396 سمنان هند 28369200 کربنات ا سترونسيوم 100,090 2,480,767,198 Rls. 69,103 $
13 11 1396 سمنان هند 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 104,570 1,535,965,988 Rls. 41,828 $
14 9 1396 سمنان هند 28369200 کربنات ا سترونسيوم 25,000 546,480,000 Rls. 15,355 $
15 8 1396 سمنان هند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 25,000 318,403,500 Rls. 9,250 $
16 11 1396 سمنان هند 28369200 کربنات ا سترونسيوم 6,000 178,916,160 Rls. 4,872 $
17 11 1396 سمنان هند 26070090 ک ک ک سا?ر 24,290 48,799,590 Rls. 1,335 $
مجموع کل
278,431,871,468 ريال
مجموع کل
8,041,368 دلار
[1]