آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ كنگ) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 سمنان هنگ كنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 140,000 13,073,130,000 Rls. 350,000 $
2 11 1396 سمنان هنگ كنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 126,000 11,629,905,000 Rls. 315,000 $
3 10 1396 سمنان هنگ كنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 113,000 10,162,155,000 Rls. 282,500 $
4 3 1396 سمنان هنگ كنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 84,000 6,816,180,000 Rls. 210,000 $
5 9 1396 سمنان هنگ كنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 67,000 5,917,547,500 Rls. 167,500 $
6 9 1396 سمنان هنگ كنگ 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 56,000 4,937,940,000 Rls. 140,000 $
7 7 1396 سمنان هنگ كنگ 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سردكرده غير مذكور 56,000 4,723,040,000 Rls. 140,000 $
8 2 1396 سمنان هنگ كنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 56,000 4,541,320,000 Rls. 140,000 $
9 5 1396 سمنان هنگ كنگ 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 54,000 4,429,080,000 Rls. 135,000 $
10 6 1396 سمنان هنگ كنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 47,000 3,888,327,500 Rls. 117,500 $
11 1 1396 سمنان هنگ كنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 38,000 3,080,350,000 Rls. 95,000 $
12 8 1396 سمنان هنگ كنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 35,000 3,072,317,500 Rls. 87,500 $
13 4 1396 سمنان هنگ كنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 37,000 3,012,412,500 Rls. 92,500 $
14 7 1396 سمنان هنگ كنگ 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 32,000 2,729,200,000 Rls. 80,000 $
15 8 1396 سمنان هنگ كنگ 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سردكرده غير مذكور 28,000 2,447,550,000 Rls. 70,000 $
16 8 1396 سمنان هنگ كنگ 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 28,000 2,409,540,000 Rls. 70,000 $
17 7 1396 سمنان هنگ كنگ 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 28,000 2,375,940,000 Rls. 70,000 $
18 3 1396 سمنان هنگ كنگ 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 28,000 2,271,500,000 Rls. 70,000 $
مجموع کل
91,517,435,000 ريال
مجموع کل
2,632,500 دلار
[1]