آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (سنندج)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 سنندج افغانستان 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 359,800 40,871,135,200 Rls. 1,095,600 $
2 2 1396 سنندج افغانستان 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار (غيراز چرخ زنجيري ) 361,650 35,632,000,200 Rls. 1,098,400 $
3 11 1396 سنندج افغانستان 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 299,250 33,603,943,600 Rls. 914,500 $
4 7 1396 سنندج افغانستان 87019490 ک ک ک سا?ر 271,300 27,763,612,200 Rls. 824,700 $
5 6 1396 سنندج افغانستان 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 251,900 25,668,626,000 Rls. 769,200 $
6 5 1396 سنندج افغانستان 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 245,000 24,383,670,400 Rls. 744,200 $
7 8 1396 سنندج افغانستان 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 218,300 23,115,314,100 Rls. 664,700 $
8 9 1396 سنندج افغانستان 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 207,200 22,461,135,600 Rls. 633,200 $
9 10 1396 سنندج افغانستان 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 192,400 21,365,731,300 Rls. 593,200 $
10 10 1396 سنندج افغانستان 87019490 ک ک ک سا?ر 170,250 18,942,764,800 Rls. 521,200 $
11 4 1396 سنندج افغانستان 87019490 ک ک ک سا?ر 187,950 18,607,344,000 Rls. 571,200 $
12 7 1396 سنندج افغانستان 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 150,000 15,535,265,200 Rls. 455,000 $
13 11 1396 سنندج افغانستان 87019490 ک ک ک سا?ر 103,050 12,106,458,000 Rls. 327,600 $
14 1 1396 سنندج افغانستان 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار (غيراز چرخ زنجيري ) 72,000 7,084,459,200 Rls. 218,400 $
15 7 1396 سنندج افغانستان 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 62,550 6,518,724,600 Rls. 190,200 $
16 8 1396 سنندج افغانستان 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 54,000 5,772,312,000 Rls. 163,800 $
17 3 1396 سنندج افغانستان 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار (غيراز چرخ زنجيري ) 57,000 5,609,949,800 Rls. 172,900 $
مجموع کل
345,042,446,200 ريال
مجموع کل
9,958,000 دلار
[1]