آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 سهلان آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 245,481 25,220,180,916 Rls. 743,043 $
2 8 1396 سهلان آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 165,200 17,259,953,748 Rls. 495,600 $
3 2 1396 سهلان آذربايجان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 427,500 15,514,185,020 Rls. 478,147 $
4 9 1396 سهلان آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 107,605 11,388,695,211 Rls. 322,815 $
5 8 1396 سهلان آذربايجان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 39,280 10,861,244,800 Rls. 314,240 $
6 12 1396 سهلان آذربايجان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 29,508 10,116,821,920 Rls. 270,765 $
7 2 1396 سهلان آذربايجان 54072020 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانند ا زپلي پروپيلن غيرمذکور درجاي ديگر 103,400 10,063,453,800 Rls. 310,154 $
8 12 1396 سهلان آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 83,786 9,359,180,412 Rls. 251,358 $
9 10 1396 سهلان آذربايجان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 25,850 9,127,107,742 Rls. 254,002 $
10 6 1396 سهلان آذربايجان 54072020 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانند ا زپلي پروپيلن غيرمذکور درجاي ديگر 82,100 8,145,762,900 Rls. 246,300 $
11 4 1396 سهلان آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 84,779 8,068,594,230 Rls. 248,027 $
12 10 1396 سهلان آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 71,384 7,732,136,332 Rls. 214,151 $
13 8 1396 سهلان آذربايجان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 17,436 7,333,883,513 Rls. 210,686 $
14 11 1396 سهلان آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 64,036 6,986,667,834 Rls. 190,152 $
15 7 1396 سهلان آذربايجان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 32,983 6,666,388,544 Rls. 196,798 $
16 5 1396 سهلان آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 64,180 6,302,586,180 Rls. 192,540 $
17 3 1396 سهلان آذربايجان 54072020 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانند ا زپلي پروپيلن غيرمذکور درجاي ديگر 61,300 5,967,732,600 Rls. 183,900 $
18 11 1396 سهلان آذربايجان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 26,845 4,447,261,632 Rls. 120,462 $
19 2 1396 سهلان آذربايجان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 55,737 4,338,924,314 Rls. 133,740 $
20 1 1396 سهلان آذربايجان 54072020 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانند ا زپلي پروپيلن غيرمذکور درجاي ديگر 42,600 4,143,804,000 Rls. 127,800 $
21 4 1396 سهلان آذربايجان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 42,165 4,046,088,209 Rls. 124,386 $
22 9 1396 سهلان آذربايجان 63053200 ظروف (واسطه) نرم برا? مواد به صورت فله از مواد نسج? سنت?ک ?ا مصنوع? 37,631 3,978,949,590 Rls. 112,893 $
23 5 1396 سهلان آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 38,450 3,778,769,550 Rls. 115,350 $
24 8 1396 سهلان آذربايجان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 32,194 3,338,181,373 Rls. 94,972 $
25 1 1396 سهلان آذربايجان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 41,666 3,263,137,122 Rls. 100,636 $
26 7 1396 سهلان آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 42,918 3,027,509,475 Rls. 89,026 $
27 10 1396 سهلان آذربايجان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 16,965 2,928,205,656 Rls. 81,851 $
28 12 1396 سهلان آذربايجان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 44,000 2,768,967,234 Rls. 74,485 $
29 7 1396 سهلان آذربايجان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 10,377 2,704,400,860 Rls. 78,908 $
30 8 1396 سهلان آذربايجان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 67,500 2,588,022,776 Rls. 75,512 $
31 10 1396 سهلان آذربايجان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 44,000 2,506,227,316 Rls. 69,526 $
32 11 1396 سهلان آذربايجان 54072020 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانند ا زپلي پروپيلن غيرمذکور درجاي ديگر 20,970 2,324,650,320 Rls. 62,910 $
33 5 1396 سهلان آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 66,000 2,295,601,110 Rls. 70,290 $
34 12 1396 سهلان آذربايجان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 28,269 2,220,957,309 Rls. 59,557 $
35 10 1396 سهلان آذربايجان 54072020 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانند ا زپلي پروپيلن غيرمذکور درجاي ديگر 20,348 2,182,933,440 Rls. 61,044 $
36 11 1396 سهلان آذربايجان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 48,000 2,136,280,896 Rls. 58,176 $
37 7 1396 سهلان آذربايجان 63053200 ظروف (واسطه) نرم برا? مواد به صورت فله از مواد نسج? سنت?ک ?ا مصنوع? 20,720 2,130,409,680 Rls. 62,160 $
38 7 1396 سهلان آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 20,604 2,108,716,380 Rls. 61,812 $
39 6 1396 سهلان آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 20,885 2,093,930,100 Rls. 62,655 $
40 6 1396 سهلان آذربايجان 63053200 ظروف (واسطه) نرم برا? مواد به صورت فله از مواد نسج? سنت?ک ?ا مصنوع? 18,449 1,842,556,977 Rls. 55,347 $
41 4 1396 سهلان آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 144,840 1,794,205,850 Rls. 55,130 $
42 9 1396 سهلان آذربايجان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 45,000 1,774,016,840 Rls. 50,341 $
43 2 1396 سهلان آذربايجان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 3,600 1,750,216,771 Rls. 53,947 $
44 9 1396 سهلان آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 15,787 1,669,522,611 Rls. 47,361 $
45 12 1396 سهلان آذربايجان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 5,100 1,664,845,200 Rls. 44,784 $
46 5 1396 سهلان آذربايجان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 44,000 1,646,238,880 Rls. 50,336 $
47 11 1396 سهلان آذربايجان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 1,900 1,534,203,030 Rls. 41,819 $
48 9 1396 سهلان آذربايجان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 13,041 1,527,406,230 Rls. 43,142 $
49 4 1396 سهلان آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 44,000 1,527,401,700 Rls. 46,860 $
50 10 1396 سهلان آذربايجان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 2,230 1,473,526,560 Rls. 41,206 $
51 9 1396 سهلان آذربايجان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 40,668 1,451,417,452 Rls. 41,049 $
52 6 1396 سهلان آذربايجان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 14,203 1,394,854,615 Rls. 41,899 $
53 7 1396 سهلان آذربايجان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 17,838 1,382,620,755 Rls. 40,930 $
54 5 1396 سهلان آذربايجان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 2,790 1,373,488,615 Rls. 42,055 $
55 11 1396 سهلان آذربايجان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 22,000 1,363,500,012 Rls. 36,899 $
56 5 1396 سهلان آذربايجان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 64,037 1,350,957,013 Rls. 41,215 $
57 8 1396 سهلان آذربايجان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 11,596 1,278,649,951 Rls. 36,684 $
58 8 1396 سهلان آذربايجان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 56,298 1,247,507,542 Rls. 35,848 $
59 7 1396 سهلان آذربايجان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 2,318 1,187,875,073 Rls. 35,189 $
60 11 1396 سهلان آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 11,815 1,098,251,668 Rls. 29,908 $
61 3 1396 سهلان آذربايجان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 13,903 1,082,765,640 Rls. 33,367 $
62 7 1396 سهلان آذربايجان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 10,817 1,035,636,788 Rls. 30,569 $
63 12 1396 سهلان آذربايجان 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 32,060 1,023,234,840 Rls. 27,252 $
64 9 1396 سهلان آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 10,657 947,991,240 Rls. 26,901 $
65 12 1396 سهلان آذربايجان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 22,500 935,731,925 Rls. 25,171 $
66 3 1396 سهلان آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 24,000 934,588,800 Rls. 28,800 $
67 12 1396 سهلان آذربايجان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 37,583 910,753,188 Rls. 24,464 $
68 1 1396 سهلان آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 14,678 898,856,980 Rls. 27,710 $
69 6 1396 سهلان آذربايجان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 24,000 882,288,000 Rls. 26,400 $
70 10 1396 سهلان آذربايجان 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 64,530 818,809,600 Rls. 22,400 $
71 1 1396 سهلان آذربايجان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 22,500 816,496,898 Rls. 25,171 $
72 8 1396 سهلان آذربايجان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 1,100 764,105,408 Rls. 22,198 $
73 5 1396 سهلان آذربايجان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 11,120 728,363,880 Rls. 22,240 $
74 12 1396 سهلان آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 53,890 727,347,600 Rls. 19,440 $
75 8 1396 سهلان آذربايجان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 29,456 715,565,880 Rls. 20,620 $
76 6 1396 سهلان آذربايجان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 709,600,176 Rls. 21,233 $
77 12 1396 سهلان آذربايجان 55144100 پارچه تاروپودباف, ساده باف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره پلي استر ،مخلوط باپنبه هر مترمربع بيش از 170گرم 2,366 705,995,472 Rls. 18,928 $
78 9 1396 سهلان آذربايجان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 950 691,777,616 Rls. 19,632 $
79 5 1396 سهلان آذربايجان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 20,362 681,980,246 Rls. 20,809 $
80 11 1396 سهلان آذربايجان 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,110 642,906,135 Rls. 17,397 $
81 3 1396 سهلان آذربايجان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 29,566 613,259,505 Rls. 18,899 $
82 12 1396 سهلان آذربايجان 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 29,710 609,864,500 Rls. 16,300 $
83 12 1396 سهلان آذربايجان 38246000 سوربيتول (به ا ستثناي آنهائي که مشمول شماره فرعي290544است ) 3,735 605,168,918 Rls. 16,174 $
84 8 1396 سهلان آذربايجان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 23,220 603,531,630 Rls. 17,415 $
85 12 1396 سهلان آذربايجان 64069090 سايراجزاء کفش، کف هاي داخلي قابل تعويض همانند گتر وساق پوش واشيا، همانند غيرمذکور باستثناي از چوب وسرپنجه فولادي 29,350 590,749,035 Rls. 15,737 $
86 9 1396 سهلان آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 7,580 589,461,264 Rls. 16,728 $
87 8 1396 سهلان آذربايجان 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 19,459 588,652,432 Rls. 16,928 $
88 6 1396 سهلان آذربايجان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 17,661 585,924,446 Rls. 17,661 $
89 9 1396 سهلان آذربايجان 64069090 سايراجزاء کفش، کف هاي داخلي قابل تعويض همانند گتر وساق پوش واشيا، همانند غيرمذکور باستثناي از چوب وسرپنجه فولادي 27,868 584,204,310 Rls. 16,561 $
90 5 1396 سهلان آذربايجان 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 20,477 583,087,945 Rls. 17,815 $
91 6 1396 سهلان آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,176 575,559,240 Rls. 17,222 $
92 3 1396 سهلان آذربايجان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 10,746 560,320,858 Rls. 17,270 $
93 9 1396 سهلان آذربايجان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 23,430 560,308,132 Rls. 15,774 $
94 2 1396 سهلان آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 48,310 548,545,716 Rls. 16,908 $
95 8 1396 سهلان آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 548,368,000 Rls. 16,000 $
96 3 1396 سهلان آذربايجان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 16,104 522,594,360 Rls. 16,104 $
97 9 1396 سهلان آذربايجان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 20,117 496,748,267 Rls. 14,082 $
98 7 1396 سهلان آذربايجان 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 16,628 489,783,560 Rls. 14,464 $
99 3 1396 سهلان آذربايجان 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 4,740 486,660,000 Rls. 15,000 $
100 9 1396 سهلان آذربايجان 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 15,772 484,638,771 Rls. 13,721 $
مجموع کل
300,681,994,590 ريال
مجموع کل
8,740,243 دلار