آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 سهلان ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 270,000 10,015,240,154 Rls. 302,049 $
2 7 1396 سهلان ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 12,676 8,553,490,400 Rls. 253,520 $
3 11 1396 سهلان ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 11,437 8,447,671,120 Rls. 228,740 $
4 8 1396 سهلان ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 10,516 7,376,082,360 Rls. 210,320 $
5 9 1396 سهلان ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 180,000 7,096,354,303 Rls. 201,365 $
6 8 1396 سهلان ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 135,000 5,249,502,940 Rls. 151,025 $
7 12 1396 سهلان ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 4,530 5,122,750,500 Rls. 135,900 $
8 3 1396 سهلان ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,653,940 4,450,410,614 Rls. 137,171 $
9 1 1396 سهلان ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,479,180 4,278,816,434 Rls. 131,956 $
10 2 1396 سهلان ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 4,452,180 3,611,011,043 Rls. 111,283 $
11 9 1396 سهلان ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 5,083 3,587,359,520 Rls. 101,660 $
12 4 1396 سهلان ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 3,433 3,586,884,180 Rls. 110,044 $
13 3 1396 سهلان ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 689,240 3,456,805,385 Rls. 106,508 $
14 3 1396 سهلان ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 90,000 3,267,037,495 Rls. 100,683 $
15 2 1396 سهلان ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 90,000 3,266,793,064 Rls. 100,684 $
16 2 1396 سهلان ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,515,600 3,060,707,748 Rls. 94,343 $
17 2 1396 سهلان ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 2,716 2,933,941,233 Rls. 90,417 $
18 5 1396 سهلان ارمنستان 53109000 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجيپوسته ساقه نباتات (باستثناءسفيدنشده ). 18,650 2,926,446,120 Rls. 88,920 $
19 12 1396 سهلان ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 67,500 2,822,399,059 Rls. 75,513 $
20 12 1396 سهلان ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,390 2,755,911,213 Rls. 73,887 $
21 5 1396 سهلان ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 4,185 2,733,558,300 Rls. 83,700 $
22 9 1396 سهلان ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,214 2,588,002,085 Rls. 73,306 $
23 5 1396 سهلان ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 67,500 2,469,854,033 Rls. 75,513 $
24 4 1396 سهلان ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 66,500 2,455,865,385 Rls. 75,507 $
25 3 1396 سهلان ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 2,231 2,436,226,374 Rls. 75,074 $
26 3 1396 سهلان ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 3,000,000 2,433,750,000 Rls. 75,000 $
27 6 1396 سهلان ارمنستان 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 12,250 1,989,303,705 Rls. 59,755 $
28 12 1396 سهلان ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 146,990 1,922,882,178 Rls. 51,446 $
29 10 1396 سهلان ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 2,561 1,858,722,580 Rls. 51,220 $
30 11 1396 سهلان ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 139,830 1,803,406,746 Rls. 48,941 $
31 6 1396 سهلان ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 2,628 1,742,537,340 Rls. 52,560 $
32 4 1396 سهلان ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 310,800 1,560,666,611 Rls. 48,028 $
33 9 1396 سهلان ارمنستان 28042100 آرگون 14,060 1,501,144,020 Rls. 42,180 $
34 4 1396 سهلان ارمنستان 39012040 ک ک ک گريد بادي: 45,000 1,491,291,000 Rls. 45,900 $
35 8 1396 سهلان ارمنستان 28042100 آرگون 12,460 1,281,124,740 Rls. 37,380 $
36 7 1396 سهلان ارمنستان 64069090 سايراجزاء کفش، کف هاي داخلي قابل تعويض همانند گتر وساق پوش واشيا، همانند غيرمذکور باستثناي از چوب وسرپنجه فولادي 11,290 1,160,826,510 Rls. 33,870 $
37 7 1396 سهلان ارمنستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 21,591 1,085,924,710 Rls. 32,387 $
38 7 1396 سهلان ارمنستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 10,580 1,072,375,080 Rls. 31,740 $
39 9 1396 سهلان ارمنستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 22,000 972,433,836 Rls. 27,324 $
40 5 1396 سهلان ارمنستان 38249990 ک ک ک ساير 9,750 952,795,515 Rls. 29,085 $
41 12 1396 سهلان ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 19,915 933,429,420 Rls. 24,948 $
42 5 1396 سهلان ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 36,952 923,083,302 Rls. 28,124 $
43 5 1396 سهلان ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 42,922 914,845,879 Rls. 27,899 $
44 11 1396 سهلان ارمنستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 8,120 900,874,230 Rls. 24,360 $
45 7 1396 سهلان ارمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 74,610 883,134,858 Rls. 26,113 $
46 12 1396 سهلان ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 22,370 873,166,400 Rls. 23,488 $
47 7 1396 سهلان ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 22,500 862,685,683 Rls. 25,171 $
48 5 1396 سهلان ارمنستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 22,000 823,119,440 Rls. 25,168 $
49 1 1396 سهلان ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 22,500 816,496,898 Rls. 25,171 $
50 1 1396 سهلان ارمنستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 788,000,400 Rls. 24,300 $
51 8 1396 سهلان ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 19,490 774,016,129 Rls. 22,021 $
52 11 1396 سهلان ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 19,575 741,674,811 Rls. 20,290 $
53 6 1396 سهلان ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 20,278 732,850,470 Rls. 21,928 $
54 3 1396 سهلان ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 18,760 687,039,592 Rls. 21,172 $
55 2 1396 سهلان ارمنستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 22,936 669,564,554 Rls. 20,642 $
56 4 1396 سهلان ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,835 640,556,940 Rls. 19,652 $
57 3 1396 سهلان ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,090 615,819,564 Rls. 18,981 $
58 1 1396 سهلان ارمنستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 10,000 525,333,600 Rls. 16,200 $
59 9 1396 سهلان ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 22,300 511,731,480 Rls. 14,495 $
60 8 1396 سهلان ارمنستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 22,280 509,027,818 Rls. 14,482 $
61 7 1396 سهلان ارمنستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 22,000 487,844,500 Rls. 14,300 $
62 7 1396 سهلان ارمنستان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 2,617 442,895,070 Rls. 13,085 $
63 6 1396 سهلان ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 67,178 415,341,421 Rls. 12,428 $
64 4 1396 سهلان ارمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 24,160 400,341,780 Rls. 12,322 $
65 1 1396 سهلان ارمنستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 23,770 393,124,644 Rls. 12,123 $
66 3 1396 سهلان ارمنستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 23,150 383,116,506 Rls. 11,806 $
67 8 1396 سهلان ارمنستان 64069090 سايراجزاء کفش، کف هاي داخلي قابل تعويض همانند گتر وساق پوش واشيا، همانند غيرمذکور باستثناي از چوب وسرپنجه فولادي 3,667 378,676,422 Rls. 11,001 $
68 11 1396 سهلان ارمنستان 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 2,018 373,788,235 Rls. 10,090 $
69 7 1396 سهلان ارمنستان 58012100 پارچه هاي مخمل وپلوش تار وپود باف باپرز پودي, قطع نشده, ا زپنبه. 2,396 361,486,930 Rls. 10,781 $
70 10 1396 سهلان ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 22,989 319,299,190 Rls. 8,735 $
71 11 1396 سهلان ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 22,287 312,946,488 Rls. 8,469 $
72 8 1396 سهلان ارمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 24,540 301,894,761 Rls. 8,589 $
73 8 1396 سهلان ارمنستان 58012300 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي, ازپنبه ،قطع شده ،غيرازشماره 58012200 1,727 267,493,362 Rls. 7,771 $
74 9 1396 سهلان ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 300,000 264,285,000 Rls. 7,500 $
75 11 1396 سهلان ارمنستان 64069090 سايراجزاء کفش، کف هاي داخلي قابل تعويض همانند گتر وساق پوش واشيا، همانند غيرمذکور باستثناي از چوب وسرپنجه فولادي 2,203 244,604,469 Rls. 6,609 $
76 4 1396 سهلان ارمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 3,360 219,038,400 Rls. 6,720 $
77 7 1396 سهلان ارمنستان 64062000 تخت بيروني وپاشنه ازکائوچوياپلاستيک. 2,085 212,307,210 Rls. 6,255 $
78 9 1396 سهلان ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 18,370 196,130,979 Rls. 5,511 $
79 9 1396 سهلان ارمنستان 64069090 سايراجزاء کفش، کف هاي داخلي قابل تعويض همانند گتر وساق پوش واشيا، همانند غيرمذکور باستثناي از چوب وسرپنجه فولادي 2,116 179,909,184 Rls. 5,096 $
80 5 1396 سهلان ارمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 3,200 156,984,000 Rls. 4,800 $
81 8 1396 سهلان ارمنستان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 718 123,574,980 Rls. 3,590 $
82 5 1396 سهلان ارمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 10,670 122,136,822 Rls. 3,734 $
83 5 1396 سهلان ارمنستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 1,620 120,173,486 Rls. 3,661 $
84 9 1396 سهلان ارمنستان 58012300 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي, ازپنبه ،قطع شده ،غيرازشماره 58012200 738 117,244,584 Rls. 3,321 $
85 3 1396 سهلان ارمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,161 113,002,452 Rls. 3,483 $
86 3 1396 سهلان ارمنستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 1,107 108,008,935 Rls. 3,328 $
87 5 1396 سهلان ارمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,421 107,056,412 Rls. 3,268 $
88 5 1396 سهلان ارمنستان 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده به غيراز رديف 72151000 4,600 104,656,000 Rls. 3,200 $
89 11 1396 سهلان ارمنستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 355 55,799,681 Rls. 1,526 $
90 5 1396 سهلان ارمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,510 51,624,842 Rls. 1,578 $
91 9 1396 سهلان ارمنستان 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 253 44,659,560 Rls. 1,265 $
92 5 1396 سهلان ارمنستان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 272 44,416,240 Rls. 1,360 $
93 6 1396 سهلان ارمنستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 540 41,055,133 Rls. 1,228 $
94 7 1396 سهلان ارمنستان 58012300 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي, ازپنبه ،قطع شده ،غيرازشماره 58012200 232 35,435,448 Rls. 1,044 $
95 8 1396 سهلان ارمنستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 233 33,664,716 Rls. 978 $
96 12 1396 سهلان ارمنستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 236 27,705,808 Rls. 740 $
97 2 1396 سهلان ارمنستان 25070010 کائولن 20,175 27,475,833 Rls. 847 $
98 6 1396 سهلان ارمنستان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 164 27,404,400 Rls. 820 $
99 9 1396 سهلان ارمنستان 29152100 اسيد استيك 2,990 27,261,174 Rls. 766 $
100 10 1396 سهلان ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 22,460 20,245,444 Rls. 562 $
مجموع کل
154,168,867,602 ريال
مجموع کل
4,524,799 دلار