آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 سهلان ازبكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 374,930 19,638,474,759 Rls. 545,523 $
2 3 1396 سهلان ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 357,500 12,976,352,539 Rls. 399,935 $
3 9 1396 سهلان ازبكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 186,120 9,637,679,145 Rls. 270,805 $
4 8 1396 سهلان ازبكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 184,830 9,427,941,187 Rls. 268,927 $
5 6 1396 سهلان ازبكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 184,950 8,993,355,420 Rls. 269,101 $
6 3 1396 سهلان ازبكستان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 214,850 7,599,351,925 Rls. 234,187 $
7 7 1396 سهلان ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 155,000 5,882,750,795 Rls. 173,398 $
8 5 1396 سهلان ازبكستان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 187,610 5,820,792,612 Rls. 177,067 $
9 2 1396 سهلان ازبكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 120,020 5,664,091,615 Rls. 174,554 $
10 2 1396 سهلان ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 155,000 5,625,473,007 Rls. 173,363 $
11 4 1396 سهلان ازبكستان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 163,110 5,210,152,623 Rls. 160,190 $
12 8 1396 سهلان ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 110,000 4,235,868,054 Rls. 123,057 $
13 4 1396 سهلان ازبكستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 22,000 865,527,630 Rls. 26,554 $
14 12 1396 سهلان ازبكستان 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 9,898 836,230,242 Rls. 22,184 $
15 2 1396 سهلان ازبكستان 27101940 روغن پايه معدني 20,585 200,405,024 Rls. 6,176 $
مجموع کل
102,614,446,577 ريال
مجموع کل
3,025,021 دلار
[1]