آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 سهلان بلغارستان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 315,000 12,409,697,025 Rls. 377,963 $
2 6 1396 سهلان بلغارستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 270,000 10,940,888,925 Rls. 330,105 $
3 10 1396 سهلان بلغارستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 242,000 10,510,868,808 Rls. 293,304 $
4 10 1396 سهلان بلغارستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 202,500 7,988,442,750 Rls. 219,590 $
5 12 1396 سهلان بلغارستان 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 36,788 7,518,730,716 Rls. 201,596 $
6 3 1396 سهلان بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 144,000 5,615,257,693 Rls. 173,047 $
7 11 1396 سهلان بلغارستان 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 19,680 3,960,127,039 Rls. 107,844 $
8 8 1396 سهلان بلغارستان 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 20,239 3,898,269,440 Rls. 110,907 $
9 6 1396 سهلان بلغارستان 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 21,279 3,852,758,717 Rls. 116,609 $
10 3 1396 سهلان بلغارستان 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 21,220 3,774,378,530 Rls. 116,285 $
11 2 1396 سهلان بلغارستان 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 21,135 3,758,236,690 Rls. 115,820 $
12 1 1396 سهلان بلغارستان 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 21,138 3,757,407,073 Rls. 115,834 $
13 7 1396 سهلان بلغارستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 90,000 3,515,221,800 Rls. 104,838 $
14 11 1396 سهلان بلغارستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 67,500 2,930,172,300 Rls. 80,160 $
15 2 1396 سهلان بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 72,000 2,886,815,520 Rls. 89,003 $
16 4 1396 سهلان بلغارستان 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 16,079 2,867,545,808 Rls. 88,110 $
17 5 1396 سهلان بلغارستان 39012090 ک ک ک ساير: 67,500 2,526,591,488 Rls. 77,162 $
18 9 1396 سهلان بلغارستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 44,000 1,921,378,932 Rls. 53,988 $
19 7 1396 سهلان بلغارستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 45,000 1,911,628,350 Rls. 57,012 $
20 2 1396 سهلان بلغارستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 45,000 1,632,993,796 Rls. 50,334 $
21 3 1396 سهلان بلغارستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 24,000 964,253,808 Rls. 29,714 $
22 3 1396 سهلان بلغارستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 24,000 959,866,848 Rls. 29,579 $
23 4 1396 سهلان بلغارستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 22,500 845,843,175 Rls. 25,950 $
24 2 1396 سهلان بلغارستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 23,080 674,030,628 Rls. 20,772 $
25 4 1396 سهلان بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,362 625,710,170 Rls. 19,226 $
26 8 1396 سهلان بلغارستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 22,507 514,194,721 Rls. 14,629 $
27 6 1396 سهلان بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,500 459,931,225 Rls. 13,975 $
28 9 1396 سهلان بلغارستان 25081000 بنتونيت 58,780 83,006,765 Rls. 2,351 $
29 2 1396 سهلان بلغارستان 25081000 بنتونيت 19,325 25,083,077 Rls. 773 $
مجموع کل
103,329,331,817 ريال
مجموع کل
3,036,480 دلار
[1]