آمار کل " صادرات به" کشور (يونان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 سهلان يونان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 312,000 13,485,063,240 Rls. 370,967 $
2 8 1396 سهلان يونان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 264,000 10,676,976,000 Rls. 310,425 $
3 5 1396 سهلان يونان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 264,000 10,371,722,040 Rls. 316,191 $
4 9 1396 سهلان يونان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 192,000 7,721,960,880 Rls. 219,078 $
5 7 1396 سهلان يونان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 168,000 6,701,664,000 Rls. 197,754 $
6 3 1396 سهلان يونان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 144,000 5,459,564,880 Rls. 168,276 $
7 2 1396 سهلان يونان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 120,000 4,811,359,200 Rls. 148,338 $
8 5 1396 سهلان يونان 39012090 ک ک ک ساير: 120,000 4,504,617,000 Rls. 137,244 $
9 6 1396 سهلان يونان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 96,000 3,798,071,040 Rls. 114,951 $
10 2 1396 سهلان يونان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 72,000 2,879,151,408 Rls. 88,767 $
11 6 1396 سهلان يونان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 48,000 1,878,718,080 Rls. 56,640 $
12 2 1396 سهلان يونان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 48,000 1,856,418,240 Rls. 57,235 $
13 4 1396 سهلان يونان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 48,000 1,783,674,000 Rls. 54,806 $
14 11 1396 سهلان يونان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 68,058 1,622,965,456 Rls. 44,238 $
15 5 1396 سهلان يونان 25151110 ک کک ک مرمر 242,382 1,519,999,735 Rls. 46,479 $
16 9 1396 سهلان يونان 25151190 ک کک ک مرمر?ت 175,712 1,239,211,844 Rls. 35,142 $
17 10 1396 سهلان يونان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 45,326 1,061,781,018 Rls. 29,462 $
18 10 1396 سهلان يونان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 24,000 923,421,600 Rls. 25,623 $
19 8 1396 سهلان يونان 25151110 ک کک ک مرمر 156,066 897,825,870 Rls. 25,806 $
20 1 1396 سهلان يونان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 23,514 686,485,394 Rls. 21,163 $
21 4 1396 سهلان يونان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 23,048 673,940,070 Rls. 20,743 $
22 10 1396 سهلان يونان 25151190 ک کک ک مرمر?ت 89,120 642,066,832 Rls. 17,824 $
23 12 1396 سهلان يونان 25151190 ک کک ک مرمر?ت 68,020 508,525,484 Rls. 13,604 $
24 11 1396 سهلان يونان 25151190 ک کک ک مرمر?ت 73,280 474,650,020 Rls. 12,844 $
25 6 1396 سهلان يونان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 21,544 468,013,680 Rls. 14,004 $
26 7 1396 سهلان يونان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,200 467,720,760 Rls. 13,780 $
27 7 1396 سهلان يونان 25151110 ک کک ک مرمر 66,986 458,434,427 Rls. 13,397 $
28 10 1396 سهلان يونان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 24,483 414,601,825 Rls. 11,425 $
29 4 1396 سهلان يونان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 22,252 312,553,455 Rls. 9,589 $
30 8 1396 سهلان يونان 25151190 ک کک ک مرمر?ت 43,150 295,775,990 Rls. 8,630 $
31 6 1396 سهلان يونان 25151120 ک کک ک تراورتن 73,663 290,900,329 Rls. 8,839 $
32 8 1396 سهلان يونان 25151120 ک کک ک تراورتن 25,310 106,747,513 Rls. 3,037 $
33 5 1396 سهلان يونان 25151120 ک کک ک تراورتن 25,820 101,320,090 Rls. 3,098 $
مجموع کل
89,095,901,400 ريال
مجموع کل
2,619,399 دلار
[1]